1800-talet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Händelser 1800

 • Den 3 april - Gustav IV Adolf kröns i Norrköping.
 • Den 14 juni - Napoleon Bonaparte med 22.000 fransmän besegrar 31.000 österrikare, ledda av general Michael Friedrich von Mélas i Slaget vid Marengo.

Övrigt

 • April-Maj - På riksdagen i Norrköping kommer åter den gamla adelsoppositionen till uttryck. Den 29 maj avsäger sig fem adelsmän, bland dem Hans Hierta och Per Adolf Tham, adelsskapet. Hierta antar namnet Järta och Tham ändrar namn till Tamm.
 • Potatisen introduceras i Finland. Under 1800-talet slår potatisodlingen verkligen igenom i både Sverige och Finland.
 • Allt fler nationella stämningar börjar höras i Finland, bland annat av humanisten Henrik Gabriel Porthan vid Kungliga Akademien i Åbo.
 • Husbehovsbränningen av brännvin släpps fri i Sverige.


Händelser 1801

 • Den 19 april - Brittiska flottan har fortsatt mot Karlskrona, för att anfalla den svenska flottbasen, vilket dock avstyras vid budet om den ryske tsaren Paul I:s död.
 • Den 17 augusti - Fredrika Bremer, svensk författare föds.
 • Den 23 oktober - Vaccination mot smittkoppor prövas för första gången i Sverige i Malmö.

Övrigt

 • Gustav IV Adolf beger sig på harjakt i Skåne, vilket förundrar allmogen, som aldrig tidigare har sett kungen.
 • Storbritannien ockuperar den svenska kolonin Saint-Barthélemy i Västindien.
 • En svensk flotta sänds till Medelhavet för att försöka få till stånd ett fredsavtal med Barbareskstaterna.
 • Jyväskylä i Mellersta Finland får marknadsrättigheter


Händelser 1802


Händelser 1803

 • Den 15 juni - Efter att Gustav IV Adolf har brutit förlovningen med den mecklenburgska prinsessan Louise Charlotte ingås ett avtal med hertigen av Mecklenburg i Malmö för att blidka denne. Mot en pantsumma på 1.250.000 riksdaler pantsätter Sverige staden Wismar till hertigen på 100 år. När de 100 åren har gått (1903) kan Sverige antingen återlösa staden, överlämna den till den mecklenburgske hertigen, eller vänta i ytterligare 100 år (till 2003) med affären.


Händelser 1804


Händelser 1805


Händelser 1806


Händelser 1807


Händelser 1808


Händelser 1809

Övrigt

Sverige får en ny författning, som föreskriver en delning av makten mellan kungen och riksdagen. Domstolar och myndigheter får en självständig ställning och JO-ämbetet inrättades. Justitiestatsminister och utrikesstatsminister blir de statsrådsledamöter som får högst status. Maktdelningsprincipen utövar stort inflytande på 1809 års regeringsform, som kommer att gälla till och med 1974. Hans Järta är som sekreterare i konstitutionsutskottet mycket aktiv i utformandet av den nya regeringsformen, och han författar den promemoria där utskottet motiverar sitt resultat.


Händelser 1810


Händelser 1811


Händelser 1812


Händelser 1813


Händelser 1814


Händelser 1815


Händelser 1816


Händelser 1817


Händelser 1818


Händelser 1819


Händelser 1820


Händelser 1821


Händelser 1822


Händelser 1823


Händelser 1824

 • Den 2 januari - Första numret av Stockholms Dagblad utkommer.


Händelser 1825


Händelser 1826


Händelser 1827


Händelser 1828


Händelser 1829


Händelser 1830


Händelser 1831

 • Den 13 april - Skånska Privatbanken, Sveriges äldsta enskilda bank, startar sin verksamhet i Ystad.
 • Den 30 juni - Det svenska Dykeri- och Bergningskompaniets ensamrätt att dyka och bärga föremål från havsbotten upphör.


Händelser 1832


Händelser 1833


Händelser 1834

 • Den 3 juni - Karl XIV Johan besöker Uppsala högar under stora festligheter, som en nationell manifestation.
 • Den 26 juli - En timmerman i Majorna i Göteborg blir Sveriges första offer för koleran. Den första koleraepidemin i landet börjar i Göteborg och sprids över hela landet. 25.000 människor insjuknar, varav 3.000 dör i Stockholm, 12.000 i hela landet.


Händelser 1835


Händelser 1836


Händelser 1837


Händelser 1838


Händelser 1839


Händelser 1840


Henry Morton Stanley föds.

Hjalmar Stolpe föds.


Händelser 1842

 • Den 18 juni - Den svenska Folkskolestadgan utfärdas, vari beslutas att alla svenska barn skall gå i folkskola. Det tar dock några årtionden innan verksamheten helt fungerar. I stadgan tillsätts också skolstyrelser och inrättas lärarseminarier.
 • Den 21 juli - Skeppsholmskyrkan i Stockholm invigs.


