Kultur

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Kultur (latin för "odling") åsyftar medvetna förädlingsprocesser. Kultur är i vardagligt språkbruk detsamma som andlig odling. Dit hör således religion, konst, vetenskap, utbildning, undervisning, uppfostran, livsåskådning och dylikt. Kulturella kallas de frågor, som rör samhällets andliga uppgifter. Begreppet kan sättas i ett motsatsförhållande till natur.


Kultur - ett begrepp med olika tolkning

I vardagssamtal uppfattas begreppet kultur som en beskrivning av de yttre attribut som präglar ett folk och ett samhälle. De yttre attributen anges som konst, poesi, mat, dans och andra icke abstrakta företeelser som går att se eller ta på. I en djupare mening uppfattas samma begrepp som de egenskaper hos ett folk som har gett upphov till de yttre attributen, att den synliga kulturen är en återspegling av karaktärsdrag hos en befolkning. Man kan således säga att ett folk är dess kultur och att en kultur är dess befolkning.

De europeiska folkens förhållande till djur kan vara ett exempel. De egenskaper som präglar européer och dess förhållande till djur och natur återspeglas i folkens kultur. Det är vanligt att europeiska folk betraktar vissa husdjur som en familjemedlem och inte bara som ett djur som följer familjen. Hundar och katter får bo i samma hus och följer ofta med upp i sängen och när ett husdjur dör är det vanligt att det sörjs. Folken har fotografier på djuren och ibland även djurets familjehistoria i form av släktträd. De visas upp på utställningar och följer ibland med ut på resor. Europeiska folk arbetar aktivt världen över för att bevara utrotningshotade djur och de använder sig gärna av djur som prydnader i sin omgivning och inte sällan i symboler, emblem, personnamn eller i namn på platser. Statsmän av europeiskt ursprung låter sig ofta porträtteras med sitt djur. Olika slaktmetoder och betraktandet av djur som något som ska behandlas väl har gett upphov till lagstiftning i Europa om hur hanterandet ska regleras.

Kultur kan vara genetiskt betingat

Enligt en studie utförd av Northwestern University i Illinois kan skillnader folkgrupper emellan, och därmed några av de grundvalar som utgör de olika folkens kultur, vara genteiskt betingade. Studien visade att den kollektivism som präglar asiatiska samhällen och den individualism som präglar västerländska samhällen spåras till vår arvsmassa. Forskarna menade att det exempelvis i västerländska populationer finns en gen som skiljer sig något folkgrupperna emellan, en skillnad som gör västerländska folk mer benägna att vara individualister och tänka själva.[1]

Kultur respektive mångkultur

Beroende på tolkning av begreppet kultur läggs det olika värderingar i det närstående begreppet Mångkultur. Med mångkultur avses ett samhälle där flera olika kulturer ska kunna leva parallellt med varandra, under samma administration och på samma geografiska område. En tolkning av denna samhällsform är att det i praktiken innebär ett mångetniskt samhälle då kultur i själva verket anses vara sammanflätat med en befolkning som är dess kultur. Med en ytligare tolkning är således mångkultur i praktiken samma sak som många olika kulturer.

Referenser

Externa länkar