Invandring och boende

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Invandring och samhälle
Invandringsprocessen
Invandringsindustrin
Invandring och arbete
Invandring och boende
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Invandring och demografi
Invandring och försvar
Invandring och internationella relationer
Invandring och media
Invandring och miljö
Invandring och omsorg/vård
Invandring och opinion
Invandring och pension
Invandring och utbildning
Invandring och välfärd
Invandring och nyliberalism
Ideologiskt motiverad brottslighet
Etnisk heterogenitet

Invandringen har angetts ha haft flera olika effekter på boendet i Sverige.

Bostadsbrist

Tilltagande bostadsbrist

År 2011 visade siffror från Boverket att tre av fem svenskar bodde i kommuner med bostadsbrist. Bara 16% av kommunerna hade ett överskott av bostäder. De flesta av dessa fanns i Norrland och östra Götaland. Små kommuner tappade invånare vilket höjde trycket på storstäderna. Trångboddheten ökade. Delade lägenheter, långa väntetider, och höga hyror var vanliga i storstäderna. De med störst problem var pensionärer, unga och stora barnfamiljer. 20 högskolekommuner angav att man hade brist på bostäder för studenter.[1]

Stockholms Handelskammare angav år 2012 att 110,000 bostäder saknades i Stockholm. Antalet riskerade fördubblas om åtta år om inte byggandet ökade. Trångboddheten och svårigheten för ungdomar att flytta hemifrån riskerade att öka. I Södertälje angavs orsaken till det låga byggandet vara att byggkostnaderna långt översteg vad de som flyttade dit, främst flyktingar, kunde betala.[2]

Samma år angavs det endast finnas rekordlåga 900 lediga lägenheter i städer med med än 75000 invånare och 14000 lediga lägenheter totalt i Sverige. Samma år angavs 75000 personer ha fått uppehållstillstånd. Även personer som till slut får avslag på sina asylansökningar kräver boende medan deras ansökningar behandlas.[3]

Även i orter utanför storstäderna var det år 2013 svårt att få lägenhet. I en undersökningen om Ekot gjorde var i Kiruna väntetiden 5,5-6 år i snitt, i Halmstad 6-6,5 år, i Gällivare 6,5-7 år, och i Stenungsund 7-7,5 år. Ett privat bolag uppgav att i praktiken fick man aldrig bostad om det var en hyresgäst som bolaget inte ville få in. 2 miljoner stod i kö hos de bolag som Ekot kontaktade.[4]

"Förslag till statens budget för 2014" angav att bostadsutbudet behövde öka med 102 000–163 000 bostäder i de regioner där det fanns bostadsbrist, medan utbudet kunde minska med 7 000–10 000 bostäder i de regioner där det finns bostadsöverskott. Nettobristen för hela landet var på 92 000–156 000 bostäder.[5]

Unga, pensionärer, studenter, gästforskare och nyckelpersoner

Hyresgästföreningen angav år 2013 att 51% av Sveriges unga mellan 20 och 27 år saknade egen bostad.[6] År 2014 angavs att 23% av alla personer mellan 20 och 27 år bodde hemma hos föräldrarna eller hos släktingar. Andelen unga vuxna som angav att de ville flytta hemifrån hade ökat med 90% sedan år 1997.[7]

År 2014 angavs allt fler pensionärer bli hemlösa bland annat p.g.a. bristen på billiga bostäder.[8]

År 2013 fanns rekordfå tillgängliga studentlägenheter. Många studenter saknade fortfarande bostad när höstterminen startade. I en granskning kunde 4 av 32 orter erbjuda bostad på en gång. I det flesta andra orter var det akut brist. I de orter som lovade studentbostad rörde det sig ofta om campingstugor, vandrarhem eller som inneboende vilket beskrivits som falsk marknadsföring.[9] År 2014 tävlade 350 000 studenter om 80 000 studentboenden. Väntetiden kunde vara många år. Vissa studenter tvingades avbryta utbildningen p.g.a. bostadsbrist. Vanliga hyreslägenheter angavs vara ett dåliga alternativ p.g.a av de långa väntetiderna och en andrahandsmarknad med höga hyror och folk som luras och utnyttjar andra.[10] År 2014 fick vissa studenter bo i tält p.g.a. bostadsbristen.[11]

År 2014 angavs att Stockholm fått ett dåligt rykte bland utländska forskare p.g.a. bostadsbristen och man valde bort Stockholm p.g.a. detta. Gästforskare som stannade några år angavs inte vilja köpa en bostadsrätt utan man ville kunna hyra en bostad.[12]

Inom utbildningsväsendet angavs stora svårigheter att rekrytera kompetent personal p.g.a. av bostadsbristen. Företag angavs vara tvungna att använda tid, kraft och pengar för att försöka hitta bostäder åt anställda. Tillväxtföretag angav att man helt misslyckats med att rekrytera personal som man behövt p.g.a. bostadsbristen. Även företagen önskade ökat utbud av hyresrätter.[12]

Bostadsbristen och den ekonomiska tillväxten

I en undersökning år 2012 ställd till 50 av de 100 största arbetsgivarna i Stockholm, Göteborg och Malmö angav 49% att bostadsbristen försvårade möjligheterna att anställa. 19% angav att bostadsbristen i hög grad försvårade möjligheterna att anställa.[13] En studie år 2013 angav att produktionsbortfallet i Stockholm p.g.a. försämrad tillväxt orsakad av bostadsbristen kan uppgå till mellan 330-660 miljarder kronor under tidsperioden 2010–2030. Den lägre siffran bygger på antagandet att trångboddheten fortsätter att öka medan högre bygger på antagandet att detta inte är möjligt. Utvecklingen mot mer singelhushåll kan öka behovet ytterligare.[14]

