Invandring och demografi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Invandring och samhälle
Invandringsprocessen
Invandringsindustrin
Invandring och arbete
Invandring och boende
Invandring och brottslighet
Invandring och brottslighet i andra länder
Invandring och demografi
Invandring och försvar
Invandring och internationella relationer
Invandring och media
Invandring och miljö
Invandring och omsorg/vård
Invandring och opinion
Invandring och pension
Invandring och utbildning
Invandring och välfärd
Invandring och nyliberalism
Ideologiskt motiverad brottslighet
Etnisk heterogenitet

Invandring och demografi beskriver invandringens snabba demografiska förändring av Sveriges befolkning.

Historik

Ökningen av antalet utrikes födda mellan 2000 och 2018 Källa: SCB
In- och utvandring 1850–2011

Under tiden 1850 till 1930 utvandrade många från Sverige framförallt till Nordamerika. Invandringen under 1950–1970-talen bestod främst av utländsk arbetskraft och varierade med den ekonomiska konjunkturcykeln. Sedan 1980-talet har arbetskraftsinvandringen varit av liten omfattning och successivt har istället variationerna kommit att domineras av förändringar inom flykting- och anhöriginvandringen. Denna styrs av både trycket från olika länder och migrationspolitiken. Anhöriginvandring, till både utlandsfödda och Sverigefödda, har svarat för en stor del av uppgången i invandringen sedan mitten av 1990-talet.[1]

Under hela första decenniet av 2000-talet ökade även antalet utländska studenter. Denna ökning bromsades dock upp kraftigt hösten 2011 då studieavgifter infördes för studenter som är medborgare i ett land utanför EU/EES. Sedan arbetskraftsreformen 2009 har antalet arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU och EES ökat stadigt.[1]

En viss minskning av invandringen under 2009-11 berodde främst på en stabilare situation i Irak, studieavgifterna för utländska studenter och minskat antal anhöriginvandrare från Somalia som följd domar i Migrationsöverdomstolen som innebar ett ökat krav på id-handlingar som i praktiken medförde att i princip ingen från Somalia fick uppehållstillstånd som anhöriginvandrare under år 2011.[1] Därefter har invandringen kraftigt ökat från bland annat Somalia och Syrien efter att lösare regler genomdrivits som exempelvis att Sverige som enda EU-land ger alla syrier permanent uppehållstillstånd.[2]

Under perioden 1960–2014 ökade antalet utrikes födda med 1 303 672 personer. Under perioden 2000–2018, ökade antalet utrikes födda med nästan en miljon till 1 955 569 personer.[3]

Andelen svenskar födda av svenska föräldrar har på 16 år (2002-2018) minskat från 79 % till 69 % men kollar man på den yngsta halvan av befolkningen har siffran ändrats till 60 %.[4]

Befolkningen år 2018

Andel utrikes födda år 2010 efter världsdel
Andel utrikes födda år 2010 efter världsdel och invandringsår

År 2018 hade Sverige en befolkning på 10,230,185 personer.[5][6]

 • Utrikes födda av totala befolkningen: 1 955 569, 19.1% (2018)
 • Svenskfödda med två utrikes födda föräldrar: 587 851, 20.5% (2018)[7]
 • Svenskfödda med två svenskfödda föräldrar: 6 918 886, 67.6% (2018)
 • Barn (0–17 år) med en eller två utrikes födda föräldrar: ~30% (2013)[8]

Nordiska födda och svenskfödda med två nordiskt födda föräldrar var 78,9% av befolkningen.[9]

Svenskfödda med två svenska föräldrar utgjorde 60% i storstäderna, 69% i förortskommuner, 76% i större stöder, och 80-85% i övriga kommuner.[5]

SCB anger även antal personer efter födelseland för olika år under tidsperioden 1900–2009 i en tabell i följande länk: Tabell 1.1.2

Grupper som permanent vill flytta till annat land

Opinionsundersökningar år 2009-2011 i 151 länder angav att ungefär 640 miljoner vuxna ville flytta från sina länder permanent. Ungefär 6 miljoner vuxna hade Sverige som förstahandsalternativ för land man ville flytta till.[10] Liknande opinionsundersökningar år 2007-2009 angav att 38% av den vuxna befolkningen eller 165 miljoner vuxna i sub-sahariska Afrika och 23% av den vuxna befolkningen i Nordafrika och Mellanöstern permanent ville flytta från sina länder. Ungefär 210 miljoner vuxna ville flytta till EU. Inom EU ville 40 miljoner vuxna flytta till ett annat EU-land.[11]

