Rasliga genetiska intressen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Forskning om ras och etnicitet
Människoraser
Ras och brottslighet
Ras och intelligens
Ras och medicin
Ras och perception
Ras och sport
Andra rasskillnader
Dysgenik
Etnisk heterogenitet
Gruppevolutionär strategi
Inavel och utavel
Rasblandning
Rasliga genetiska intressen
Raslig r-K-selektionsteori
Sociologens felslut
Tabula rasa

Rasliga genetiska intressen syftar på gemensamma genetiska intressen hos medlemmarna av en ras.

Ett exempel på argumenterade viktiga konsekvenser att detta är "etnisk nepotism", vilket är en argumenterad genetiskt orsakad preferens för och altruism mot personer inom den egen etniciteten. Detta hävdas bero på etniciteter ofta är eller var genetiskt likartade varför stöd för den egna etniciteten ökar eller ökade sannolikheten att en persons gener förs eller fördes vidare.

Teorin har många likheter med genetisk likhetsteori och de två teorierna diskuteras ofta tillsammans. En skillnad är att genetisk likhetsteori vanligen avser individnivå medan etnisk nepotism avser gruppnivå. Se artikeln om genetisk likhetsteori för en diskussion om forskningsresultat som hävdats stöda förekomsten av etnisk nepotism.

Termen "etnisk nepotism" är ofta använd men kan anses problematisk och missledande, dels då "etnicitet" ofta lägger tonvikten på kultur istället för genetik, dels då "nepotism" syftar enbart på familjerelationer och är negativt associerad med korruption.

En etnisk grupp har vanligen en tro på ett gemensamt ursprung. Genetiska undersökningar har funnit att detta ofta är korrekt.[1]

Aspekter av teorin

En av aspekt av teorin är människor hävdas ha högre preferens för personer med samma språk, religion, kultur, kläder, och fysiskt utseende eftersom detta åtminstone i tidiga samhällen indikerade en person av samma etnicitet och likartad genetik.[2] Vidare har det hävdats att etniska grupper inte sällan avsiktligen förstärkt sådan skillnader vilket åtminstone tidigare kan ha varit evolutionärt fördelaktigt exempelvis genom att inkräktare lättare kunde identifieras.[3]

Även mycket unga barn vet vilken etnicitet barnet tillhör och uppvisar vanligen en klar preferens för andra personer av den egna etniciteten.[3]

Patriotism som nästan alltid setts som en dygd och använt familjerelationstermer som moderland.[3]

Etnisk nepotism kan vara en anledning till en hävdad större tillit och samarbete inom en etnisk grupp medan etnisk heterogenitet minskar detta. Detta kan vara förklaringen till att riskfyllda projekt ofta är etnisk organiserade som etniskt organiserad brottslighet, etniskt organiserad affärsnätverk, eller etniskt organiserade politiska dissidenter.[2]

Det har föreslagits att det indiska kastväsendet har utövat ett så långvarig och stort inflytande beroende på att det är baserat på mer grundläggande etniska skillnader och etnisk nepotism. Sålunda har det hävdats att de högre kasterna är genetiskt relativt mer lika européer än de lägre kasterna som genetiskt är relativt mer lika andra sydasiater.[3]

Etnisk nepotism kan finns inom vetenskaplig forskning. Sålunda undersökte en studie 12000 citat av nordamerikanska samhällsvetare. Både de forskare som citerade och de forskare som citerade klassificerades beroende på om de hade ett judiskt namn eller ett icke-judiskt namn eller oklart. Studien fann att forskare citerade andra forskare från samma kategori mer ofta än förväntat. Ett liknande resultat visades även när man studerade 17000 citat av forskare som forskade om fördomar. Att resultat skulle bero på att forskare av viss etnicitet var överrepresenterade inom vissa områden eller att man selektivt citerade bekantas forskning angavs ha uteslutits.[4][2]

En annan aspekt är att teorin kan förklara exempelvis livsfarliga uppoffringar för icke-släktingar eller självmordsattacker med att det evolutionärt utvecklats en mekanism för att offra sig för den egna etniciteten under vissa omständigheter.[3]