År 2013 angavs beträffande bostadsbristen att "På sikt kan det också leda till att tillväxten stannar av. Och nu är företrädarna för näringslivet så oroliga att flera lobbygrupper har tillsatts, bland annat "Bokriskommittén" som initierats av handelskamrarna från de tre storstäderna och "Nybyggarkommissionen" som stöds av bland annat NCC och Nordea."[15]

Bristen på studentlägenheter beskrevs år 2013 som så allvarlig att den hotade Sveriges framtida kompetensförsörjning.[9]

Socialtjänst

Bostadsbrist angavs år 2013 få allt fler att gå till socialtjänsten trots att de kunde försörja sig. Det handlade exempelvis om unga och om personer som separerat.[16]

Boende för asylsökande och de som fått asyl

En asylsökande får ett tillfälligt boende medan personens asylansökan behandlas. Om ansökan beviljas får personen ett boende i en inte valfri kommun. I båda fallen kan personen också ordna ett boende själv. Se vidare i artikeln om invandringsprocessen.

Migrationsverket hade 2011 en allt mer pressad situation med akut behov av bostäder. De som beviljats uppehållstillstånd fick vänta allt längre på kommunplacering. Tusentals bodde på korttidsboende medan de väntade på bostäder. Allt fler nyanlända placerades i hotell och stugbyar. Bidragande angavs vara en reform där invandrare skulle få bostäder i kommuner där det fanns möjlighet att få arbete.[17][18]

År 2012 varnade Arbetsförmedlingen för att det inte kommer att finnas tillräckligt med bostäder p.g.a. ökningen av asylsökande. Migrationsministern Tobias Billström angav att "det finns problem därför att arbetsförmedlingen och kommunernas bosättningskapacitet inte kommer att räcka till i förhållande till det behovet som finns." Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje angav att "Våra trygghetssystem går på knäna redan, sedan tio år tillbaka. Vi behöver mycket extra pengarna för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Det finns inte en ledig bostad i Södertälje, alla som kommer hit bor hos anhöriga. Det blir prekära situationer redan och blir det då en ännu större ström kan det gå riktigt illa".[19]

År 2013 var en prognos att antalet personer som fått uppehållstillstånd och som blir kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden skulle öka med 10 000 under tidsperioden 2012-14 till 16 000. "Det håller inte i längden," enligt generaldirektören. Få nya hyresrätter byggdes eftersom kostnaderna inte blir täckta. Även de kommunala bostadsbolagen var enligt EU-regler tvingade att agera på fullt marknadsmässiga villkor. Ordföranden i Sveriges kommuner och landsting sa att "På sikt är det ohållbart att vi bygger en fjärdedel av vad exempelvis våra nordiska grannar gör, samtidigt som Sveriges befolkning växer ganska kraftigt, inte minst på grund av invandring."[20]

År 2013 angav Boverket att antalet som fått asyl och som behövde bostad hade nästan fördubblats på ett år. Gruppen angavs vara bland de som hade svårast att få bostad. I 59 kommuner fick de som fått asyl förtur till lägenheter. 46 kommuner angav att man arbetade särskilt mycket med boendesituationen åt de som fått asyl. 273 kommuner hade en statlig överenskommelse om mottagande. 70% av dessa hade svårt att tillgodose behovet av permanent husrum. Antalet med svårigheter hade ökat med 23% på ett år. En utredare angav att situationen berodde på en lång period med stort antal som fått asyl och generell lägenhetsbrist. För de som fått asyl behövdes i de flesta fall stora lägenheter. "De ska ofta få plats hela familjen." En flyktingsamordnare i Strömsunds kommun upplevde en försämrad situation de senaste fem åren och angav att "Förr kunde vi i princip välja och vraka hos bostadsbolagen, som hade stora vakanser. Nu krävs en helt annan planering, eftersom det råder brist på lägenheter överhuvudtaget."[21] År 2014 angavs 9 0000 personer som fått asyl helt sakna bostad och vara kvar i Migrationsverket anläggningar "samtidigt som strömmen av asylsökande fortsätter". En regionchef på Migrationsverkat angav att "Just nu är det så att vi tar emot fler flyktingar än systemet klarar av att svälja".[22]

År 2014 angavs att kostnaderna för privata "tillfälliga asylboenden" på några år ökat från några tiotals miljoner till över en halv miljard kronor år 2013. Den totala boendekostnaden för Migrationsverket troddes år 2014 bli nästan 2,5 miljarder kronor.[23]

Tvångsflytt av svenskar

Flera fall har rapporterats där svenskar har varit tvungna att lämna sin bostad till förmån för invandrare. Ett uppmärksammat fall inträffade år 2012 när ett par familjer i Grums fick beskedet att de måste flytta för att ge plats för ett boende för "ensamkommande flyktingbarn". En person hade bott i sin bostad i 43 år. SVT angav att beskedet orsakat spridning av "främlingsfientlig propaganda" i området. Greger Wahlgren, som sades vara en ledande expert på "högerextremism", sade att "Det här är ju kontraproduktivt! Det ger de högerextrema vatten på kvarnen och ett exempel som de använder för att visa att de har rätt".[24][25] Händelsen liknades vid etnisk rensning och skapade omfattande debatter på forum och bloggar.

Flera liknande fall har därefter rapporterats. Mörkertalet är oklart.[26][27][28][29][30][31]

Uppköp av bostadsrätter och villor åt invandrare

Bostadsbristen har angetts orsaka att kommuner köper upp bostadsrätter och villor för att där placera invandrare. Vissa villor har beskrivits som "lyxvillor".[32][33][34][35]

Förtur till och "öronmärkning" av lägenheter

Som nämnts ovan får invandrare förtur till lägenheter inom ett flertal kommuner.[21]

I Göteborg beslutades år 2014 att "öronmärka" lägenheter så att endast vissa nyanlända invandrare kan få dessa.[36]

Betalning för att låta lägenheter stå tomma i väntan på invandrare

År 2012 föreslogs i regeringens budgetpropositionen ersättning till kommunerna så att dessa ska kunna låta lägenheter stå tomma i väntan på personer som fått asyl. Detta så att trycket på Migrationsverket boenden skulle minska.[37]

Omvandlingar av boenden och lokaler redan använda för andra verksamheter

Privata entreprenörer har bland annat omvandlat studentlägenheter, elevboenden, hotell, pensionat, vandrarhem, rehabiliteringshem, stugbyar, nöjesanläggningar, företagslokaler och herrgårdar till boenden för asylsökande vars kostnader betalas med offentliga medel. I många fall har de som bedrivit de tidigare verksamheterna kastats ut och blivit utan lokaler.[38][39][40][41][42][43][44][31][45][46]

Bert Karlsson som startat och planerat att starta ett stort antal boenden för asylsökande har använt beskrivningen "lyxanläggningar" och angett att han nästan bara tänker anställa invandrare.[47][48] År 2014 avgick en kommunfullmäktigeordförande i protest efter att Bert Karlsson och Migrationsverket "annekterat" ett boende och gymnasielever blivit utan bostad.[49]

Även offentliga aktörer har omvandlat verksamheter till förmån för invandrare. Ett exempel är Lunds kommun som år 2014 beslöt att omvandla ett kvinnohärbärge till ett boende för "ensamkommande flyktingbarn" p.g.a. av bostadsbrist, en ny lag som tvingar kommunen att ta emot sådana personer och större statsbidrag om kommunen har boenden för många sådana personer.[50]

Brist på och inhysning i äldreboenden

Viss platsledighet hos flera boenden för äldre i vissa orter har utnyttjats för att inhysa "ensamkommande flyktingbarn" tillsammans med de äldre.[51]

Mer generellt har det angetts att det i landet år 2014 fanns en olaglig brist på platser för 15 000 personer på äldreboenden. Var fjärde äldreboendeplats hade försvunnit det senaste decenniet. En orsak har angetts vara att det är mycket mer lönsamt att driva asylboenden varför få nya äldreboenden byggs och redan befintliga äldreboenden omvandlas till asylboenden. En annan orsak angavs vara försämrad kommunal ekonomi p.g.a. försörjningsstöd och andra kostnader för ett ständigt ökande mottagande av asyl- och anhöriginvandrare. Vidare ger staten omfattande belopp till asylboenden vilket man inte gör till äldreboenden.[52]

Kritik av grannar till boenden för asylsökande

Grannar till boenden för asylsökande har kritiserat att sådant boende plötsligt beslutats utan förvarning eller inflytande för grannarna. Man har angett oro för att det bland den stora mängden tillfälliga boende kan finnas farlig personer. Barn har angetts inte längre kunna leka fritt som tidigare. Bostadspriserna för grannarna kan sjunka och bostäderna kan bli svåra sälja. Grannar har även klagat över ljudnivån, snuskighet, och kriminella verksamheter. Mediarapportering av grannars oro har kritiserats som vänstervridet propaganda som misslett både de som ställt upp på intervjuer och den allmänhet till vilken rapporteringen vänder sig.[53]

Falska adresser för att få etableringsstöd

År 2014 angavs att i Malmö att nyanlända som fått uppehållstillstånd men inte någon bostad betalade för en falsk adress. Detta eftersom en adress krävdes för att få etableringsstöd. Många nyanlända angavs flytta varje vecka mellan bekanta och släktingar eller bo på gatan eller hos stadsmissionen.[54]

Förslag på nya bostadsformer

Hösten år 2013 angavs att situationen beträffande "flyktingbostäder" snart vara "desperat". Målet var inte längre "vettiga bostäder" utan bara tak över huvudet. Migrationsverkets lägenheter var slut. Personerna planerades därför placeras i lokaler som campinghem och nedlagda kontorslokaler, skolor och behandlingshem. Baracker krävde bygglov och tog för lång tid att uppföra. Till våren diskuterades "extraordinära åtgärder" som nedlagda logement, fängelser, tält, sovsalar, gymnastiksalar, båtar och oljeplattformar.[55]

I juni 2014 betalade Migrationsverket för 11 000 extraplatser åt asylsökande vilka kostade fyra gånger mer än en fast plats. Migrationsverket ville därför köpa modulhus. Migrationsverket ville att kostnaderna skulle delas med kommunerna. En lagändring krävdes dock så att Migrationsverket tilläts äga asylboenden. Boendet angavs vara "inte baracker utan mer sofistikerade än så".[56]

I september 2015 pratades det om att Rinkaby skjutfält utanför Kristianstad skulle bli asylboende med plats för upptill 10 000 personer. Dessa människor skulle då bo i enkla förproducerade hus. [57][58] I oktober 2015 vill man återigen bygga tältläger utanför skånska Revinge. Dessa tält skall vara uppvärmda för att klara vintern. Orsaken till dessa tältläger är anstormingen av invandrare.[59]

"EU-migranter" och tiggare

Ökande antal hemlösa "EU-migranter"

En kartläggning av Socialstyrelsen år 2005 visade att omkring 26% av alla hemlösa var utrikes födda vilket motsvarade en överrisk på +80%.[60] Situationen har dock antagligen sedan dess förändrats bland annat p.g.a. ett stort antal hemlösa "EU-migranter".

