Massinvandring

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Massinvandring är ett politiskt begrepp för att beskriva ett onaturligt tillstånd av omfattande folkomflyttningar, i regel till länder med europeisk befolkning. Tillståndet anses inte naturligt eftersom det sällan eller aldrig har sanktionerats hos den mottagande befolkningen varken genom folkomröstningar eller öppen och fri debatt om dess konsekvenser.

Massinvandring i politiska syften

Massinvandring anses vidare vara politiskt betingad för att tjäna olika syften, beroende på politiska preferenser. Från grupper som definierar sig som vänster betraktas massinvandringen som positiv då det leder till ett mångkulturellt samhälle, där de inflyttade grupperna används för att bryta ner ursprungsbefolkningens kultur och traditioner. Från grupper som definierar sig som liberala kan massinvandringen användas dels för att pressa ner lönenivåerna,[1][2] dels för att öka marknaden, det vill säga, ur en kommersiell synvinkel, öka efterfrågan på varor och tjänster i samhället. Ett argument som ofta förs fram i den politiska debatten för en massinvandring är att Sverige har en åldrande befolkning, vilket anses synonymt med en befolkning som är på väg att dö ut.

Negativ miljöpåverkan

Det ekologiska fotavtrycket,

Folkomflyttningarna har en mycket negativ påverkan på miljön. Ekologiskt fotavtryck är en beräkning som anger de resurser som krävs för varje individ. Folkomflyttningarna går i regel från länder med litet avtryck till länder med större avtryck. Samma effekt har utsläpp av CO2 och mängden energi som krävs per capita, där länder på nordligare breddgrader är mer resurskrävande bland annat på grund av dess klimat. Migrationsströmmarna går dock ifrån länder med låga utsläpp och låg energiförbrukning till länder med höga utsläpp och hög energiförbrukning.

Massinvandring - en källa till konflikt

Historiskt sett har massinvandring varit en källa till etniska konflikter. Befolkningarna som bebodde Nord- och Sydamerika efter de första invånarna, i USA kallade native americans, drabbades hårt av massinvandringens effekter under 1700- och 1800-talet. Flera av dem är idag försvunna och de få som än idag finns kvar lever undanträngda. Nordafrikas befolkningar, bland annat berber, gick samma öde tillmötes då araber spred islam efter 600-talet. För att skydda sig mot massinvandring och etniska konflikter byggdes kinesiska muren och står idag som en av världens mest kända monument över den kinesiska befolkningens vilja att behålla sin identitet.

En av världens längsta och utdragna väpnade konflikt är fortfarande föremål för medial uppmärksamhet. Då den judiska nationaliströrelsen under parollen Den Slutgiltiga Lösningen lade grunden för massinvandring till Palestina och bildandet av staten Israel gick startskottet för en konflikt som regelbundet diskuteras på högsta politiska nivå.

Fractional Reserve Banking - grunden för tillväxt och massinvandring

Enligt revisionisten Germar Rudolf ligger principen för Fractional Reserve Banking bakom behovet av tillväxt. Eftersom principen med det ekonomiska systemet bygger på att skapa pengar utan ett egentligt värde som i sin tur genererar ränta till de som skapar pengarna så måste ekonomin hela tiden växa, vilket förr eller senare skapar en ohållbar situation. I radiosända samtal med David Duke förklarade Rudolf att massinvandring till I-länderna är en del av det ekonomiska systemets karaktär. Rudolf menade att de europeiska folken minskade i antal världen över vilket bromsar upp tillväxten och att det därför behövs fler konsumenter att sättas in i skuldsystemet som Fractional Reserve Banking egentligen är.

Rudolf menade att systemet med Fractional Reserve Banking är designat för att en liten grupp mycket förmögna människor ska kunna tjäna på vad andra människor producerar. Om antalet närande personer inte stadigt ökar så förlorar den lilla gruppen, tärande, eller som Rudolf menade: rika människor, sitt inflytande. Därför behövs en stadig massinvandring till bland annat Europa för att tjäna kapitalistiska intressen.[3][4]

Massinvandring till Sverige förnekas

Att europeiska länder har en massinvandring tillbakavisas ofta från politiskt och journalistiskt håll. Mönstret anses följa den konsensus som råder kring invandringsrelaterade frågor, med en djup beröringsångest och ett tabu att öppet diskutera frågan om behovet och de verkliga orsakerna kring invandring, ett resultat av den politiska korrektheten. Journalistiken betraktas bland invandringskritiska grupper som vilseledande och odemokratisk kring frågan, där ensamkommande flyktingbarn beskrivs som barn och invandrartäta bostadsområden beskrivs som utsatta områden. Invandring till Sverige i storleksordningen fem- eller sexsiffriga belopp anses inte vara massinvandring, men avvisning vid tvåsiffriga belopp anses dock vara massavvisning.

Massinvandring till Sverige erkänns

Massinvandring till Sverige är normalt något som förnekas från politiskt och journalistiskt håll. Dock förekommer vissa erkännanden om det verkliga förhållandet.