Befolkningsprognoser

FN prognostiserar en mycket stor ökning av av befolkningen i Subsahariska Afrika i framtiden.
Antal asylsökanden per månad mellan 2010 och 2015

Statistiska centralbyrån prognostiserade i maj 2015 att befolkningen år 2030 skulle uppgå till 11,3 miljoner och år 2060 till 12,9 miljoner. År 2014 var befolkningen 9,7 miljoner. I beräkningarna ingår bland annat minskad invandring. Andelen utrikes födda mellan 25-64 år beräknas vara en fjärdedel av befolkningen år 2020 och nära en tredjedel år 2030.[1] I denna siffra ingår inte invandrarnas svenskfödda barn och ytterligare framtida generationer med invandrarbakgrund. Prognosen baseras på antagandet att de närmaste åren förväntas anhöriginvandringen ligga kvar på relativt höga nivåer och migrationen till och från andra EU-länder väntas fortsätta att öka. På längre sikt antas en fortsatt invandring från oroshärdar i världen, men den antas inte vara på samma höga nivå som idag och de närmast kommande åren.

Rapporten har kritiserats av Fria Tider som skrev att "Statistiska Centralbyrån (SCB) har ägnat den framtida demografin en begränsad uppmärksamhet. I sin rapport, från 2012, döljer man istället förändringarna genom att räkna med starkt minskad invandring, trots att mindre än 10 procent av riksdagsledamöterna förespråkar en sådan. Dessutom gör rapporten långtgående antaganden om invandrarkvinnors sjunkande fruktsamhet på grund av svensk kulturpåverkan – trots att erfarenheterna från USA visar att afroamerikaner efter mer än 100 år av kulturpåverkan från majoritetssamhället har betydligt högre födelsetal än vita människor i USA... ...Mot bakgrund av den allt större internationella rörligheten, inte bara bland u-ländernas befolkningar utan även bland européer, kan befaras att de demografiska konsekvenserna av invandringspolitiken kan bli större och komma snabbare än vad som går att förutspå med konventionella modeller. En statistikexpert som Fria Tider har talat med, som inte ville ha med sitt namn i tidningen, säger att man bör beakta erfarenheter från USA: I amerikanska städer där andelen svarta ökar tenderar andelen vita att avta exponentiellt. Ett stadigt ökande antal svarta leder ofta till en snabbare utflyttning av stadens ursprungliga, vita majoritetsbefolkning."[12] Se även Vit flykt och White flight.

Demografikonsulten Åke Nilsson, som säljer egna prognoser, har kritiserat SCBs prognoser. År 2011 prognostiserade han att befolkningen år 2040 kommer att vara 12 miljoner istället för 10,5 miljoner enligt SCBs dåvarande beräkningar. Han anser att den trend på där invandringen tilltagande ökat sedan andra världskriget kommer att fortsätta i samma takt. Tidigare prognoser har underskattat ökningen i invandringen. Detta har haft negativa konsekvenser då samhällsplaneringen beträffande exempelvis infrastruktur och bostäder använt de felaktiga prognoserna.[13]

Boken Invandring: sammanbrott eller utveckling? : bistånds- och flyktingpolitik i global samverkan från år 1994 prognostiserade att de etniska svenskarna skulle bli i minoritet år 2056.[14] Boken Exit Folkhemssverige – en samhällsmodells sönderfall från år 2005 konstaterade att den faktiska utvecklingen hade skett snabbare än prognosen och prognostiserade att de etniska svenskarna skulle bli i minoritet tidigare än i mitten av 2000-talet om invandringen fortsatte som den hade gjort hittills.