År 2014 angavs att antalet hemlösa "EU-migranter" ökat i de tre storstäderna enligt frivilligorganisationer och socialjourer. Vid en verksamhet i Stockholm hade antalet besök ökat från 3 300 personer år 2013 till 16 000 besök bara under första halvåret 2014. Många kom från Rumänien, men den största gruppen (60%) var tredjelandsmedborgare som ursprungligen kommer från bland annat Nigeria, Ghana och Marocko men som hade fått uppehållstillstånd i ett EU-land. En verksamhet i Malmö hade 5 100 besök under 2013 och 4 600 bara under första halvåret 2014. En socialsekreterare i Stockholm angav att antalet boplatser fördubblats. Vidare angavs att man "parallellt med ökningen märkt en hårdnad attityd gentemot gruppen från allmänheten. Allt fler ringer uppsökarteamet och är agressiva. – Det är lite skrämmande att folk har fått nog och nu orkar man inte mer. Man har inte alls den förståelsen som man hade innan tycker jag."[61]

Kåkstäder

År 2013 angavs det finnas ett 30-tal aktiva kåkbosättningar runt Stockholm. Fria Tider skrev att "I kåkstäderna bor romer och missbrukare från flera östeuropeiska EU-länder som har kommit till Sverige i syfte att försörja sig på bidrag, kriminalitet och/eller tiggeri."[62] I januari 2014 angavs en sådan kåkstad innehålla 60-100 personer och en annan 150 personer.[63]

Efter att en kåkbosättning avhysts var kommunen tvungen att forsla bort 121 ton skräp till kostnad på minst en halv miljon kronor. Marken runt omkring var delvis förstörd av lastbilsspår. Träd och buskage var också skadade. Minst en halv miljon kronor till skulle krävas för att rusta upp området och återställa ett elljusspåret och naturen. Pengar saknades dock.[64]

Nya Tider skrev år 2014 att "Lägren faller inte under allemansrätten och markägarna har rätt att få bosättarna avhysta, men hittills har det hört till ovanligheterna att läger har rivits. Ofta flyttar sig romerna bara en bit bort och upprättar lägret igen, vilket kräver en helt ny ansökan hos Kronofogden som ska se till att en avhysning blir genomförd. Att utvisa dem är näst intill omöjligt."[65]

Nya Tider intervjuade även professor Karl-Olov Arnstberg: "– Det är ju miljoner zigenare som bor i Rumänien och Bulgarien. Om några kommer hit och lyckas med tiggeriet och kanske till och med får läkarhjälp och bostäder, om det nu går så långt… jag vill inte använda ord som ”invasion”, men det kommer att komma många fler. Redan nu kommer det att komma många fler om man inte lyckas göra det olönsamt att komma hit och tigga."[65]

I Malmö finns sedan början av 2014 ett tältläger och kåkstad för cirka 200 EU-migranter, mestadels romer, vid industritomten i Norra Sorgenfri. Flera försök har gjorts att vräka migranterna som olagligt ockuperar platsen, men det har enligt utsago fallit på grund av att man måste identifiera samtliga personer man skall vräka. Något som visat sig svårt.[66][67] Den 3 november 2015 vräktes dock alla EU-migranter från lägret och deras tillhörigheter, oftast ihopsamlad bråte, slängdes på soptippen.[68]

Sanitära problem

År 2014 angavs att Kista norr om Stockholm fylldes med avföring från "hemlösa" människor. Avföringen angavs synas överallt på gator och trappor i Kista centrum. En bostadsrättsförening hade samlat in namnunderskrifter för att försöka att få stopp på problemet. En driftsingenjör angav att "Det här är ett jätteproblem som eskalerar". Fria Tider skrev att "I själva verket kommer avföringen från romer som av kulturella skäl inte använder toaletter... ...Enligt romsk kultur är det förbjudet för gamla och unga att använda sig av samma toalett. Därför uträttar många romer sina behov utomhus."[69]

Gratis campingplatser

Göteborg beslöt år 2014 att bygga upp speciella campingplatser för "fattiga EU-migranter". Dessutom avsatta man pengar för bland annat för dagcenter och förskola. Vidare hoppades att även frivilligorganisationer skulle bidra till förmånerna.[70]

Parker

År 2014 angav beträffande Stockholm att "När EU-migranter tidigare i år kördes bort från sina läger söder om stan, dök det istället upp nya läger på andra platser, också inne i stan. Under våren har de blivit fler och fler, och i dagsläget bor det flera hundra människor på Vasastans gator och i parker, enligt polisens uppskattning" och "nu har det blivit en sanitär olägenhet i parker, medborgarna kan inte gå ut med sina hundar eller vara med barnen där för att det luktar". Eter att man försökt avhysa en grupp var över hälften tillbaka efter ett par dagar. Myndigheterna tänkte införa "parkvärdar" för att bland annat informera om ordningsregler genom att exempelvis visa bilder eller via tolk per telefon. Vidare tänkte man erbjuda gratis hemresa till de som ville och satsa 10 miljoner kronor på tillfälliga insatser som dagverksamhet och boende åt de övriga.[71][72]

Socialborgarrådet i Stockholm angav samma år att 400 personer från andra EU-länder bodde i parker och skogar i Stockholm. "Det blir också en belastning när det handlar om nedsmutsning, man använder sandlådor i barnens lekplatser på vissa håll som toaletter, vi har även parkarbetare som hotats när de ska in och städa, så det har varit svårt för många." Att Stockholm hade mindre förmåner för barn än Göteborg kunde vara förklaringen att färre barn kom till Stockholm. Vidare angavs att det troligt att problemen skulle sprida sig till andra städer än storstäderna.[73]

Härbärgen

År 2014 angavs härbärgen för svenska bostadslösa vara överfyllda med utländska tiggare.[74][75][76] Sedan dess har flera ras specifika härbärgen öppnat uteslutande för utländska tiggare. I slutet av Januari 2016 öppnade ett natthärbärge för ”EU-migranter” i centrala Falun av Faluns kristna råd.[77][78] Även i Örebro har Kyrkorna på orten startat ett härbärge för utländska tiggare.[79][80] Diakonicentrum i Växjö får 1,8 miljoner kronor av kommunen för att driva härbärge för EU–migranter.[81] I Uppsala har man sett att antalet tiggare har ökat sedan natthärbärgets verksamhet startat i Livets Ords regi.[82][83]

"Evakuering" av studenter

I Stockholm år 2013 "evakuerades" studenter från studentbostäder i ett området efter upprepade problem med hemlösa "EU-migranter". Problem som fortsatte år 2014 har bland annat inkluderat ockupation av studentbostäder.[84]

Slitage och förbrukning, renovering av befintliga bostäder och behov av utökad allmän infrastruktur

Ökad vattenförbrukningen, elförbrukning och slitage

Migrationsverket har lokalt betalat högre hyror än vad som är normalt. Detta eftersom vattenförbrukningen, elförbrukning och slitage ökar. Tolle Furegård, chef på mottagningsenheten i Örebro, angav år 2010 att "Många kommer direkt från bushen. De är inte vana vid vår civilisation och vet inte hur tvättmaskiner och annat fungerar. Därför blir det ett högre slitage." Han angav också som exempel att nya asylsökande kan "öppna fönstren även mitt i vintern för att inte få mögel samtidigt som elementen står på för fullt och sätter ibland på ugnen och låter den stå öppen för att värma lägenheten." Det bor också fler än normalt i lägenheterna och dessa är mer ofta hemma p.g.a. av att arbetslöshet är vanligt.[85]

År 2014 angav en annons eftersökande städare till ett asylboende att det var viktigt att den som var intresserad av anställningen ”inte var känslig för urin och avföring då det förekom väldigt ofta”. I en efterföljande diskussion angavs det förekomma avföring på andra platser än i toalettstolen.[86]

Skadedjur och ohyra

Se Invandring och omsorg/vård: Skadedjur och ohyra.

Renovering av befintliga bostäder

Förutom bostadsbristen har det angetts att redan befintliga bostäder dessutom behöver renoveras. Hälften av landets alla lägenheter har angetts ha akut behov av renovering som innebär mycket stora kostnader. Hur detta ska finansieras är oklart. Hyrorna riskerar att bli så höga att folk inte har råd att bo kvar. Utebliven renovering medför förslumning, fuktskador, ökade hälsorisker, ökad brandrisk, och ökade energikostnader.[87][88] År 2013 angavs att mer än en halv miljon lägenheter behövde renoveras till en kostnad av en miljon kronor per lägenhet eller totalt 600 miljarder kronor. Räkningen angavs inte kunna skickas till de boende p.g.a. gruppens fattigdom.[89]

Allmän infrastruktur

Bostadsbristen har angetts vara bara ett delproblem i ett större infrastrukturproblem där den svenska infrastrukturen inte planerades för och nu inte är anpassad för den stora invandringen och befolkningsökningen. Ett exempel är att vägar och spår behöver byggas ut och få mer underhåll.[90]

År 2014 angav boken Låsningen - en analys av svensk invandringspolitik att "Enligt en utredning av Stockholms handelskammare var den normala restiden till arbetet 26 minuter i slutet på 1990-talet och har idag ökat till 35 minuter. [103] Den förlängningen motsvarar drygt två arbetsveckor på 40 timmar per år... ... Stockholm skulle ha trafikproblem även om vi inte hade någon invandring alls, men poängen är att invandringen ökar dessa problem."

Annat

Vit flykt

Se artikel: Vit flykt

Bostadsbubbla

Bostadsbrist och vit flykt har hävdats bidra till kraftigt stigande priser och en omfattande bostadsbubbla.[91]

Svartuthyrning

År 2013 angavs att ett stort antal fall av svartuthyrning av lägenheter i Herrgården i invandrartäta Rosengård i Malmö upptäckts. Bostadsbolagets VD sa att "I vissa fall vet vi att de inte bor i landet. De flyttade härifrån för sex-sju år sedan. Och så hyr de ut till andra och kan göra tretusen kronor i vinst per månad. Det skadar området allvarligt".[92]

Expropriering

År 2014 framfördes krav på att bostäder ska börja beslagtas med hjälp av exproprieringsrätten för att sedan ges till invandrare.[93] I Tyskland hotas en 51-årig kvinna med vräkning för att ge plats åt migranter från Mellanöstern.[94]

Referenser

 1. TT. Stor bostadsbrist i Sverige. Publicerad 17 juli 2011 23.30 Uppdaterad 17 juli 2011 23.30. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/bostad/stor-bostadsbrist-i-sverige/
 2. Låg byggtakt i många kommuner. 6 juli 2012. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lag-byggtakt-i-manga-kommuner_7325829.svd
 3. Jan Rejdnell. Bristen på bostäder för invandrare ett stort hot mot integrationen. Publicerad: 2012-03-12 15:03, Uppdaterad: 2012-03-12 15:03 Newsmill. https://archive.is/cIv53
 4. Johannes Rosendahl och Lisen Elowson Tosting. Lång väntan på lägenhet i hela landet. Uppdaterat: måndag 11 mars kl 13:09 (publicerades måndag 11 mars kl 12:02). Ekot. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5469524
 5. Nettobrist på 92 000–156 000 bostäder. Publicerad: 29 september, 2013 kl 23:05. Exponerat. http://www.exponerat.info/nettobrist-pa-92-000-156-000-bostader/
 6. Göran Lindh. 21 000 i bostadskö. 5 september 2013, kl 16:50. Hem&Hyra. http://www.hemhyra.se:8080/vasterbotten/21-000-i-bostadsko
 7. Tuffare än någonsin för unga att få bostad. SR. 2014-01-02. Publicerat kl 05:36. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5746235
 8. Svenska pensionärer offras på mångkulturens altare. Publicerat 2014-11-20, 11:51 (Uppdaterat 2014-11-20, 12:00). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/11/20/svenska-pensionarer-offras-pa-mangkulturens-altare/
 9. 9,0 9,1 Hannes Delling. Rekordfå studentlägenheter. 20 augusti 2013 kl 08:16 SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rekordfa-studentlagenheter_8436746.svd
 10. Akut bostadsbrist för studenter. Publicerad 10 juli 2014 14.01 Uppdaterad 10 juli 2014 14.04. TT. http://www.kristianstadsbladet.se/inrikes/article2196916/Akut-bostadsbrist-for-studenter.html
 11. Slott till asylsökare – tält till svenska studenter. Publicerat 2014-09-07, 19:05 (Uppdaterat 2014-09-08, 03:50). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/09/07/2-500-invandrare-i-veckan-ges-asylboende-svenska-studenter-tvingas-bo-i-talt/
 12. 12,0 12,1 Bostadsbristen ger rekryterare problem. Publicerad 2014-01-29 10:22. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/sthlm/bostadsbristen-ger-rekryterare-problem/
 13. Per Einarsson. Bostadsbristen gör det svårt att rekrytera. Publicerad 14 oktober 2012 - 16:48 – Uppdaterad 14 oktober 2012 - 18:23. SVT. http://www.svt.se/nyheter/sverige/bostadsbristen-gor-det-svart-att-rekrytera
 14. Anders Lago och Leif Linde. ”Bostadsbrist kan kosta Stockholm 660 miljarder”. Publicerad 2013-06-11 00:40. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/debatt/bostadsbrist-kan-kosta-stockholm-660-miljarder/
 15. Susanne Jungmar. Göteborgs bostadsbrist oroar näringslivet. Publicerad 14 oktober 2013 - 06:00 – Uppdaterad 15 oktober 2013 - 15:48. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/bostadsbrist-gor-det-svart-att-locka-arbetskraft
 16. Lisen Elowson Tosting. Bostadsbrist får allt fler att gå till socialtjänsten. Publicerat: onsdag 13 mars kl 08:24 , P3 Nyheter. https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=19033&artikel=5471823
 17. Ann Persson. Invandrare fastnar på överfulla boende. 2011-11-27. DN. http://www.dn.se/nyheter/sverige/invandrare-fastnar-pa-overfulla-boenden
 18. Erik Marander. Mannen bakom asylboendet. Publicerad 24 november 2011 Uppdaterad 24 november 2011. Nerikes Allehanda. http://na.se/nyheter/askersund/1.1448247-mannen-bakom-asylboendet
 19. Annie Reuterskiöld. Kommuner varnar: Kan gå riktigt illa. 30 oktober 2012 09:29. Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/kommuner-varnar-kan-ga-riktigt-illa/
 20. Stockholm TT. Nyanlända får inte bostäder. 6 januari 2013 kl 17:54 , uppdaterad: 6 januari 2013 kl 21:12. SvD Nyheter. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nyanlanda-far-inte-bostader_7800638.svd
 21. 21,0 21,1 Rikard Ljungqvist. Akut brist på flyktingbostäder. 23 juli 2013, kl 16:33. Hem & Hyra. http://www.hemhyra.se/riks/akut-brist-pa-flyktingbostader
 22. Flyktingar fastnar på migrationsverkets boenden. 2014-09-09 16:45. SVT.http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/flyktingar-fastnar-pa-migrationsverkets-boenden
 23. Stora kostnader för asylboende. 2014-07-27 14:27. Nwt.se. http://www.nwt.se/sverige-varlden/article1607346.ece
 24. Rino Rotevatn. Han tvingas flytta. Publicerad 5 Juni 2012 17:02 – Uppdaterad 7 Juni 2012 16:59. SVT. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/han-tvingas-flytta
 25. Rino Rotevatn . Kritiserar kommunen. Publicerad 7 Juni 2012 17:03 – Uppdaterad 7 Juni 2012 17:12. SVT. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/skarp-kritik-mot-kommunen
 26. Svensk barnfamilj körs ut för att ge plats åt asylboende. Publicerat 2013-10-05, 19:58 (Uppdaterat 2013-10-05, 20:00) Avpixlat. https://archive.is/1ZaUL
 27. Svenskar fick flytta ut till förmån för ensamkommande. Publicerat 2013-06-02, 23:42 (Uppdaterat 2013-06-03, 10:37). Avpixlat. https://archive.is/Dovv6
 28. Svenskar kastas ut när fastighet blir asylboende. Publicerat den 25 november 2013 kl 09:45. Fria Tider. http://www.friatider.se/svenskar-kastas-ut-nar-fastighet-blir-asylboende
 29. Pensionärer ut – invandrare in. Publicerat den 5 december 2013 kl 15:35. Fria Tider. http://www.friatider.se/pensionarer-ut-invandrare-in
 30. Kan vräkas när hyreshus blir asylboende. Publicerat den 13 januari 2014 kl 11:06. Fria Tider. http://www.friatider.se/kan-vrakas-nar-hyreshus-blir-asylboende
 31. 31,0 31,1 Svenska studenter vräks för att ge plats åt “ensamkommande”. Avpixlat. Publicerat 2014-01-31, 16:41 (Uppdaterat 2014-01-31, 16:41). http://avpixlat.info/2014/01/31/svenska-studenter-vraks-for-att-ge-plats-at-ensamkommande/
 32. Västerås köper villor till asylsökare. Publicerat den 28 januari 2014 kl 14:54. Fria Tider. http://www.friatider.se/vasteras-koper-villor-till-asylsokare
 33. Nu klart: Sexmiljoners lyxvilla till invandrare. Publicerat den 12 juni 2013 kl 17:01. Fria Tider. http://www.friatider.se/nu-klart-sexmiljonerkronors-lyxvilla-till-ensamkommande-invandrare
 34. Laholm köper lyxvilla åt illegala invandrare. Samtidigt: Svenska ungdomar utan eget hem på grund av bostadsbrist. Publicerat den 30 augusti 2012 kl 14:01. Fria Tider. http://www.friatider.se/laholm-mangmiljonsatsar-pa-ensamkommande
 35. Nio miljoner för villa till ensamkommande. Publicerat den 19 mars 2014 kl 00:02. Fria Tider. http://www.friatider.se/nio-miljoner-for-villa-till-ensamkommande
 36. Bostäder öronmärks för utsatta nyanlända. Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 22 oktober 2014. Göteborgsposten. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2525514-bostader-oronmarks-for-utsatta-nyanlanda
 37. Pressmeddelande. Insats för snabbare bosättning av nyanlända flyktingar. 17 september 2012. Arbetsmarknadsdepartementet. https://archive.is/pK6L6
 38. Anrik herrgård blir pampigt flyktingslott. Publicerat den 31 oktober 2013 kl 04:31. Fria Tider. http://www.friatider.se/anrik-herrgard-blir-pampigt-flyktingslott.
 39. Värmländsk by kan få rekordstort flyktingslott. Publicerat den 8 september 2012 kl 21. Fria Tider. http://www.friatider.se/varmlandsk-by-kan-fa-rekordstort-flyktingslott
 40. Bråkigt på flyktingherrgård i Surahammar. Publicerat den 29 februari 2012 kl 06:49. http://www.friatider.se/brakigt-pa-flyktingherrgard-i-surahammar
 41. Asylsökande på Öland redan missnöjda – kräver hotell och serverad mat. Publicerat den 8 oktober 2010 kl 20:07 http://www.friatider.se/asylsokande-pa-oland-redan-missnojda-kraver-hotell-och-serverad-mat
 42. Nytt flyktinghotell i Grangärde. Publicerat den 28 november 2013 kl 15:14. Fria Tider. http://www.friatider.se/nytt-flyktinghotell-i-grangarde
 43. Bert Karlsson förvandlar nöjespalats till asylboende: ”Det är det nya svenska folket som kommer”. Publicerat den 19 november 2013 kl 17:39. http://www.friatider.se/bert-karlsson-forvandlar-nojespalats-till-asylboende-det-ar-det-nya-svenska-folket-som-kommer
 44. Hotellboende med minigolf åt syriska asylsökande. Publicerat den 8 november 2013 kl 12:30. Fria Tider.
 45. Vad händer i Åtvidaberg? – Motståndsrörelsen besöker. 2014-06-09. Nordfront. https://www.nordfront.se/vad-hander-atvidaberg-motstandsrorelsen-besoker.smr
 46. Företagare kastas ut när asylsökande ska in. Publicerat 2014-10-11, 16:14 (Uppdaterat 2014-10-11, 16:56). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/10/11/foretagare-kastas-ut-nar-100-asylsokande-ska-in/
 47. Storsatsning på asylboenden: ”Det är lyxanläggningar”. Publicerat den 11 januari 2014 kl 14:48. Fria Tider. http://www.friatider.se/storsatsning-pa-asylboenden-det-ar-lyxanlaggningar
 48. Bert Karlsson anställer nästan bara invandrare i sin ”flyktinghotellkedja”. Publicerat den 28 november 2013 kl 17:41. Fria Tider. http://www.friatider.se/bert-karlsson-anstaller-nastan-bara-invandrare-i-sin-flyktinghotellkedja
 49. S-topp hoppar av i protest mot Migrationsverket. Publicerad 11 juni 2014 kl 15.41. Fria Tider. http://www.friatider.se/s-topp-hoppar-av-i-protest-mot-migrationsverket
 50. Kvinnoboende blir bostäder för flyktingar. Publicerad 21 april 2014 10.45 Uppdaterad 21 april 2014 14.09. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/lund/kvinnoboende-blir-bostader-for-flyktingar/
 51. “Ensamkommande” invaderar ytterligare äldreboenden. Publicerat 2014-02-14, 13:15 (Uppdaterat 2014-02-14, 13:15). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/02/14/ensamkommande-invaderar-ytterligare-aldreboenden/
 52. 15.000 svenskar i olagligt lång kö till äldreboende. Publicerat 2014-06-02, 15:35 (Uppdaterat 2014-06-03, 00:27. Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/06/02/15-000-svenskar-i-olagligt-lang-ko-till-aldreboende/
 53. Henrik Pihlstrom. Granne med asylboende träder fram. Henrik Pihlstrom. Nordfront. https://www.nordfront.se/granne-med-asylboende-trader-fram.smr
 54. Köper falska adresser för att få hjälp. Publicerad:19 augusti 2014 - 06:17. Uppdaterad:19 augusti 2014 - 13:13. SVT. https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/koper-folkbokforingsadresser-for-att-kringga-systemet
 55. ina Enström. Stor brist på flyktingbostäder. Publicerad 31 oktober 2013 - 09:58 – Uppdaterad 31 oktober 2013 - 17:12. Svt. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/svart-ordna-bostader-at-flyktingar
 56. Modulhus planeras bli lösning för asylsökande. Publicerad i dag 07:16. DN. http://www.dn.se/nyheter/sverige/modulhus-planeras-bli-losning-for-asylsokande/
 57. SR: Rinkabyfälten kan bli flyktingboende http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6266286
 58. SvD: Skjutfält boende åt 10 000 flyktingar http://www.svd.se/skjutfalt-boende-at-10000-flyktingar
 59. Expressen: Redan nästa vecka sätts tältläger upp
 60. Stora besparingar på en minskad invandring. 2011-09-29. Sverigedemokraterna. https://sverigedemokraterna.se/2011/09/29/stora-besparingar-pa-en-minskad-invandring/
 61. Kraftig ökning av hemlösa EU-migranter. 2014-07-07. Publicerat kl 03:00 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5906951
 62. Liberalt drömsamhälle växer fram snabbare än väntat: Flera kåkstäder finns nu runt Stockholm. Publicerat den 25 december 2013 kl 20:26. Fria Tider. http://www.friatider.se/liberalernas-dromsamhalle-vaxer-fram-snabbare-an-vantat-nu-30-talet-kakstader-runt-stockholm
 63. 150 tiggare i en och samma kåkstad. Publicerat den 13 januari 2014 kl 10:57. http://www.friatider.se/150-tiggare-i-en-och-samma-kakstad
 64. 121 ton skräp städades bort från kåkstaden. 2014-04-15 16:06. Sebastian Davidsson. Mitt i Stockholm. http://www.mitti.se/121-ton-skrap-stadades-bort-fran-kakstaden/
 65. 65,0 65,1 Dan Malmqvist. Romernas kåkstäder breder ut sig i landet. Publicerad: januari 28, 2014, 10:14. Nya Tider. http://www.nyatider.nu/romernas-kakstader-breder-ut-sig-i-landet/
 66. Sydsvenskan: Ägare försöker tömma tomt på EU-migranter http://www.sydsvenskan.se/malmo/agare-forsoker-tomma-tomt-pa-eu-migranter/
 67. Samtiden: ”Malmös hantering av tiggarna ett misslyckande” http://samtiden.nu/15326/malmos-hantering-av-tiggarna-ett-misslyckande/
 68. Expressen: Migranters ägodelar slängs på soptippen (151103)
 69. Avföring från EU-medborgare i Kista. Publicerad 21 juni 2014 kl 15.58
 70. Camping för zigenartiggare i Göteborg. Publicerat 2014-05-05, 17:40 (Uppdaterat 2014-05-29, 16:24). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/05/05/camping-for-zigenartiggare-i-goteborg/
 71. Hundratals bor i stans parker. Publicerad 2014-07-03. Östermalmsnytt. http://www.direktpress.se/ostermalmsnytt/Nyheter1/Hundratals-bor-i-stans-parker/
 72. Polisen oroad över parkläger. 2014-07-04. Vi i Vasastan. http://www.direktpress.se/viivasastan/Nyheter/Polisen-oroad-over-parklager/
 73. Olika stöd till EU-migranter i kommunerna. Publicerat tisdag 8 juli kl 04:40. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5908640
 74. Härbärge överfullt med zigenartiggare. Publicerat 2014-05-09, 15:13 (Uppdaterat 2014-05-29, 16:23). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/05/09/harbarge-overfullt-med-zigenartiggare/
 75. Utländska tiggare tränger ut behövande från härbärgen. Publicerad 22 augusti 2013 kl 12.47. Fria Tider. http://www.friatider.se/utlandska-tiggare-tranger-ut-behovande-fran-harbargen
 76. EU-tiggarna tar platser från svenska hemlösa på härbärgen. Publicerat 2014-07-09, 19:23 (Uppdaterat 2014-07-09, 19:25). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/07/09/eu-tiggarna-tar-platser-fran-svenska-hemlosa-pa-harbargen/
 77. http://hotpot.se/politik/harbarge-for-12-av-faluns-20-eu-migranter-oppnat/
 78. Erik Jerde`n. Natthärbärge i Falun söker volontärer. Publicerat 2015-12-30. Dala-Demorkaten.
 79. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6014634
 80. Liv Fahlén "Här öppnas härbärge för EU-migranter" http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/harbarge-oppnas-for-eu-migranter Publicerat 24 nov 2014
 81. http://www.smp.se/vaxjo/eu-migranter-far-harbarge-i-vinter/
 82. http://hotpot.se/politik/uppsala-samhallet-maste-borja-stalla-krav-pa-eu-migranter/
 83. http://hotpot.se/politik/uppsala-ger-13-miljoner-kr-till-livets-ord-for-boende-till-nagra-eu-migranter/
 84. Studentrum ockuperas av hemlösa. 2014-03-18 06:03. Mitt i Stockholm. http://www.mitti.se/studentrum-ockuperas-av-hemlosa/
 85. Anna Rytterbrant. Flyktinghyror okända för Migrationsverket. 9 september 2010. Hem & Hyra. http://www.hemhyra.se/artikel/orebro/flyktinghyror-okanda-migrationsverket-3874
 86. Asylboende backar om annons. Publicerad 31 mars 2014 kl. Fria Tider. http://www.friatider.se/urintalig-stadare-sokes-till-asylslott
 87. Behovsanalys av ROT-åtgärder i flerbostadshus. Hyresgästföreningen. http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Bygg_framtiden/Documents/behovsanalys_rotatgarder_flebostadshus.pdf
 88. Carl Mossfeldt. Miljonprogrammets renovering en större fråga än enbart bostäder. Publicerad: 2011-06-29 07:06, Uppdaterad: 2011-11-02 15:11. Newsmill. https://archive.is/rCvj7
 89. Daniel Rydén. Expert: Alla måste dela notan. Publicerad 25 januari 2013 00.53. Uppdaterad 25 januari 2013 00.5. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/malmo/expert-alla-maste-dela-notan/
 90. Åke Nilson. Vi kommer att vara långt fler än SCB:s prognos. 26 september 2011 uppdaterad: 27 september 2011. SvD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prognosen-for-antal-invanare-stammer-inte_6501670.svd
 91. Den vite mannens flykt. 2010-10-14. Cornucopia? http://cornucopia.cornubot.se/2010/10/den-vite-mannens-flykt.html
 92. Anders Malmström. Svarthandel bakom avhysning. Publicerad 7 juni 2013 14.04 Uppdaterad 7 juni 2013 15.25. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/malmo/svarthandel-bakom-avhysning/
 93. Kravet: Beslagta svenskars hus och ge dem till invandrare. Publicerad 22 april 2014 kl 18.47. Fria Tider. http://www.friatider.se/kravet-beslagta-svenskars-hus-och-ge-dem-till-invandrare
 94. The Telegraph: German woman threatened with eviction to make way for refugees http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11891631/German-woman-threatened-with-eviction-to-make-way-for-refugees.html