National Front

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
National Front
Unionnf.PNG
Namn National Front
Ordförande
Kevin Bryan
Sekreterare
Chefer
{{{chefer}}}
Vice ordförande
{{{vice ordförande}}}
Grundat
1967
Upplöst
Mandat
Ideologi
Nationalism
Färg(er)
Röd, Vit och Blå
Huvudkontor
Adress
Partiorgan
Britain First
Samarbetsorgan
Webbplats
http://www.nationalfront.org/

Brittiska Nationella Fronten (engelska: Brittish National Front, NF) är ett nationalistiskt parti bildat i Storbritannien 1967 och är resultatet efter en sammanslagning av tre politiska grupper. Partiledare är Kevin Bryan och partiet ger ut tidskriften Britain First. Ungdomsförbundet heter Young National Front.

Historia

Begynnelsen

Brittiska Nationella Fronten bildades den 7 februari år 1967 och var en hopslagning av tre grupper (the Racial Preservation Society, the British National Party och the League of Empire Loyalists) som enades kring fyra grundläggande principer, vilka var en tro på brittiskt självbestämmande, motstånd mot mångkultur, hyllande av patriotism och motstånd mot kapitalism, kommunism och internationalism. Nationella Fronten leddes den första tiden av Arthur K. Chesterton, kusin till den Brittiske författaren G. K. Chesterton.

1970-Talet

1970 ställde man upp med tio parlamentskandidater i valet vilka fick mellan 1.8% och 5.6% av rösterna. 1971 avgick Arthur K. Chesterton som partiledare och efterträddes av John O´Brien. Samtidigt så genomgick partiet omfattande organisatorisk mognad och skapandet av administrativ struktur. Up till 1971 så hade två privata publikationer fört Nationella Frontens offentliga talan varav den ena var Jon Tyndalls tidning Spearhead och den andra A. K. Chestertons Candour. 1971 kom så partiets första egna publikation Britain First som var ett tabloidblad till det låga priset av 2p. Juli 1972 efterträddes John O´Brien av John Tyndall som partiledare och aktivitetsnivån höjdes markant med fokus på motstånd mot massimmigrationen av Storbritannien. Som resultat av detta hade partiet ett år senare sommaren år 1973 vuxit kraftigt både vad gäller medlemmar och väljarstöd. 1974 var det två val I Storbritannien, det första I Februari stalled Nationella Fronten upp med 54 kandidater och fick totalt 75,000 röster. Nästa val gick i oktober där man ställde upp med 90 kandidater som totalt attraherade 113,000 röster. John Kingsley Read tillträdde som partiledare 1975 under en kortare period. Detta var också året då Labour visade sin sanna natur när mer än 120 Labour kontrollerade kommuner förbjöd Nationella Fronten att hyra eller använda allmänna byggnader för sina möten. John Tyndall återtog partiledarposten 1976 och under året fick man stora framgångar i lokalvalen på sina håll mycket på grund av den uppmärksammade kampanjen till stöd för Robert Relf, som blev fängslad för att han enbart ville sälja sitt hus till etniska britter. Maj 1977 gjorde Nationella Fronten några av sina bästa resultat någonsin med 119,000 röster i London där man slog liberalerna i 33 av 92 valdistrikt. I augusti anordnade NF en stor demonstration i Lewisham, södra London som blev attackerad av en 10,000 man stark vänsterpöbel som urskiljningslöst överöste demonstranterna med tegelstenar, glasflaskor och andra missiler. Över 300 marxister blev arresterade. En ny dagstidning lanserades I December 1977, månadsbladet National Front News. Samtidigt mobiliserades ett kraftigt motstånd mot NF väl ekonomiskt understödd av sionist lobbyn och internationella krafter i kombination med massivt media stöd för att hindra Nationella Fronten från vidare politiska framgångar i kommande valet 1979. En sådan organisation var bildandet av Anti-Nazi League, en front organisation för Trotskistiska Socialistiska Arbetarpartiet (Socialist Workers' Party) med medlemmar från media etablissemanget och Labour politiker. Labour som för övrigt ägnade en hel partipolitisk tv sändning till att attackera Nationella Fronten.

I september 1978 flyttade partikansliet till the Excalibur House i norra London, vilket huserade mötes hall, bok affär, flertalet kontor och övernattnings möjligheter. 1979 tog Andrew Brons över rodret som partiledare och första halvan av året inriktades helt på förberedelser inför valet där NF ställde up 303 kandidater i nästan hälften av landets valdistrikt. Under valkampanjen gav Margret Thatcher sitt idag legendariska tal "swamping" där hon påstod sig förstå ”det brittiska folkets rädsla för att Storbritannien skulle bli överfullt av färgade immigranter” denna lögn i kombination med medias smutskastning av Nationella Fronten gjorde att valresultatet blev en stor besvikelse.

Ideologi

Nationella Frontens ideologiska grund härstammar från demokratisk nationalism med en stark tro på regionalism, decentralisering, anti-globalisering och personlig frihet.

Demokrati

NF förespråkar att så mycket av beslutsfattandet som möjligt förläggs lokalt och att sammanslagningen av mindre ”councils” till större ” boroughs” upphör och tillbakabildas till mindre entiteter. NF förespråkar bevarandet av konstitutionell monarki.