 • I en artikel publicerad i Norra Skåne den 26 januari 2010 skriver tidningen: "Sverige är ett land som under senare årtionden haft en mycket stor invandring från muslimska länder. I synnerhet gäller det till Malmö."[5]
 • I ett pressmeddelande med titeln Fortfarande hög invandring från Statistiska centralbyrån den 20 december 2010 skriver myndigheten: "Den stora folkökningen beror på ett fortsatt högt antal födda och att invandringen, trots att den minskar, ligger på en hög nivå."[6]
 • Utrikespolitiska Institutet 1 februari 2011: "Födelsetalen ligger dock över genomsnittet i Europa, vilket i kombination med stor invandring gör att folkökningstakten numera är förhållandevis hög. [...] Invandringen har fortsatt att ligga på en hög nivå."[8]
 • Regeringens skrivelse 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, 15 september 2008: "Sveriges befolkning växer på grund av ökat barnafödande och ökad invandring. [...] Invandringen varierar kraftigt från år till år, men har under de senaste åren legat på höga nivåer – den sammanlagda invandringen 2007 var ungefär 100 000 personer, den högsta någonsin i landets historia."[9]
 • Tidningen Folket den 10 december 2010:"De senaste decenniernas stora invandring kommer därför att bli lönsam när behovet av arbetskraft kommer att öka på grund av att så stor del av vår befolkning går i pension de närmaste tio åren. Naturligtvis kan invandringen upplevas som ett problem just nu då vi har hög arbetslöshet, men på sikt är det värdefullt att ha en hög invandring. [...] Sverige kan skatta sig lyckligt som haft en stor invandring."[10]
 • I ett anförande under seminariet Bortom Multikulti på Engelsbergs bruk i Bergslagen i april 2011 erkände Ardalan Shekarabi att Europa har haft en massinvandring: "Detta, trots att Europa nu haft en lång period av massinvandring, där miljoner människor söker sig till Europa, bosätter sig här och vill bidraga till olika sätt i samhällsutvecklingen."
 • Under en paneldebatt i finanspolitiska rådet den 31 maj 2011 sade finansminister Anders Borg att invandringen till Sverige är mycket stor och kostsam: "Det klart att, ska vi ha så pass mycket invandring som vi har i Sverige, och den ska fungera väl, så måste vi få upp sysselsättningsgraderna."[11]
 • Axess i juni 2011: "Kanske är det till en del själva begreppet ”invandrare” som leder tanken fel och får forskare och andra att tro att ”invandring” alltid är samma sak vare sig det gäller tyska köpmän på Gustaf Vasas tid, de legendariska vallonerna under stormaktstiden, balter efter andra världskriget eller de senaste decenniernas massiva invandring som på kort tid förändrat själva befolkningsstrukturen i Sverige. [...] Samspelet mellan den massiva faktiska invandringen och det sätt på vilket denna invandring lagts till grund för en politisk eller tankemässig agenda av det ena eller andra slaget har resulterat i den ”intellektuella revolution” jag nu vill säga något om"[12]
 • Vid ett seminarium med titeln Integrationspolitikens tillkortakommanden under Almedalsveckan 2011 sade Paulina Neuding i sitt öppningsanförande: "Vi har en invandring idag som är av en omfattning som vi inte tidigare har haft i Sverige."[13]
 • I en artikel på SvD Opinion den 26 september 2011 skrev Åke Nilsson, demografikonsult: "Sannolikheten är låg att Sveriges folkmängd ska uppgå till endast 10,5 miljoner år 2040 eftersom migrationen kommer att spela en fortsatt stor roll. [...] Numera bidrar dock invandringen med ungefär lika mycket till förnyelsen av Sveriges befolkning som antal födda. Men invandringen varierar mellan åren och är svår att förutsäga. Befolkningsprognosernas träffsäkerhet har blivit sämre i och med att migrationen påverkar befolkningsutvecklingen mer och mer. [...] Äldre prognoser har systematiskt underskattat inflyttningen till Sverige. Invandringen 1991-2010 översteg den prognostiserade med 30 procent under den första 10-årsperioden och med drygt 100 procent under den andra 10-årsperioden."[14]
 • I samband med rättegången mot Anders Behring Breivik publicerade Aftonbladet en artikel den 18 april 2012 som belyste sakfel i Breiviks argument i sitt försvarstal i rätten. Breivik hävdade att den norska befolkningen "kommer att vara i minoritet inom tio år", vilket Aftonbladet hävdade var fel och menade istället att den norska befolkning istället kommer att vara i minoritet år 2040.[15][16]
 • I ett inlägg på den egna bloggen skrev den moderate riksdagsmannen Hanif Bali den 31 augusti 2010: "Många försöker ju angripa SD med att säga att vi inte alls tar emot många invandrare i Sverige, det stämmer inte, vi tar emot väldigt många invandrare i Sverige."[17]
 • Den 9 september 2012 skrev Expressens Anna Dahlberg: "När FN-organet UNHCR listar världens främsta mottagare av flyktingar hamnar Sverige i topp. De senaste två åren har vi placerat oss på fjärde respektive femte plats bland världens samtliga i-länder. [...] Ser man till befolkningsmängd finns det inget annat västland som kan mäta sig med Sverige. [...] När det kommer till ensamkommande flyktingbarn skiljer Sverige ut sig än tydligare. Förra året kom 2 657 sådana barn till Sverige, varav 82 procent beviljades asyl. Inget annat land är i närheten av dessa siffror. Det näst största mottagarlandet i Europa - Storbritannien - tog emot 1 277 barn. [...] Sverige tog emot uppemot hälften av alla irakier som flydde till EU under Irakkrigets blodigaste år och nu är vi det största mottagarlandet av syriska flyktingar i hela unionen. Vi är på väg upp i historiskt höga nivåer med över 1 000 asylsökande i veckan. Mottagar­systemet är pressat till bristningsgränsen och kommunpolitiker runt om i landet slår larm om en ohållbar situation."[18]
 • Vid ett besök på Dammhagskolan i Landskrona i december 2012 förklarade Fredrik Reinfeldt att en av anledningarna till den ökade bostadssegregationen under de senaste 20 åren var den "väldigt höga invandringen".[19]
 • I november 2015 erkände migrationsminister Morgan Johansson att gränsen var nådd för invandringen till Sverige. Johansson menade att Sverige kan inte längre garantera tak över huvudet för asylsökande.[20]

Massinvandring erkänns i England

I brittisk media erkände Andrew Neather, före detta rådgivare till Tony Blair och Labourregeringen, att man genom massinvandring radikalt ville ändra England och "gnugga högerns näsa i mångfalden" Dock var man ängslig att erkänna detta öppet då arbetarklassen kunde reagera negativt.[21]

Referenser

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp