Dysgenik

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Forskning om ras och etnicitet
Människoraser
Ras och brottslighet
Ras och intelligens
Ras och medicin
Ras och perception
Ras och sport
Andra rasskillnader
Dysgenik
Etnisk heterogenitet
Gruppevolutionär strategi
Inavel och utavel
Rasblandning
Rasliga genetiska intressen
Raslig r-K-selektionsteori
Sociologens felslut
Tabula rasa
Intelligens
Intelligenskvot
Dysgenik
Eugenik
Länder och IQ
Ras och intelligens
Ras och intelligens -
forskningsargument i genetikdebatten
Human Accomplishment
Intelligence: A Unifying
Construct for the Social Sciences
The Bell Curve
Kön och intelligens

Dysgenik (engelska "dysgenics") syftar på ansamling och fortlevnad av försämrade gener och egenskaper i en population.[1]

Dysgenik i moderna befolkningar

Richard Lynns book Dysgenics: Genetic Deterioration in Modern Populations (1996, reviderad andra utgåva 2011) identifierade tre huvudområden som oroat eugeniker: försämrad hälsa, försämrade karaktärsdrag som samvetsgrannhet (engelska "conscientiousness"), och sjunkande intelligens (vanligen mätt med IQ). Lynn argumenterade att i förindustriella samhällen så favoriserade det naturliga urvalet bra hälsa, hög samvetsgrannhet, och hög intelligens men att detta inte längre gäller eller inte gäller i lika hög grad i moderna samhällen.

Genetiska sjukdomar

Förbättrad sjukvård och social omsorg kan leda till en ökad förekomst av genetiska sjukdomar. Detta kan motverkas av åtgärder som genetisk rådgivning och fosterdiagnostik.[2][3]

Brottslingar och fertilitet

Lynn fann i en studie att brittiska dömda kriminella hade en fertilitet på 3,91 barn. Befolkningen i allmänhet hade en fertilitet på 2,1 barn.[4]

Intelligens och fertilitet

Uppskattningar av förändrade genetiska medel-IQn p.g.a. samband mellan högre IQ och lägre fertilitet

Ett flertal studier i USA har funnit att högre IQ är associerat med lägre fertilitet. Detta har angetts leda till sjunkande genetiskt medel-IQ. Effekten är relativt långsam och uppskattades av exempelvis IQ-forskaren Meisenberg till 0,8 IQ-poäng per generation eller 2,9 poäng per århundrade i USA om ingen påverkan från andra faktorer sker. Effekten blir relativt större vid extrema IQ-värden och Meisenberg uppskattade att andelen personer med en genetisk IQ högre än 130 minskar med 11,5% per generation eller 37,5% per århundrade.[5][6][7][8][9]

Internationella jämförelser mellan länder har funnit att länder med hög IQ har lägre fertilitet. En del av denna effekt kan förklaras av att rikare länder har lägre fertilitet. Men en relation mellan högre IQ och lägre fertilitet kvarstår även efter att man kontrollerat för BNP/person.[10][11][12] IQ-forskaren Meisenberg har beräknat att världens genetiska medel-IQ sjunker med 1,31 poäng per generation.[13]

En studie år 2013 angav att uppmätt medel-reaktionstid i västerländska länder hade sjunkit avsevärt under tidsperioden 1889-2004. Reaktionstid har hävdats vara ett indirekt mått på IQ och i synnerhet på genetisk IQ. Minskningen angavs motsvara en sänkning av IQ med 14,1 IQ-poäng.[14][15] En efteföljande studie hävdade att resultaten från olika mätningar p.g.a. metodikproblem inte kan jämföras med varandra.[16] En annan efterföljande studie hävdade att resultaten stöder en dysgenisk effekt vars storlek dock är oklar.[17]

Orsaker till sambandet mellan hög IQ och låg fertilitet

Det har hävdats att personer med lägre intelligens har högre risk att inte använda preventivmedel, högre risk att använda preventivmedel felaktigt, och väljer mer sällan abort vid en icke avsedd graviditet.[18] Vidare har föreslagits att i synnerhet för kvinnor så har många barn negativa effekter på exempelvis utbildning och yrkeskarriär. Det har vidare hävdats att intelligenta kvinnor vill ha barn men att många fördröjer barnafödandet så pass länge att de blivit infertila eller inte längre kan hitta lämpliga partners. Män är fertila längre och en hög IQ och associerade effekter kan vara viktigare för män än för kvinnor när det gäller att attrahera partners. Detta kan vara förklaringar till att sambandet mellan hög IQ och låg fertilitet är svagare för män än för kvinnor i studier.[13]

Flynneffekten

Sjunkande genetiska medel-IQn kan förefalla paradoxalt då Flynneffekten innebär att man sett ökande uppmätta medel-IQn. De genetiska minskningarna är dock relativt långsamma och kan därför döljas av snabbare ökningar orsakade av miljöfaktorer som förbättrat näringsintag i barndomen. Emellertid finns det rimligen en gräns hur mycket IQ kan förbättrats av miljöfaktorer och i vissa i-länder visar undersökningar under senare tid sjunkande medel-IQn.[11]