Frihet

NF anser personliga friheter som viktiga och vill säkerställa dessa genom lag.

Utrikespolitik

NF erkänner alla nationers rätt till självbestämmande och motsätter sig militär och ekonomisk imperialism. NF motsätter sig även alla former av överstatliga sammanslutningar. NF anser det brittiska samväldet vara en relik av ett beklagligt förflutet som bör avvecklas. NF vill även begära utträde ur Europeiska Unionen.

Lag och Rätt

NF anser statens främsta uppgift vara att säkerställa folkets säkerhet. NF skulle genom utbildning riktat till Storbritanniens ungdom informera om värdet i lag och ordning samt farorna med droger och alkohol söka reducera den eskalerade ungdomsbrottsligheten. Alla kommun hus skulle utrustas med säkerhets utrustning. Pensionärer skulle få personliga larm. Lokala medborgarpatruller skulle uppmuntras. Polis aktiviteten skulle markant ökas i så kallade ” no go areas”. NF vill även skärpa straffskalan och introducera spö straff för vissa vålds brott. NF förespråkar dödsstraff för grov våldtäkt, mord och terrorism.

Ekonomi

NF ämnar införa ekonomisk nationalism vilket bland annat inkluderar restriktioner i import och produktionskrav på ökad brittisk produktion, aktie spekulation med statliga medel skulle förbjudas, småföretagande uppmuntras och skatter skulle sänkas genom minskat statligt spenderande framförallt vad gäller bistånd, EU avgift och integrations paket.

Försvar

NF ser skydd av det brittiska folket hemmavid så väl som internationellt är nationens ansvar, av denna anledning måste Storbritannien ha kapacitet att försvara sina gränser såväl som möjlighet till offensiv vid behov. NF motsätter sig användandet av brittiska trupper i Förenta nationernas regi samt snarast möjligt ämnar lämna NATO.

Etnicitet och Invandring

NF erkänner den rika pluralism som existerar I världen gällande både etnicitet och kultur och anser bevarandet av denna pluralism som eftersträvansvärt. NF vill bevara den etniska homogeniteten i Storbritannien och stoppa all icke europeisk invandring till Storbritannien, samt över en 10-15års period verka för human åter vandring av alla färgade bonde i landet. Vad gäller Europeisk invandring skulle denna hållas till ett minimum och endast tillåtas vid specifika behov som är i landets intresse.

Familjen

NF ser familjen som den ideala sociala enheten och skulle vidta åtgärder, ekonomiska såväl som sociala för att stärka densamma. Ekonomiska åtgärder inkluderar höjt barn bidrag och gratis skollunch. Socialt skulle familjer med barn under 14 ha möjlighet att flytta till kommunala bostäder med trädgård. NF förespråkar total lika behandling för pojkar och flickor vad gäller utbildning och yrkes strävan. NF anser inte homosexuella partnerskap som likvärdiga alternativ till den traditionella familjen.

Utbildning

NF vill öka den lokala förankringen genom att förlägga mer av besluten kring skolplan på en lokal utbildnings styrelse, föräldrar och lärare. NF anser föräldrar har rätt att välja om deras barns utbildning ska förläggs utanför statliga utbildnings institutioner. NF förespråkar en grundläggande nationell studieplan vilken skulle vara flexibel nog att tillåta stor valfrihet på det lokala planet. NF vill utöka idrottsämnets inriktning mot sport.

Media

NF motsätter sig uppbyggnaden av media imperium och skulle införa ” one-company-one-title” regeln för tidningar, tv och radio. NF vill uppmuntra till ökad produktion av inhemsk film och television, framförallt vad gäller sport bevakning. NF vill skärpa regler gällande obscenitet, våld och ovårdat språk i tv sända program. NF vill stärka lagar som behandlar personlig integritet för icke offentliga personer.

Miljö

NF förespråkar utbyggnad av järnvägssystemet, hårdare restriktioner för användandet av giftiga ämnen och sanering av floder och vattendrag. I städer öka antalet grön områden och på landsbygden bygga ut lokaltrafiken samt underlätta jordbruk näringen och därmed öka produktionen av närproducerad mat. NF skulle ha som ambition att begränsa den totala energianvändning och uppmuntra till användandet av förnybar energi.

Nordirland

NF erkänner Nordirland som en del av Storbritannien och ser all aggression mot Nordirland som en attack mot landet i stort vilket skall hanteras därefter. Gränsen till Irländska republiken skall stängas och alla invånare i Ulster svära trohets ed till Storbritannien eller få medborgarskap indraget.

Hälsofrågor

NF förespråkar Socialiserad hälsovård och införa behandlingsgaranti. Detta skulle även inkludera alla utländska besökare som blir sjuka eller skadade under deras vistelse i Storbritannien, undantaget att ett redan existerande sjukdomstillstånd krävde vård under deras vistelse. NF är principiellt abortmotståndare med undantag av graviditet som resultat av våldtäkt eller att det råder konsensus bland medicinsk profession om grava hälsorisker kopplat till graviditeten eller vid grava störningar i fosterutveckling kan abort beviljas på kvinnans begäran.

Nd-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nationaldemokrati

Externa Länkar

Referenser