Affes Statistik-blogg har beräknat andelen som har utländsk bakgrund i landets kommuner år 2050. Utländsk bakgrund inkluderar utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Således inkluderas inte inrikes födda med en utländskt född förälder. Invandringen antas fortsätta i varje kommun med samma hastighet som medelvärdet i kommunen under åren 1997-2010. De med utländsk bakgrund är då år 2050 i majoritet i exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, och Södertälje.[15] Länkar: Diagram över 25 svenska kommuner Utländsk bakgrund i alla kommuner 2050

Den norska tankesmedjan Human Rights Service angav år 2008 att svenskar beräknades bli en minoritet i Sverige år 2049.[16] I en prognos från SCB tror man att antalet svenskar kommer att minska till 6,6 miljoner år 2060, i slutet av detta århundrade tror man att det bara finns cirka fem miljoner svenskar kvar utav en befolkning på 14 miljoner.[17]

Fria Tider angav år 2012 att under tidsperioden 2002-2011 minskade andelen med inrikes födda med två inrikes födda föräldrar från 79% till 73%. En fortsatt minskning med samma hastighet medför att gruppen blir en minoritet år 2050.[18]

Fria Tider angav också år 2012 att år 2011 var ungefär 1/3 (32%) av barnen i åldern 0-4 år födda utomlands eller hade minst en utrikes född förälder. Störst var andelen i Botkyrka (65,6%), Malmö (60,6%), och Södertälje (59,8%). Man angav även siffror för Stor-Stockholm (40,2%), Stor-Göteborg, (33,5%), Stor-Malmö (44,1%), och hela Sverige förutom storstadsområden (25,5%).[19]

Affes Statistik-blogg angav år 2013 beträffande åldersgruppen 0-44 år att "År 2000 utgjorde personer med utländsk bakgrund 25,1 procent i den åldersgruppen. Tolv år senare 2012 utgör de 32,4 procent."[20]

År 2013 blev personer med svenska bakgrund en minoritet i Malmö.[21]

År 2014 hävdades att "Imamerna talade om för oss att vi inte skulle beblanda oss med kaffersamhället (det vill säga det svenska), att vi skulle föda så många barn vi kunde och få så många släktingar som möjligt att flytta hit just med det uttalade målet att islamisera Sverige. Inte med vapen, utan genom barnafödande och invandring bli landets majoritet."[22]

Ekonomen Tino Sanandaji skrev att Sveriges asylmottagning år 2014 var högst i OECD i relation till antalet invånare.[23] Idag, hösten 2015, kommer ungefär tusen asylsökande per dag, nära 400.000 på årsbasis givet trenden. Med denna takt kommer de etniska svenskarna att vara i minoritet i Sverige redan år 2025.[24]

Befolkningsökningen i Afrika

År 1900 hade den afrikanska kontinenten cirka 120 miljoner innevånare och ungefär 9% av jordens totala population.[25] År 2015 hade Afrika 1.2 miljarder innevånare och enligt prognoser kommer Afrika år 2100 att ha en befolkning på cirka 4.5 miljarder och cirka 40% av jordens totala befolkning.[26] Forskare menar att befolkningsexplosionen kommer att leda till kraftigt ökat migrationstryck till den Europeiska kontinenten.[27]

Förutsägelser om kraftigt ökad massinvandring

Inbördeskrigen i länder som Libyen, Irak, och Syrien har dels orsakat massinvandring från dessa länder och dels gjort det lättare att från dessa länder ta sig till Europa. Detta har också bidragit till förutsägelser om kraftigt ökad massinvandring från i synnerhet Afrika till Europa.

År 2017 angav Tysklands utvecklingsminister att 100 miljoner afrikaner kunde migrera norrut i framtiden.[28] En rapport år 2017 angav att mer än sex miljoner migranter som planerade att ta sig till Europa redan väntade i Nordafrika, Jordanien, och Turkiet. De migranter som anlände till Italien från Libyen kom huvudsakligen inte från Nordafrika utan från olika länder i subsahariska Afrika och från Bangladesh.[29] En annan rapport år 2017 angav att redan år 2020 kunde 15 miljoner nya afrikanska migranter ha anlänt till Europa.[30]