År 2017, "i en ny artikel i tidskriften Intelligence så visar James Flynn att de skandinaviska länderna nu faller i IQ. Norge, Danmark och Finlands utveckling är påtagligt lika under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal. Det handlar om en genomsnittlig förlust på 0.23 IQ-poäng per år sedan 1990-talet. Inte mycket per år – men på sikt en kraftig effekt. Både Finland och Norge har alltså tappat flera poäng sedan 1990-talet, i Danmark är tappet något svagare. Sverige saknar data för senare år, men ligger mycket nära grannländerna i mätningarna för 1990-talet. James Flynn tror att Sverige följer sina grannländer i utvecklingen."[19]

Invandring

Vissa forskare har hävdat att invandring kan orsaka dysgeniska effekter. Detta har exempelvis hävdats bidra till en förutsagd sänkning av Danmarks medel-IQ från 98 år 1979 till 93 år 2072.[20] Det är omtvistat om uppmätta IQ-skillnader mellan olika folkgrupper har genetiska orsaker (se artikeln om ras och intelligens).

Effekter av dysgenik

Boken Civilisationernas självmord hävdar att dysgenik förklarar många civilisationers kollaps.

Eugenik

Oro för dysgenik och effekter av detta har varit bidragande till förespråkande av eugenik.

Externa länkar

Referenser

 1. Dysgenics. Merriam-Webster. http://www.merriam-webster.com/medical/dysgenics
 2. Holloway, S. M.; Smith, C. (1975). "Effects of various medical and social pracitices on the frequency of genetic disorders". American Journal of Human Genetics 27 (5): 614–627. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1163536
 3. Matsunaga, E. (1983). "Perspectives in mutation epidemiology: 5. Modern medical practice versus environmental mutagens: Their possible dysgenic impact". Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology 114 (3): 449–457. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1110(83)90040-4
 4. Lynn, R. (2008). "Dysgenic fertility for criminal behaviour". Journal of Biosocial Science 27 (4). http://dx.doi.org/10.1017/S0021932000023014
 5. Daniel R. Vining Jr. (1982). "On the possibility of the reemergence of a dysgenic trend with respect to intelligence in American fertility differentials". Intelligence 6 (3): 241–64. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0160289682900022?via%3Dihub.
 6. Daniel R. Vining Jr (1995). "On the possibility of the reemergence of a dysgenic trend with respect to intelligence in American fertility differentials: an update". Personality and Individual Differences 19 (2): 259–263. http://dx.doi.org/10.1016/0191-8869(95)00038-8
 7. Retherford, RD; Sewell, WH (1988). "Intelligence and family size reconsidered". Social biology 35 (1-2): 1–40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3217809
 8. Lynn, R (1999). "New evidence for dysgenic fertility for intelligence in the United States". Social biology 46 (1-2): 146–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2003.09.002
 9. Meisenberg, Gerhard (2010). "The reproduction of intelligence". Intelligence 38 (2): 220–230. http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2010.01.003
 10. Shatz, S. (2008). "IQ and fertility: A cross-national study". Intelligence 36 (2): 109–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2007.03.002.
 11. 11,0 11,1 Lynn, R.; Harvey, J. (2008). "The decline of the world's IQ". Intelligence 36 (2): 112. http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2007.03.004
 12. Meisenberg, Gerhard (2009). "Wealth, Intelligence, Politics and Global Fertility Differentials". Journal of Biosocial Science 41 (04): 519. http://dx.doi.org/10.1017/S0021932009003344
 13. 13,0 13,1 Richard Lynn & Tatu Vanhanen. Intelligence: A Unifying Construct for the Social Sciences. 2012. Ulster Institute for Social Research.
 14. Forskarlarm: Vi blir dummare och dummare. Publicerat den 17 maj 2013 kl 15:55. Fria Tider. http://www.friatider.se/forskarlarm-vi-blir-dummare-och-dummare
 15. Michael A. Woodley, Jan te Nijenhuis, Raegan Murphy, Were the Victorians cleverer than us? The decline in general intelligence estimated from a meta-analysis of the slowing of simple reaction time, Intelligence, Available online 7 May 2013, ISSN 0160-2896, 10.1016/j.intell.2013.04.006. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613000470
 16. Yulia A. Dodonova, Yury S. Dodonov, Is there any evidence of historical slowing of reaction time? No, unless we compare apples and oranges, Intelligence, Volume 41, Issue 5, September–October 2013, Pages 674-687, ISSN 0160-2896, http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2013.09.001
 17. Irwin W. Silverman, Testing the hypothesized effect of dysgenic fertility on intelligence with existing reaction time data: A comment on Woodley, te Nijenhuis, and Murphy (2013), Intelligence, Volume 41, Issue 5, September–October 2013, Pages 664-666, ISSN 0160-2896, http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2013.08.008
 18. Van Court, Marian (1983). "Unwanted Births And Dysgenic Reproduction In The United States". Eugenics Bulletin. http://www.prometheism.net/dysgenic2/
 19. IQ sjunker i de skandinaviska länderna https://fof.se/artikel/iq-sjunker-i-de-skandinaviska-landerna
 20. Helmuth Nyborg, The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection, Personality and Individual Differences, Volume 53, Issue 2, July 2012, Pages 118-125, ISSN 0191-8869, 10.1016/j.paid.2011.02.031. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886911001073

Delar av denna artikel är delvis baserad på text från Wikipedias artikel "Dysgenics" och "Fertility and intelligence"[1][2] och är därför licenserad under GFDL. Allt sådant material har kontrollerats överensstämma med originalkällorna.