Ras och perception

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Forskning om ras och etnicitet
Människoraser
Ras och brottslighet
Ras och intelligens
Ras och medicin
Ras och perception
Ras och sport
Andra rasskillnader
Dysgenik
Etnisk heterogenitet
Gruppevolutionär strategi
Inavel och utavel
Rasblandning
Rasliga genetiska intressen
Raslig r-K-selektionsteori
Sociologens felslut
Tabula rasa

Flera samband mellan ras och perception har studerats.

Preferens för ansikten från den egna etniciteten hos spädbarn

Studier har funnit att nyfödda inte visar någon preferens för ansikten från den egna etnicitet men att 3 månader gamla spädbarn visar en sådan preferens.[1][2]

"Cross-race effect"

"Cross-race effect" (alternativt "own-race bias" eller "other-race effect") syftar på en observerad försämrad förmåga att känna igen tidigare sedda ansikten när ansiktena tillhör personer från andra raser eller etniciteter än den egna. Effekten har observerats i flera olika länder och för flera olika grupper.[3]

En föreslagen förklaring till effekten är att den beror på mindre kontakt med och erfarenhet av att identifiera personer från andra grupper. Detta har fått visst stöd i studier. Exempelvis lägger svarta och vita olika vikt vid olika ansiktsdrag när de beskriver ansikten och lägger mer vikt vid ansiktsdrag som är speciellt användbara för den egna gruppen. Således har i studier vita lagt relativt mer vikt på ögonfärg och hårfärg än svarta. Att ha haft mer kontakt tidigare med den andra gruppen har i studier minskat effekten men skillnaden är relativt liten. I studier har man sett att effekten kan minskas genom träning men också att denna förbättring tenderar att minska efter en tids uppföljning.[3]

Andra studier har funnit att hur en annan person kategoriseras i sig påverkar effekten. Om en person kategoriseras som tillhörande en annan grupp uppfattas personen vara mer stereotyp och senare ansiktsigenkänning försämras jämfört med om personen kategoriseras som tillhörande den egna gruppen.[3]

Detta och andra studier har setts om bevis på att hjärnan tidigt i perceptionen kategoriserar om ett ansiktet tillhör den egna gruppen eller inte. Effekten påverkas också av subtila detaljer som om ögonen tittar rakt framåt eller åt sidan och om ansiktsuttrycket är argt. Detta kan vara relaterat till hotbedömningar.[4]

Identifiering av känslor

Studier har funnit att personer är bättre på att identifiera vilka känslor andra personer uttrycker när de observerade personerna kommer från den egna etniska gruppen jämfört med andra etniska grupper. I en meta-analys var skillnaderna störst för fruktan och avsky och minst för glädje och ilska. Förklaringar liknande de för "cross-race effect" har föreslagits liksom även kulturella skillnader beträffande hur känslor uttrycks.[5]

Studier av hjärnaktivitet

Amygdala är ett område i hjärnan som är involverat i negativa känslor. Ett stort antal studier har funnit starkare aktivering av amygdala när en person kommer i kontakt med en person som ej tillhör den egna gruppen jämfört med en person från den egna gruppen. Aktiveringen påverkas även av faktorer som om den observerade tittar rakt fram eller åt sidan och ansiktsuttryck. Även persons åsikter mot den andra gruppen inverkar. Vissa studier har funnit att även personer som förnekar fördomar och som kommer i kontakt med personer ej tillhörande den egna gruppen uppvisar undermedveten aktivitet i amygdala och aktivitet i områden som undertrycker undermedvetna processer.[6]

Andra studier har istället funnit att andra hjärnområden blir starkare aktiverade om man kommer i kontakt med en person från den egna gruppen jämfört om man kommer i kontakt med en person från en annan grupp. Detta har bland annat gällt för områden som är involverade i att känna empati för sorg och smärta hos en annan person.[7][8][9]

Studier har funnit att hjärnaktiveringsskillnader beroende på ras uppträder så tidigt som en tiondels sekund efter att ett ansikte observerats. Detta har ansetts spegla en automatisk och undermedveten raskategorisering som sker oavsett om personen medvetet koncentrerar sig på andra egenskaper hos ansiktet.[6]

Åsikter om andra grupper kan mätas med vanliga opinionsundersökningar. Dessa kan dock vara dålig på att fånga mer undermedvetna attityder. Sådana kan dock mätas via andra metoder som Implicit Association Test (IAT). Studier med hjälp av IAT har funnit mer negativa attityder mot andra grupper än de som uppges på opinionsundersökningar. IAT förutsäger beteenden, från icke-verbalt undvikande till bedömningar av en individs arbete. Resultaten från IAT sammanfaller med aktivering av amygdala till skillnad från resultaten från opinionsundersökningar.[10]

Hormonet och neurotransmittorn oxytocin anses spela en viktig roll tillit och samarbete. Administrering av oxytocin har visats påverka resultat på IAT och grad av hjärnaktivering.[11][12]

Föreslagen generell modell

I den vetenskapliga litteraturen har det hävdats att forskningsresultaten generellt stöder en hierarkisk modell beträffande de hjärnsystem som är involverade i perception i ras. I första stadiet sker en snabb, till stor del undermedveten, och automatisk raskategorisering av lägre hjärnfunktioner som amygdala. Detta orsakar också en initial utvärdering och känslomässiga reaktioner. Detta modifieras dock i ett senare stadium av mer medvetna högra hjärnfunktioner som kan undertrycka vissa av de lägre hjärnfunktionernas undermedvetna reaktioner. Vanliga opinionsundersökningar speglar de högre hjärnfunktionerna medan IAT speglar de lägre hjärnfunktionerna.[10][13]

En evolutionär förklaring till detta är att hävda att i tidiga samhällen, som ofta präglades av konflikter mellan olika grupper, var det viktig att särskilja personer från den egna gruppen från andra personer och inte sällan agera olika beroende på detta. Effekter som att upplevd antagonism från en främmande grupp ökar empatin för den egna gruppen och minskar empatin mot den främmande gruppen har förklarats med att detta medförde ökad villighet att vid behov strida för och offra sig för den egna gruppen. Det har således hävdats att de flesta självmordsbombare inte är psykopater utan istället selektivt kan känna stor empati för den egna gruppens ansedda lidande.[14]

Inom socialpsykologi hävdas inte sällan att man kan skapa psykologiska gruppskillnader mellan helt konstgjorda och arbiträra grupper. Mot detta har hävdas att ovan nämnda mekanismer evolutionärt utvecklades just för att särskilja etniska/rasliga grupper och att det inte går att skapa identiska effekter i grupper som ej liknar dessa.[9]

Förändring av perceptionen

Opinionsundersökningar i USA har visat mer uppgivet positiva rasattityder. Forskningsresultaten beträffande de undermedvetna och automatiska reaktioner som observerades på IAT och i studier av hjärnaktivering skapade dock pessimism beträffande möjligheten att fundamentalt ändra perceptionen av andra grupper. En möjlighet är att försöka träna de medvetna högre hjärnfunktionernas att ha mer kontroll över de lägre hjärnfunktionernas. Ett problem är dock att effekten av sådana åtgärder vanligen är övergående och att en person således kontinuerligt måste fortsätta med sådan träning själv vilket kan vara svårgenomförbart i praktiken.[10]

Externa länkar

Referenser

 1. David J. Kelly, et al. Three-month-olds, but not newborns, prefer own-race faces. Developmental Science Volume 8, Issue 6, pages F31–F36, November 2005. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566511/
 2. Cross-Race Preferences for Same-Race Faces Extend Beyond the African Versus Caucasian Contrast in 3-Month-Old Infants. David J. Kelly, Shaoying Liu, Liezhong Ge, Paul C. Quinn, Alan M. Slater, Kang Lee, Qinyao Liu, Olivier Pascalis. Infancy. Vol. 11, Iss. 1, 2007. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18974853
 3. 3,0 3,1 3,2 Jessica L. Marcon, Christian A. Meissner, & Roy S. Malpass. Cross-Race Effect. Encyclopedia of Psychology & Law. 2007. Redaktör B. Cutler. Sage Publications.
 4. Reginald B. Adams Jr., Kristin Pauker, Max Weisbuch, Looking the other way: The role of gaze direction in the cross-race memory effect, Journal of Experimental Social Psychology, Volume 46, Issue 2, March 2010, Pages 478-481, ISSN 0022-1031, 10.1016/j.jesp.2009.12.016. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103109003229
 5. Elfenbein HA, Ambady N. On the Universality and Cultural Specificity of Emotional Recognition: A Meta-Analysis. Psychol Bull. 2002 Mar;128(2):203-35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11931516
 6. 6,0 6,1 Tiffany A. Ito, Bruce D. Bartholow, The neural correlates of race, Trends in Cognitive Sciences, Volume 13, Issue 12, December 2009, Pages 524-531, ISSN 1364-6613, 10.1016/j.tics.2009.10.002. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661309002162
 7. Jennifer N. Gutsell and Michael Inzlicht. Intergroup differences in the sharing of emotive states: neural evidence of an empathy gap Soc Cogn Affect Neurosci 2011 : nsr035v1-nsr035. http://scan.oxfordjournals.org/content/early/2011/06/22/scan.nsr035.abstract
 8. Jennifer N. Gutsell, Michael Inzlicht, Empathy constrained: Prejudice predicts reduced mental simulation of actions during observation of outgroups, Journal of Experimental Social Psychology, Volume 46, Issue 5, September 2010, Pages 841-845, ISSN 0022-1031, 10.1016/j.jesp.2010.03.011. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103110000661
 9. 9,0 9,1 Xiaojing Xu, Xiangyu Zuo, Xiaoying Wang, and Shihui Han. Do You Feel My Pain? Racial Group Membership Modulates Empathic Neural Responses. The Journal of Neuroscience, 1 July 2009, 29(26): 8525-8529; http://dx.doi.org/10.1523/​JNEUROSCI.2418-09.2009
 10. 10,0 10,1 10,2 Jennifer T Kubota, Mahzarin R Banaji & Elizabeth A Phelps. The neuroscience of race. Nature Neuroscience. Published online 26 June 2012; http://dx.doi.org/10.1038/nn.3136
 11. Feng Sheng, Yi Liu, Bin Zhou, Wen Zhou, Shihui Han, Oxytocin modulates the racial bias in neural responses to others’ suffering, Biological Psychology, Volume 92, Issue 2, February 2013, Pages 380-386, ISSN 0301-0511, 10.1016/j.biopsycho.2012.11.018. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051112002761
 12. Carsten K. W. De Dreu, Lindred L. Greer, Gerben A. Van Kleef, Shaul Shalvi, and Michel J. J. Handgraaf. Oxytocin promotes human ethnocentrism. PNAS. vol. 108 no. 4 1262–1266. 2010. http://www.pnas.org/content/108/4/1262.full
 13. Paola Sessa1, Federica Meconi1, Luigi Castelli, Roberto Dell’Acqua. Taking one’s time in feeling other-race pain: an event-related potential investigation on the time-course of cross-racial empathy. Soc Cogn Affect Neurosci (2013) First published online: January 12, 2013 http://dx.doi.org/10.1093/scan/nst003
 14. Cikara, M., E. G. Bruneau, and R. R. Saxe. “Us and Them: Intergroup Failures of Empathy.” Current Directions in Psychological Science 20.3 (2011): 149–153. Web. 13 Apr.2012. http://dx.doi.org/10.1177/0963721411408713