Externa länkar

Andra länder

Norge

Danmark

Storbritannien

Belgien

Ryssland

Europa

USA

Afrika

Referenser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Sveriges framtida befolkning 2012–2060. Demografiska Rapporter 2012:2. SCB. https://www.scb.se/contentassets/2403a2a8ed644d0b8cf378e831359264/be0401_2015i60_br_be51br1502.pdf
 2. Sverige enda EU-landet som låter syrier stanna permanent. Publicerat den 23 oktober 2013 kl 20:55. http://www.friatider.se/sverige-enda-eu-landet-som-later-syrianer-stanna-permanent
 3. SCB Befolkningsstatistik 2000-2018 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-fodda/
 4. Uvell: Radikal förändring
 5. 5,0 5,1 Befolkning efter bakgrund. SCB. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning
 6. Uvell: Radikal förändring
 7. NA: Det stora folkutbytet i Sverige
 8. SCB Vart femte barn har utländsk bakgrund http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vart-femte-barn-har-utlandsk-bakgrund/
 9. Utländsk bakgrund i Sverige 1900-2010. Oktober 21, 2011. Affes Statistik-blogg. http://affes.wordpress.com/2011/10/21/utlandsk-bakgrund-i-sverige-1900-2010/
 10. Jon Clifton. 150 Million Adults Worldwide Would Migrate to the U.S. April 20, 2012. Gallup. http://www.gallup.com/poll/153992/150-Million-Adults-Worldwide-Migrate.aspx
 11. Neli Esipova and Julie Ray. 700 Million Worldwide Desire to Migrate Permanently. November 2, 2009. Gallup. http://www.gallup.com/poll/124028/700-Million-Worldwide-Desire-Migrate-Permanently.aspx
 12. Svenskar under 45 snart i minoritet. Publicerat den 18 oktober 2013 kl 06:13. Fria Tider. https://www.friatider.se/svenskar-under-44-snart-i-minoritet
 13. Åke Nilson. Vi kommer att vara långt fler än SCB:s prognos. 26 september 2011 uppdaterad: 27 september 2011. SvD https://www.svd.se/a/7fdfa125-1091-3d89-911e-d424596e2a32/vi-kommer-att-vara-langt-fler-an-scbs-prognos
 14. Ingrid Björkman, Jan Elfverson, Åke Wedin. Invandring: sammanbrott eller utveckling? : bistånds- och flyktingpolitik i global samverkan. 1994 Samfundet för nationell och internationell utveckling.
 15. Svenskar i minoritet år 2050?. September 5, 2010. Affes statistik-blog. http://affes.wordpress.com/2010/09/05/svenskar-i-minoritet-ar-2050/
 16. Nordmenn i minoritet. 2008. Human Rights Service. https://www.rights.no/2008/11/nordmenn-i-minoritet/
 17. Nordfront: Etniska svenskar i minoritet inom 40 år
 18. Svenskarna minskar i antal visar befolkningsstatistik. 3 juli 2012 kl 07:13. Fria Tider. https://www.friatider.se/svenskarna-minskar-i-antal-visar-befolkningsstatistik
 19. Sverige: Vart tredje småbarn har utländsk härkomst. 31 juli 2012 kl 06:50. Fria Tider. http://www.friatider.se/var-tredje-barn-i-aldrarna-0-4-ar-av-utlandsk-harkomst.
 20. Folkutbytet fortsätter. Postat i Migration av Affe den oktober 17, 2013. Affes Statistik-blogg. https://affes.wordpress.com/2013/10/17/folkutbytet-fortsatter/
 21. Utländsk bakgrund i majoritet i Malmö. juli 1, 2014. Affes Statistik-blogg. https://affes.wordpress.com/
 22. Somalier krossar Ullenhags myter om somalier. Publicerad 19 juli 2014 kl 12.16. Fria Tider. http://www.friatider.se/somalier-krossar-ullenhags-myter-om-somalier
 23. Facebook: Tino Sanandajis inlägg https://archive.is/k8KBs
 24. Fria Tider: Sanandaji: Svenskarna kan vara i minoritet redan 2025 https://www.friatider.se/sanandaji-svenskarna-kan-vara-i-minoritet-redan-2025
 25. Estimated world population by continents, 1800 - 1950
 26. Fria Tider: FN: 4,5 miljarder afrikaner år 2100
 27. Fria Tider: Forskare varnar för befolkningsexplosion i Afrika
 28. Germany Says 100 Million African Refugees Could Head North https://dailycaller.com/2017/06/18/germany-says-100-million-african-refugees-could-head-north/
 29. More than six million refugees are waiting in North Africa, Jordan, and Turkey to travel to Europe, according to a confidential German security paper https://www.express.co.uk/news/world/751375/EU-NEW-migrant-crisis-15million-African-immigrants-Europe-2020
 30. EU set for NEW migrant crisis? 15 million African immigrants 'to arrive in Europe by 2020' https://www.express.co.uk/news/world/751375/EU-NEW-migrant-crisis-15million-African-immigrants-Europe-2020