Händelser 1843


Övrigt

 • Det första nordiska studentmötet i Uppsala utlöser en våg av skandinavism.
 • Kommunalförordningar utfärdas i Sverige, där rösträtten inte bara graderas efter mantal utan även efter beskattning.
 • Sockennämnder införs i Sverige, vilka skall ledas av en vald ordförande, varför kyrkoherden inte längre automatiskt blir ordförande och kyrkans maktställning i socknarna försvagas.
 • Sveriges första propellerdrivna ångfartyg sjösätts vid Motala verkstad.
 • Växjö brinner ner.


Händelser 1844


Händelser 1845


Händelser 1846


Händelser 1847


Händelser 1848


Händelser 1849


Händelser 1850


Händelser 1851


Händelser 1852


Händelser 1853


Händelser 1854

 • Den 2 september - Bomarsund sprängs av den fransk-engelska hären.
 • Den 5 november - Brittiska ställningar anfalls av ryssarna i slaget vid Inkerman, men dessa kastas tillbaka sedan franska trupper kommit till britternas undsättning.

Övriga händelser

 • Judar som är födda i Sverige får rätt att bosätta sig i alla landets städer.
 • Den svenska riksdagen bifaller beslutet om stambanor, men förkastar det vilande förslaget om en riksdag med fyra stånd och en riksnämnd.
 • Den första svensktillverkade symaskinen uppvisas.
 • Sveriges första järnvägsstation byggs i Järle norr om Örebro.
 • Göteborgs konstförening grundas.
 • Den första telegrafkabeln mellan Göteborg och Stockholm anläggs.


Händelser 1855


Händelser 1856


Händelser 1857


Händelser 1858


Händelser 1859


Händelser 1860


Händelser 1861


Händelser 1862


Händelser 1863


Händelser 1864


Händelser 1865

 • Den 19 februari – Upptäcktsresanden och akademiledamoten Sven Hedin föds.
 • Den 9 april – Amerikanska inbördeskriget slutar i och med Sydstaternas kapitulation vid Appomattox.
 • Den 14 april – Den amerikanske presidenten Abraham Lincoln mördas.
 • Den 18 december – USA:s kongress ratificerar det 13:e tillägget till konstitutionen, som förbjuder slaveriet.


Händelser 1866Händelser 1867


Händelser 1868


Händelser 1869Händelser 1870


Händelser 1871

 • Den 10 maj - Freden i Frankfurt am Main, där Frankrike får avstå Elsass-Lothringen till Tyskland, avslutar officiellt det fransk-tyska kriget 1870-71.
 • Den 18 juli - Stockholm centralstation invigs.
 • Den 30 augusti - Ernest Rutherford, brittisk-nyzeeländsk fysiker, nobelpristagare föds.
 • Den 3 oktober - Hjalmar Stolpe inleder arkeologiska utgrävningar på Björkö för att finna Birka.

Övrigt

 • Den svenska nordvästra stambanan mellan Laxå och Charlottenberg står färdig.
 • De svenska och norska järnvägsnäten knyts samman i Arvika.
 • Den svenska skärgårdsflottan avskaffas, eftersom den har blivit föråldrad, när ång- och pansarfartyg mer och mer börjar göra sitt intåg i sjöfarten.
 • Charles Darwins Om arternas uppkomst utkommer på svenska.
 • Kejsardömet Tyskland grundas.


Händelser 1872

Övrigt

 • Betty Pettersson från Visby blir Sveriges första kvinnliga student.
 • Den svenska rätten att friköpa sig från beväringstjänst upphör.
 • I Malmö blir de schweiziska bröderna Cloetta de första som startar fabriksmässig chokladframställning i Sverige med sin "Ång-Choklad-Fabrik".


Händelser 1873


Händelser 1874

Övrigt

 • I Sverige erhåller gift kvinna rätt att själv förvalta sin arbetsförtjänst/inkomst.
 • Svenska kvinnor får rätt att bedriva högre studier, även inom teologi och juridik.


Händelser 1875

Övrigt

 • En svensk hälsovårdsstadga införs och innebär bland annat att hushållsavfall ska kastas i tunnor istället för gropar.
 • Den svenska riksdagen beslutar att införa metersystemet med en övergångsperiod fram till 1888.
 • Första delen av den äldre upplagan av uppslagsverket Nordisk familjebok utkommer.
 • Ett reglemente för prostituerade utfärdas i Stockholm.
 • I Sverige genomförs en Ni-reform. Alla skall i fortsättningen tilltalas med "Ni", inte titel, som tidigare.
 • Alfred Nobel uppfinner spränggelatinet.
 • De sista och strängaste reglerna för prostituerade införs i Stockholm. De måste ha med sig ett sundhetsbevis och bli medicinskt undersökta två gånger i veckan. Dessa regler upphävs först 1918.


Händelser 1876

Övrigt

 • Lars Magnus Ericsson öppnar en liten firma för telegrafisk utrustning i Stockholm. Den blir grunden till telefonföretaget LM Ericsson (nuvarande Ericsson).
 • Då metersystemet så smått börjar införas i Sverige upphör bruket att sätta upp milstolpar i landet.


Händelser 1877

 • Den 24 april - Det rysk-turkiska kriget 1877-78 bryter ut, då Ryssland förklarar krig mot det osmanska riket.

Övrigt

 • Gustaf de Laval tillverkar en handdriven separator för mjölk.
 • Det statliga svenska Telegrafverket presenterar telefonen för regeringen och framhåller då nackdelen, att telefonen inte kan producera skrivna meddelanden.
 • Telefonen börjar tas i bruk i Sverige.
 • Det svenska Sundhetskollegium ombildas till Medicinalstyrelsen.
 • Det manuella påfyllandet av askarna ersätts av automatisk askpåfyllning vid Jönköpings Tändsticksfabrik.
 • Uppfinnaren Alfred Nobel förbättrar sin uppfinning dynamiten.
 • Sveriges nationalbibiliotek, Kongl. Biblioteket, får egen byggnad i Humlegården i Stockholm.
 • Offentliga avrättningar förbjuds i Sverige.


Händelser 1878

 • Den 16 mars - Ön Saint-Barthélemy, Sveriges sista koloni, som Gustav III förvärvade 1784, säljs tillbaka till Frankrike.
 • Den 1 november - I Sverige införs en läroverksstadga som delar in läroverksstadierna i "högre allmänna läroverket" med 9-årig studiegång fram till slutexamen och ett lägre läroverk med 3- eller 5-årig studiegång och utan slutexamen.
 • Den 22 november - Metersystemet införs officiellt i Sverige.

Övrigt

 • Gustav de Laval uppfinner separatorn, som snabbt kan separera grädden från mjölken, och grundar AB Separator.
 • Ericsson börjar tillverka bordstelefonen, men eftersom telefonens uppfinnare, Alexander Graham Bell, har patent på telefonen, kan bellkoncernen blockera den svenska marknaden.


Händelser 1879

 • Den 1 januari - Gemensam tid för hela Sverige, Järnvägstid eller Normaltid, införs.
 • Den 25 februari - Sveriges första skidtävling hålls i Bellevueparken i Stockholm.
 • Den 5 juni - Sundsvallsstrejken avslutas.
 • Den 20 juli - Adolf Erik Nordenskiöld ankommer med sitt fartyg Vega till Berings sund och har därmed fullbordat Nordostpassagen.
 • Den 31 december - Thomas Edisons första offentliga demonstration av det elektriska ljuset äger rum i Menlo Park i New Jersey.

Övrigt


Händelser 1880Händelser 1881


Händelser 1882


Händelser 1883

Övrigt

 • Den ångdrivna Katarinahissen vid Slussen i Stockholm invigs.


Händelser 1884

 • Den 1 maj – Generalstrejken i USA inleds, och leder till att åtta timmars arbetsdag införs.
 • Den 13 juniAnton Drexler, en av grundarna till NSDAP, föds.


Händelser 1885

 • Den 2 januari – Kungliga patentbyrån för registrering av patent och varumärken inrättas.
 • Den 6 juliLouis Pasteur gör ett lyckat försök med ett vaccin mot rabies. Patienten är Joseph Meister, en pojke som blivit biten av en rabiessmittad hund.


Händelser 1886


Händelser 1887


Händelser 1888


Händelser 1889

 • Den 20 april – föds den tyska rikskanslern och det nationalsocialistiska arbetarpartiets ledare führer Adolf Hitler.


Händelser 1890


Händelser 1891

 • Den 14 april - Revyartisten och musikern Karl Gerhard föds.
 • Den 27 augusti - Frankrike och Ryssland sluter en defensiv allians.
 • Den 18 maj - Hovstallmästare James Fredrik Dickson skänker ett pris, Dicksonpokalen, vilken kommer att bli ett av det mest prestigefyllda idrottspriserna i Sverige. Pokalen gäller för löpning på en engelsk mil och för att en klubb skall kunna erövra den för alltid måste de vinna den tre gånger.
 • Den 22 januari - Antonio Gramsci, inflytelserik italiensk kommunist, författare och politiker, föds.


Händelser 1892


Händelser 1893


Händelser 1894

Övrigt

 • Det svenska riksdagshuset och Riksbankens hus börjar byggas, vilket tar omkring tio år.


Händelser 1895

 • Den 1 november - Världens första filmvisning äger rum.

Övrigt

 • Tullen mellan Sverige och Norge avskaffas, då man från svenskt håll menar, att den har varit till Norges fördel.


Händelser 1896

Osorterat


Händelser 1897

 • Den 2 juniMark Twain, svarar på ryktena att han är död med det klassiska citatet som publiceras i tidningen New York Journal: "Ryktena om min död är kraftigt överdrivet."
 • Den 5 oktober - Andrée-expeditionen kommer till Vitön, där medlemmarna dör.
 • Den 29 oktober - Joseph Goebbels propagandminister i Tredje riket föds.
 • Den 31 december - Vid Skansens nyårsfirande läses Nyårsklockan för första gången av den, som skall komma att bli mest förknippad med denna tradition, skådespelaren Anders de Wahl.


Händelser 1898


Händelser 1899