Vidare har det hävdats att etnisk nepotism inte sällan är den egentliga orsaken till olika politiska ställningstaganden även om en mer politiskt korrektt orsak uppges.[3]

Ytterligare en aspekt är att människor hävdas delvis välja ideologi med hänsyn till hur mycket ideologin antas gynna den egna gruppen. Det har hävdats att många araber ofta tidigare stödde nationalismen i olika arabiska länder men när förväntade resultat uteblev sågs nationalism alltmer som en västerländsk dela-och-härska-strategi varför islamism fick starkare stöd. Både ideologierna har hävdats vara influerade av etnisk nepotism.[3] Även ideologier som kommunism har i boken Kritikkulturen hävdats få stöd delvis beroende på att dessa ansetts gynna den egna etniska gruppen.

Oxytocin

Hormonet och neurotransmittorn oxytocin har ansetts ha en betydelsefull roll i flera beteenden vilka inkluderar parbildning, moderskänslor, omvårdnad, och gemenskap.

Oxytocin har också föreslagits spela en viktig roll beträffande preferensen för, tillit till, och ökat samarbete inom den egna gruppen. I studier har man funnit att administrering av oxytocin ökar positiva attityder och beteenden mot den den egna gruppen och i viss mån ökar negativa sådana mot andra grupper.[5][6][7]

Kritik

Som för den genetiska likhetsteorin är en kritik av evolutionsteoretisk natur där det hävdats att den genetiska likheten hos icke-släktingar är för liten för att kunna orsaka evolutionära effekter. Detta har hävdats vara teoretiskt felaktigt av andra forskare som dessutom även hänvisat till de empiriska resultaten beträffande genetisk likhetsteori.[3][2]

En annan kritik är att hävda att under förhistorisk tid så var gruppers rörlighet mycket begränsad med få kontakter med avsevärt avvikande grupper och/eller det fanns inga etniska konflikter varför det inte fanns någon evolutionär selektion för etnisk nepotism. Motkritiker har pekat på forskningsresultaten beträffande den genetiska likhetsteorin som visat att även små skillnader påverkar preferenserna. Vidare hävdas att även under förhistorisk fanns befolkningstillväxt, relativt omfattande migrationer, konflikter, och invasioner.[2][8]

Externa länkar

Engelska

Referenser

  1. Frank Saltera, Henry Harpendin. J.P. Rushton’s theory of ethnic nepotism. Personality and Individual Differences. In Press
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Frank Saltera, Henry Harpendin. J.P. Rushton’s theory of ethnic nepotism. Personality and Individual Differences. In Press. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912005569
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 J. Philippe Rushton. Ethnic nationalism, evolutionary psychology and Genetic Similarity Nations and Nationalism 11 (4), 2005, 489–507. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1469-8129.2005.00216.x https://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/n&n%202005-1.pdf
  4. Greenwald, A. G. and Schuh, E. S. (1994), An ethnic bias in scientific citations. Eur. J. Soc. Psychol., 24: 623–639. doi: 10.1002/ejsp.2420240602. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.2420240602/abstract
  5. Carsten K. W. De Dreu, Lindred L. Greer, Gerben A. Van Kleef, Shaul Shalvi, and Michel J. J. Handgraaf. Oxytocin promotes human ethnocentrism. PNAS. vol. 108 no. 4 1262–1266. 2010. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1015316108
  6. Feng Sheng, Yi Liu, Bin Zhou, Wen Zhou, Shihui Han, Oxytocin modulates the racial bias in neural responses to others’ suffering, Biological Psychology, Volume 92, Issue 2, February 2013, Pages 380-386, ISSN 0301-0511, 10.1016/j.biopsycho.2012.11.018. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301051112002761
  7. Carsten K. W. De Dreu et al.. The Neuropeptide Oxytocin Regulates Parochial Altruism in Intergroup Conflict Among Humans. Science 11 June 2010: 328 (5984), 1408-1411. [DOI:10.1126/science.1189047] https://www.sciencemag.org/content/328/5984/1408.abstract
  8. Lawrence H. Keeley. War Before Civilization: the Myth of the Peaceful Savage. Oxford University Press. 1996