Åldrande befolkning

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Åldrande befolkning, är ett begrepp synonymt med utdöende befolkning. Åldrande befolkning anses vara ett förhållande mellan personer i arbetsför ålder (15 till 74 år) och icke arbetsför ålder (barn från 0 till 14 år samt ålderns 74 år och äldre), även kallat befolkningsstruktur. Om antalet pensionärer ökar samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar så dör en befolkning ut eftersom den arbetsföra gruppen inte "fylls på" för att täcka de ekonomiska behoven som uppstår vid arbetsbortfall.

Tysk-Svenska Handelskammaren beskriver begreppet åldrande befolkning: "Sverige har den näst svagaste demografiska förändringen i Europa. Demografisk förändring innebär att ett lands befolkning antingen åldras i förhållande till antalet nyfödda barn eller att den krymper. I värsta scenario åldras befolkningen samtidigt som den krymper. Anledningen till att befolkningen krymper är att det föds för få barn och/eller att nettoinvandringen inte är tillräckligt stor."[1]

Åldrande befolkning framhålls som argument i slutrapporten som Regeringens Framtidskommission publicerade i mars 2013.‎

Lösningen - befolkningen byts ut

Den politiska lösningen för problemet med befolkningsstrukturen har varit en omfattande massinvandring. Då etniska svenskar i arbetsför ålder genom politiska beslut har minskat under senare delen av 1900-talet och i början av 2000-talet har lösningen varit att ersätta bortfallet i strukturen med andra etniska grupper.

Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet, anser att det är bra för mångkulturen när äldre svenskar dör. Den äldre befolkningen reflekterar enligt Hjrem en tid som ska avvecklas och ersättas med en ny. Därmed utgör den äldre befolkningen ett problem i samhället.[2][3]

Problemet ökar med ökad invandring enligt regeringen

Enligt dokumentet EN ÅLDRANDE BEFOLKNING – KONSEKVENSER FÖR SVENSK EKONOMI, Bilaga 9 till LU 1999/2000 är dock en massinvandring som lösning på den utdöende befolkningen inte heller någon lösning då det snarare ökar problemet ytterligare. På sidan 22 i skrivelsen står att läsa:

"Ökad invandring har också en tendens att bara skjuta på problemet, eftersom också invandrare blir äldre. För att behålla de äldres andel av befolkningen konstant krävs att invandringen av unga människor hela tiden växer."[4]

Samma skrivelse förordar dock en fortsatt demografisk utbytespolitik på sidan 22:

"Sammantaget får det anses som osannolikt att Sverige helt skulle kunna förhindra utvecklingen mot en allt äldre befolkning genom ökad invandring. I stället handlar det om att i takt med att den arbetsföra befolkningen krymper, och om bristsituationer på arbetsmarknaden uppstår, avhjälpa dessa genom en ökad arbetskraftsinvandring. Precis som på 1950- och 1960-talet skulle ambitionen vara att locka hit utvalda personer som snabbt skulle kunna träda in på arbetsmarknaden. Eftersom Sverige inte är det enda landet i EU med en krympande arbetsför befolkning är det troligt att många andra länder kommer att konkurrera om tillgänglig välutbildad arbetskraft. De skillnader i välstånd som fick italienare och finländare att flytta hit på 1950- och 1960-talen är nu borta, så det är troligen inte från andra EU-länder som den framtida invandringen kommer. En framtida utvidgning av EU österut gör det möjligt för personer från dessa länder att komma hit. En alltför stor utvandring av unga och välutbildade människor från dessa länder skulle dock kunna leda till problem för deras egen utveckling, samtidigt som det kan uppstå tendenser till social oro och främlingsfientlighet i invandrarländerna."

Folkutbytespolitiken erkänns

  • I en artikel på SvD Opinion den 27 september 2011 skrev Kristina Persson, ordförande i Global Utmaning, Fredrik Persson, fil dr i historia vid Lunds Universitet och Daniel Poohl, chefredaktör för tidningen Expo att europeerna håller på att dö ut och därmed måste ersättas av andra befolkningar: "Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring."[6]
  • I en artikel på SvD Opinion den 26 september 2011 skrev Åke Nilsson, demografikonsult: "Det är inte bara folkmängdssiffran som blir för låg utan också åldersfördelningen påverkas. Invandrarna är unga, föder barn och föryngrar därmed befolkningen."[7]

Se även

Referenser

Källor

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp