Nordisk Ungdom

Från Metapedia
(Omdirigerad från Nordisk ungdom)
Hoppa till: navigering, sök
Nordisk Ungdom
Nordisk ungdom.png
Officiell logotyp
Namn Nordisk Ungdom
Ägare
Moderbolag
Dotterbolag
Grundat
30 januari 2010
Upplöst
2 augusti 2019
Medlemmar
Cirka 700
Säte
Skandinavien
Adress
{{{adrsss}}}
Produkter
Omsättning
Webbplats
Nordisk Ungdom

Nordisk Ungdom (NU) var en nationalistisk och etnopluralistisk ungdomsorganisation som existerade mellan 30 januari år 2010[1][2] och 2 augusti 2019. Nordisk Ungdom hade ett officiellt samarbete med bland annat Junge Nationaldemokraten. Organisationen har uttalat sig om att man primärt arbetar för det svenska folkets frihet även om man ser behovet av den internationella kampen mot imperialism och kapitalism[3]. 2017 stänger banken Nordea organisationens konton samtidigt som Swedbank avslutat NUs ordföranden Patrik Forséns företagskonton.[4]

Historia

Nordisk Ungdom började att utvecklas redan från sommaren 2009[5], men officiell lansering skedde inte förrän i början av 2010. Inspiration fick man till stor del från Junge Nationaldemokraten (JN) som är tyska nationaldemokraternas (NPD) ungdomsförbund, men som organisatoriskt är fullständigt självständiga. Redan från starten hade man även ett samarbete JN som innefatta ett stort utbyte av erfarenhet och idéer. Nordisk Ungdom valde att marknadsföra sig med en egen, nationalistisk, reggaelåt, kallad Tänk. Låten väckte viss debatt hos både massmedia, reaggefans och nationalister.[6]

Representanterna från start var Patrik Forsén, Andreas Nyberg, Andreas Johansson samt Fredrik Becklin. Alla representanter har erfarenhet av organisationsbyggande uppdrag och utformningen av Nordisk Ungdom var därför självklar. Organisationen skulle bygga på en demokratisk plattform, där man håller riksting fyra gånger per år för alla medlemmar i organisationen, för att garantera att alla medlemmar kan vara med och forma organisationen. Att alla även hade yttranderätt och fick vara med och säga sitt inom organisationen. Patrik Forsén valdes till organisationens talesman, och återvaldes med förtroende till denna post även under år 2011. Sedan januari 2012 är Andreas Johansson talesperson.

Nordisk Ungdoms första offentliga framträdande kom den 1 maj 2010 i Helsingborg. Där tågade organisationen tillsammans med 300 nationalister med fanor och banderoller genom staden under parollen ”Svensk Ungdom har rätt till en framtid”. I samband med detta lanserades också organisationens första kampanj.[7] En kampanj som gick under namnet ”Rör ni las, blir det knas” och pågick hela vägen fram till höstens riksdagsval.[8] Kampanjen rönte stor uppmärksamhet och omtalades också flitigt i media.[9]

Eftersom kampanjen handlade om att informera ungdomar om Centerpartiets ungdomsfientliga politik skapade detta stor förbittring hos just detta parti. Centerpartiet inledde därför en juridisk strid mot Nordisk Ungdom i syfte att hindra kampanjen från att fortsätta. Trots Centerpartiets jurister i världsklass och enorma kapital lyckades Nordisk Ungdom försvara sig och vinna tvisten. En seger som visade att det faktiskt går att stå upp mot systemet och vinna.

Under sommaren 2010 begav sig grupp delegater från Nordisk Ungdom ut på en resa genom Europa, resan kallades Europaresan och gick att följa via en blogg med samma namn. Syftet var ett knyta kontakter bland de nationalistiska grupperna på kontinenten och lära av deras verksamhet. En av de grupper som besöktes var CasaPound i Italien med vilka en bra kontakt knöts. Även andra grupper så som Junge Nationaldemokraten besöktes under resan.

Den 2 augusti 2019 meddelade Patrik Forsén att organisationen lägger ned sin verksamhet: "Vi har beslutat att upplösa organisationen då vi inte bedömer förutsättningarna för en fortsatt verksamhet som fruktsamma."[10]

Informationsmaterial

Politik

Nordisk Ungdom kan ses som etnopluralister och nationalister. Gruppen har även vissat ett starkt stöd för Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk Ungdom.[11] [12] Man arbetar även aktivt mot svenskfientligheten och övervakningssamhället samt andra nutida samhällsfenomen som arbetslösheten bland svenska ungdomar och försämrad demokratiskt utveckling.

Sammanfattning över de politiska punkterna

 • Demokrati, ett samhälle där makten utgår från folket.[13]
 • Folkgemenskap, vilket innebär att man vill minska klassklyftorna och är emot materialism och individualism.[14]
 • Fritt internet, där man fokuserar på det fria informationsflödet utan några som helst inskränkningar.<refhttps://archive.is/vqtjR Nordisk Ungdoom: Sakfrågor (100614)</ref>
 • En värld av mångfald, vilket innebär att man värnar något man betecknar "svensk kultur". Man påstår sig också vilja värna en värld av mångfald, genom att bekämpa integration, imperialism och mångkultur.[15]
 • Utbildning, där man vill höja läraryrkets status och ha mer utbildning i ledarskap och nyttjande av auktoritet till lärare. Man vill också öka antalet idrottstimmar och att skolan ska uppmuntra nationell stolthet.[16]
 • Svensk självständighet, vilket innebär att man är emot EU och NATO.[17]
 • Integritet, vilket bland annat innebär att man är emot FRA-lagen och emot förekomsten av övervakningskameror på bussar.[18]

Demokrati

Nordisk Ungdom arbetar för ett demokratiskt samhälle, med det menar vi ett samhälle där makten utgår från folket. För att det ska vara möjligt måste makten flyttas tillbaka från de överstatliga EU institutioner där makten idag till stor del ligger. Istället ska besluten tas så nära de som påverkas som möjligt. Ett ökat självbestämmande för Sveriges kommuner och mer direktval är två av de saker Nordisk Ungdom eftersträvar.

Idag försöker regimer runt om i Europa att monopolisera själva begreppet demokrati genom att ge den en falsk värdegrund. Demokrati handlar inte om värden, utan är ett sätt att organisera samhället på. Genom makthavarnas försök att monopolisera demokratin skapar de på sikt en diktatur där bara åsikter som makten godkänner på förhand får släppas fram. Det är en oroande utveckling och något som Nordisk Ungdom arbetar starkt emot. Demokrati betyder folkstyre och ingenting annat!

Idag är ett av de största hoten mot demokratin i Sverige det massmediala monopolet som några aktörer besitter. Precis som makten måste decentraliseras och utgå ifrån medborgarna, måste också mediaägandet decentraliseras och spridas ut på fler aktörer, allt för att förhindra att massmedian blir en propagandamegafon för ett par aktörer intressen. I en demokrati måste alla få möjligheten att göra sin röst hård, inte bara ett fåtal personer med mycket makt.


Folkgemenskap

Nordisk Ungdom strävar efter något vi kallar folkgemenskap. Det kan kort sammanfattas som motsatsen till de destruktiva krafterna inom både kapitalismen och kommunismen. Folkgemenskap bygger på tanken att alla behövs för ett fungerande samhälle. Precis som stora byggprojekt behöver arkitekter och ingenjörer likväl som elektriker och snickare så behöver samhället både akademiker och arbetare.

För att bygga upp en folkgemenskap behövs ett samhälle i balans. Klyftorna i levnadsstandard mellan de olika grupperna i samhället får inte bli för stora då det skapar slitningar. Att ge en direktör flera miljarder i bonusar är inte rimligt mot den insats han gör för företaget. Samtidigt är det orimligt att alla ska få lika mycket betalt då vissa uppgifter kräver mer ansvar och utbildning.

Vi tror att det första steget mot att skapa ett samhälle i balans och en fungerande folkgemenskap är att bryta dagens trender av materialism och individualism. Först då kan vi bygga upp ett samhälle präglat av nationell solidaritet och gemenskap.


Fritt internet

Vi i Nordisk Ungdom tycker ett fritt utbyte av information är en grundläggande demokratisk rättighet. Utan en fri opinionsbildning kan ett demokratiskt samhälle inte fungera. Sedan Internets intåg har samhället blivit mycket mer fritt eftersom det nu är människor själva och inte ett fåtal stora mediebolag som avgör vilken information som sprids. Vad internet har gjort för yttrandefriheten är det största som hänt sedan tryckpressen.

Tyvärr så finns det de som inte gillar att människor nu fritt kan dela med sig information och kunskap. De vill kontrollera vad folk får för information och de vill styra vilken kunskap som sprids. Vi får ofta höra att de olika lagarna som stiftas för att kontrollera internet är till för att stoppa fildelning. Vad det visar är att de styrande anser att pengar är viktigare än demokrati och det fria utbytet av information.

Vi i Nordisk Ungdom anser att ett Internet ska vara en plats där man fritt ska kunna utbyta idéer och information utan några hinder från staten. Vi anser att det är av avgörande betydelse för yttrandefriheten. Olika diskussioner om artister och deras rätt till ersättning är egentligen bara en obetydlig sidodiskussion i sammanhanget.


En värld av mångfald

Kapitalistiska intresseorganisationer arbetar idag hårt med att omvandla hela världen till en enda stor konsumtionskultur. Olika kulturer och språk är för dem bara hinder för att kunna sälja så mycket som möjligt och göra så stora vinster som möjligt. Med hjälp av allt från krigsföring till kulturimperialism försöker de förinta allt som göra olika folk unika. Detta pågår över hela världen men har kommit längre i vissa länder än andra.

I Sverige har det tragiskt nog gått så långt att man knappast kan tala om en svensk kultur längre då allting har blivit mer eller mindre amerikaniserat. I Nordisk Ungdom kämpar vi för att alla folk ska kunna behålla och utveckla sin identitet på sina egna villkor och inte efter vad globala kapitalister vill.

En värld av mångfald är något som har utvecklats under tusentals år och är värt att bevara. Vi kämpar därför för att varje folk ska ha rätt till sitt eget land, sitt eget språk och sin egen kultur. Vi motsätter oss också allting som hotar en värld av mångfald. Integration, imperialism och mångkultur är därför några av de saker som vi avser att bekämpa.


Utbildning

Skolan ska stå för utbildning, disciplin, trygghet och en utbildningsfrämjande miljö. Läraryrket måste få en högre status med bättre utbildningar, högre krav och mer befogenheter. Lärare måste också få en djupare utbildning i ledarskap och nyttjande av auktoritet. Skolan ska premiera särskilt begåvade elever så att de kan avancera snabbare. Samtidigt måste det satsas mer resurser på att hjälpa de som har det svårast.

Alla människor är olika och alla måste få de förutsättningar som krävs för att de ska utvecklas bäst. Mängden schemalagd idrott måste öka. Ungdomar som idrottar mer blir också friskare och har lättare att lära. Idrott tre till fyra gånger per vecka ser vi som ett minimum. Även teoretisk utbildning i kost och hälsa anser vi bör bli en självklar del i utbildningen. Ungdomar som idrottar behöver bra och näringsrik mat. Vi kräver därför att kvaliteten på skolans mat förbättras. Vi anser också att den i största möjliga mån skall vara närproducerad och ekologiskt odlad. Skolan skall även uppmuntra till nationell stolthet, och i undervisningen måste vårt eget folks historia och kulturarv lyftas fram och prioriteras. Vi är övertygade om att människor som är trygga i sin egen kultur och nationella identitet även har lättare att respektera andra folk och kulturer.

Eftersom alla ungdomar är olika måste det också finnas en bredd i gymnasieskolornas olika linjer. Vissa elever är mer teoretiskt lagda samtidigt som andra är mer praktiskt lagda. Vi kräver därför att skolan även ska tillhandahålla praktiska utbildningar med inriktning på arbetslivet för de ungdomar som vill det.


Svensk självständighet

Nordisk Ungdom kämpar för svensk självständighet, med det menar vi att det är vi svenskar och inga andra som ska styra i Sverige. Genom medlemskapet i den europeiska unionen har Sverige tappat mycket av sitt självstyre till Bryssel där få eller ingen bryr sig om vad som är bäst för det svenska folket. Samtidigt ser vi också hur det varje dag flyttas mer och mer makt från Sverige till de olika instanserna inom EU.

Den Europeiska Unionen håller alltså, mitt framför ögonen på oss, att förvandlas till en enorm maktapparat långt bort från de enskilda medborgarna. Vi får ofta höra att detta är en positiv utveckling då överstatliga unioner som EU skulle vara en garanti för fred och frihet. Inget kunde dock inte vara längre från sanning! Desto närmare makten ligger det vanliga folket desto större är oftast oviljan mot krig. I överstatliga unioner där makten ligger hos en politisk elit, lever dock inte makthavarna i samma värld som den vanliga människan.

Detta gör att de har mycket lättare att dra in unionen i krig på grund av girighet eller politiska spel. Tydliga exempel är hur både USA och EU befinner sig i väpnade konflikter på flera platser runt om i världen.


Integritet

Idag kan vi se hur mer och mer av vår rätt till ett privatliv försvinner. Genom lagen om signalspaning har staten nu rätt att genomsöka all e-post, alla sms och avlyssna alla mobilsamtal i hela Sverige. Samtidigt fylls bussar, torg och köpcentrum av övervakningskameror som följer ens varje steg. Sakta men säkert håller Sverige på att förvandlas till en diktatur framför våra ögon.

Vi i Nordisk Ungdom kräver att detta får ett slut. Vi kräver att Sverige ska vara ett öppet och fritt samhälle. Vi anser att Internet ska vara en plats där man fritt ska kunna utbyta idéer och information utan några hinder från staten. Vi anser också att man fritt ska kunna röra sig som man vill utan att någon bakom en kamera följer ens varje steg.

Sverige har många problem, men övervakning är inte lösningen. Genom att sätta kameror på bussar löser man inte problemen med gäng som rånar och misshandlar, man flyttar bara problemet till en annan plats. Problemet med mångkulturella gäng finns fortfarande kvar


Uppmärksammade aktioner

Banderolltillverkning inför protesten vid boendet för våldtäktsmännen
Protest utanför ägarna och personalen till boendet för våldtäktsmännen
Flygbladsutdelning under Salemkampanjen
Aktion mot politikern Anders Lago
 • I mars 2010 protesterade medlemmar i Nordisk Ungdom mot en lärare i Göteborg upprepade gånger eftersom denne uttalat sig om att medvetet diskriminera svenska elever som har politiskt inkorrekta åsikter, genom sänkta betyg och dåliga omdömen. Organisationens talesman meddelade att den typen av aktioner skulle fortsätta inför valet hösten 2010.
 • I juni 2010 publicerade Nordisk Ungdom på sin hemsida en bild på den rödfärgsindränkta ytterdörren hos MUFs ordförande Niklas Wykman. Ihop med bilden publicerades texten "Målet för kvällens aktion var att göra ett inlägg i Palestina-debatten. Inte bara i ord, utan även i handling". Publiceringen skedde strax efter det att Wykman uttalat sitt stöd för Israels aktion mot hjälpsändningen Ship to Gaza.
 • Nordisk Ungdom bedrev under en tid en kampanj som påstods ha Centerns Ungdomsförbund som avsändare, med snarlik formgivning, CUF:s logotyp och liknande men förvanskade budskap. Kampanjen ledde till juridiska tvister, vilka Nordisk Ungdom sedan vann.
 • Organisationen har på sin hemsida uppgivit att man sympatiserar med dem som slagit sönder ett femtontal övervakningskameror i Stockholm.
 • I augusti 2010 tog man på sig ansvaret för vandalisering av ett konstverk av ungdomar i Kulturskolan i Södertälje, som hyllade mångkultur. Upprepade gånger utsattes det mångkulturella monumentet för skadegörelse med nya budskap.
 • I februari 2011 genomförde Nordisk Ungdom en protestaktion mot Björkuddens transitboende, en anläggning som drivs av företaget Attendo. Bakgrunden var en händelse på Husbybadet då en elvaårig flicka blev sexuellt antastad och utsatt för ett våldtäktsförsök av en grupp på cirka 20 stycken ensamkommande flyktingbarnHusbybadet i Stockholm.
 • I april 2011 genomförde flera aktivister ur Nordisk Ungdom i Stockholm en sittprotest utanför Arbetsförmedlingen i Vallentuna samt att även aktivister från Göteborg låste dörren till Arbetsförmedlingen med en protestlista uppsatt med krav om att sluta diskriminera svenska ungdomar.[19] Man hängde även upp dockor föreställande människor som begått självmord genom hängning med meddelandet "mördad av svenskfientligheten" i delar av Stockholm.
 • I januari 2012 genomfördes en aktion mot banken Goldman Sachs som har ett stort inflytande över världsekonomin och Europeiska Unionens politik.
 • I november 2013 tårtas Irene Matkowitcz, kvinnan som i sin tur tårtade Jimmie Åkesson, videon lades upp på YouTube och fick över 200.000 visningar.
 • I juli 2016 utför man en aktion mot Stockholm Pride-tåget där man vecklade ut en banderoll med budskapet att värna kärnfamiljen.[20]
 • I juni 2017 använde Nordisk Ungdom popartisten Zara Larsson som ansikte på klisterlappar där texten löd "Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn." Tilltaget polisanmäldes.[21]
 • I augusti 2018 utsatte man Moderaterna för valsabotage genom att sätta upp valaffischer med bild på Ulf Kristersson och Nya Moderaternas logga. De falska affischerna bär budskap som "Nu sänker vi tandvården till 50 kr för illegala invandrare" och "Välfärd eller invandring? - Jag vet inte". I ett pressmeddelande uppger NU att de inför valspurten har för avsikt att "sprida tiotusentals valaffischer" och "dela ut tusentals flygblad".[22] Tilltaget polisanmäldes av Moderaterna.[23]

Information från webbplats

Nordisk Ungdom är en landsomfattande organisation för svenska ungdomar som alla delar en vision om ett bättre Sverige. Förbundet har som främsta uppgift att verka som en motpol mot dagens samhälle om vi upplever som långt ifrån sunt.

Under en längre tid har man kunnat se hur ungdomar mer och mer har fastnat i en materialistisk världssyn. En världssyn där konsumtion, tillfälliga sexuella förbindelser och alkohol är det som står i fokus. Genom TV och annan media får man lära sig att amerikansk konsumtionskultur är något eftersträvansvärt och allt annat är konstigt. Man får lära sig att strävan efter pengar och rikedom är det enda som spelar någon roll här i livet. Vi i NU motsätter oss starkt denna världssyn.

Vi i Nordisk Ungdom vill istället utbilda Sveriges ungdom till att förstå att det finns mer här i livet än konsumtion. Vi vill lära ungdomar stolthet över sitt ursprung och sitt folk. Vi vill rädda ungdomen ur den rotlöshet som nu sprider sig och ge dem en sund svensk identitet. Vi vill ge dem en grundläggande förståelse till varför världen ser ut som den gör och vad vi kan göra för att förbättra den.


Uppmärksammade citat av representanter

"Det som jag nu tänkt ta upp vill jag helst inte prata om därför att man inte bör ge dem någon uppmärksamhet över huvud taget, nämligen den autonoma vänstern. Jag tar upp detta eftersom deras agerande här i dag visar med all tydlighet den poäng jag försöker göra. De kallar oss för en reaktionär strömning samtidigt som de kallar sig själva för en progressiv kraft. Men det kan knappast vara progressivt att med alla tillgängliga medel förtrycka en viss åsiktsgrupp, det kan enbart vara reaktionärt. Det är maktelitens våta dröm att två grupper som definitivt befinner sig längst ner i samhällspyramiden ska slåss mot varandra. Därför ska jag på denna arbetarnas dag göra något väldigt kontroversiellt. Jag sträcker ut min hand till den autonoma vänstern i ett försök att i stället göra upp med samhällseliten. Att tacka nej till en sådan gest kommer för väldigt lång tid framöver tydligare än något annat visa vilka som är de progressiva och vilka som är de reaktionära krafterna i samhället"


"Det våra sionistiska och kapitalistiska fiender vill se är en identitetslös massa av människor, utan specifik etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Vi ser hur de har gjort i västvärlden. De har ersatt kyrkan med shoppingcentrum – andlighet med materialism. Men fortfarande finns ett frö av motstånd i de svenska områdena – något våra fiender är livrädda för ska gro. Men den dagen då alla invandrare är integrerade, då vi alla är "världsmedborgare", har fienden vunnit."


"Idag markerar vi starten på en ny svensk arbetarrörelses framväxt. För tro inte att våra protesterande vänner kommer att försöka förbättra era villkor på arbetsmarknaden. Det är vi som har fått utstå diskriminering på arbetsmarknaden, det är vi som fått slita på jobb med dåliga löner, det är vi som har varit tvingade att gå hemma i avsaknad av arbete som står här idag. Vi bryr oss inte om vad överklassens ungar protesterar mot! Vi kräver arbeten och vi kräver att svenskarna sätts först i vårt eget land!"


Nedstängning av YouTube kanal

I juni 2018 stängde YouTube ner Nordisk Ungdoms YouTube kanal. Nordisk Ungdom kommenterade nedstängningen med att man i ett första skede kommer att öppna en ny YouTube-kanal. Sedan skall man att arbeta med att flytta innehållet till egna kanaler för att undvika censur i framtiden.[24]

Kampanjer

Första maj 2011 - ”Arbete åt alla svenska ungdomar!”

Nordisk Ungdom under första maj 2011

Den 1 maj, på arbetarens dag, anordnade Nordisk Ungdom en demonstration i Västerås under parollen ”Arbete åt alla svenska ungdomar”. Organisationen menar att arbetslösheten bland unga i Sverige är ett katastrofalt misslyckande och riskerar att slå ut stora delar av hela den unga generationen. Cirka 70 aktivister[25][26][27] deltog i demonstrationen som beskrivs som lugn och ordningsam[28][29][30] [31]. Några motdemonstranter var knappt närvarande och Polisen var tillmötesgående[32][33][34][35]. Demonstrationen varade från 11.30 vid Vasaparken till Melkertorget till klockan 13.10 i Västerås.[36] Tal av Patrik Forsén, Andreas Johansson samt Jonathan Svensson hölls i linje med sociala och arbetsrättsfrågor och mot internationell kapitalism.[37][38]

Utöver demonstrationen har man har även genomfört flera aktioner där man hängt upp dockor i hängsnaror från broar i protest mot ungdomsarbetslösheten som sägs vara anledningen till att många unga svenskar begår självmord eller faller in i depression, och även en sittprotest utanför Arbetsförmedlingen[39][40] efter att det uppmärksammats att om man som arbetsgivare anställer en nyanländ invandrare så får man 75% av dennes lön betald av Arbetsförmedlingen.[41] Vilket organisationen anser är diskriminerande mot svenskar, då arbetslösheten är etablerad, främst bland unga svenskar.[42]

Centerpolitik.se - "Rör ni LAS, så blir det knas!"

Aktivism under centerpolitik-kampanjen

Inför riksdagsvalet år 2010 lanserade Nordisk Ungdom internetadressen Centerpolitik.se där organisationen kritiserat Centerpartiets politik som de menar bidrar till en minskad trygghet för ungdomar[43]. Centerpartiet svarade med att anlita en varumärkesexpert för att stoppa kampanjen, som de hävdar utgör varumärkesintrång[44]. Den 28 augusti kom nyheten om att Centerpartiet förlorat den juridiska striden [45] [46]. Kampanjen gick under parollen "Rör ni LAS, så blir det knas!".[47]

Flaggjakten - "Nu ska ockupationsflaggorna bort!"

Flaggjakten startades av Nordisk Ungdom strax efter riksdagsvalet 2010. Kampanjen har som mål att pågå till och med den svenska nationaldagen, den 6 juni 2011. Alla står som fria att anmäla sitt eget lag och delta i tävlingen, där det segrande laget koras i slutet av kampanjen. Flaggjakten går ut på att man skall hissa ner flaggor för den Europeiska Unionen och sedan elda upp dom, som en symbolisk handling för att visa sitt stöd till en svensk självständighet utan överstatliga samarbeten.[48]


Referenser

 1. https://archive.is/YdNKd Nordisk Ugdom: Vår politik
 2. https://archive.is/HctvQ Nordisk Ungdom: Pressmeddelande: Nordisk Ungdom lanserat (100131)
 3. https://archive.is/HctvQ Nordisk Ungdom: Pressmeddelande: Nordisk Ungdom lanserat (100131)
 4. https://www.nordfront.se/nordea-stanger-nu-ocksa-ner-nordisk-ungdoms-konton.smr Nordfront: Nordea stänger nu också ner Nordisk Ungdoms konton!
 5. http://nordiskungdom.se/omoss/historia/ Nordisk Ungdom: Om oss och historia (110429)
 6. ^ http://www.pastan.nu/bloggen/inlagg/fredriks-kronika-det-finns-en-framtid-for-nazistisk-reggae.2570 Pastan.nu: Fredriks Krönika: Det finns en framtid för nazistisk reggae (110426)
 7. http://centerpolitik.se/241 Rör ni LAS, blir det knas - Centerpolitik.se (110429)
 8. http://centerpolitik.se/241 Rör ni LAS, blir det knas - Centerpolitik.se (110429)
 9. http://centerpolitik.se/241 Rör ni LAS, blir det knas - Centerpolitik.se (110429)
 10. Nordisk Ungdom: Beslut om nedläggning
 11. http://nordiskungdom.se/nordisk-ungdom-stoder-sd-i-libyenfragan/ "Nordisk Ungdom stödjer SD i Libyenfrågan" - Patrik Forsén (110415)
 12. http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/nordisk-ungdom-stoeder-sdu-demonstrationen-613929 "Nordisk Ungdom stödjer SDU-demonstrationen" - Patrik Forsén (110410)
 13. http://nordiskungdom.se/var-vision/demokrati/ Nordisk Ungdom: Vår Vision - Demokrati (100426)
 14. https://archive.is/vqtjR Nordisk Ungdoom: Sakfrågor (100614)
 15. https://archive.is/vqtjR Nordisk Ungdoom: Sakfrågor (100614)
 16. https://archive.is/vqtjR Nordisk Ungdoom: Sakfrågor (100614)
 17. https://archive.is/vqtjR Nordisk Ungdoom: Sakfrågor (100614)
 18. https://archive.is/vqtjR Nordisk Ungdoom: Sakfrågor (100614)
 19. http://nordiskungdom.se/aktion-mot-arbetsformedlingens-diskriminering/ Nordisk Ungdom - Aktion mot arbetsförmedlingens diskriminering (110430)
 20. SVT:Tumult i pridetåget
 21. Nyheter Idag: Zara Larsson används utan tillåtelse i högerextrem kampanj inför konsert i Stockholm
 22. Svt: Moderaternas valaffischer kapade av högerextrema
 23. Fria Tider: Nordisk Ungdom spelade moderater – polisanmäls
 24. Nordfront: Youtube stänger ner Nordisk Ungdom
 25. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4481931 Sveriges Radio: Lugn 1:a maj demonstration i Västerås (110503)
 26. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1188770-lugnt-pa-1-maj-demonstration VLT: Lugnt på 1 maj-demonstration (110502)
 27. https://archive.is/EYHEV Nationell.nu: Nordisk Ungdom - Vänstern är kapitalets riktiga stormtrupper (110502)
 28. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4481931 Sveriges Radio: Lugn 1:a maj demonstration i Västerås (110503)
 29. http://www.polisen.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Vastmanland/april-juni/Lugnt-1a-maj-i-Vasteras-efter-hot-om-storningar/ Polisen.se: Lugnt 1:a maj i Västerås efter hot om störningar (110503)
 30. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1188770-lugnt-pa-1-maj-demonstration VLT: Lugnt på 1 maj-demonstration (110502)
 31. https://archive.is/EYHEV Nationell.nu: Nordisk Ungdom - Vänstern är kapitalets riktiga stormtrupper (110502)
 32. http://www.polisen.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Vastmanland/april-juni/Lugnt-1a-maj-i-Vasteras-efter-hot-om-storningar/ Polisen.se: Lugnt 1:a maj i Västerås efter hot om störningar (110503)
 33. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1188770-lugnt-pa-1-maj-demonstration Lugnt på 1 maj-demonstration (110502)
 34. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4481931 Sveriges Radio: Lugn 1:a maj demonstration i Västerås (110503)
 35. https://archive.is/EYHEV Nationell.nu: Nordisk Ungdom - Vänstern är kapitalets riktiga stormtrupper (110502)
 36. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4481931 Sveriges Radio: Sveriges Radio: Lugn 1:a maj demonstration i Västerås (110503)
 37. https://archive.is/EYHEV Nationell.nu: Nordisk Ungdom - Vänstern är kapitalets riktiga stormtrupper (110502)
 38. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4481931 Sveriges Radio: Lugn 1:a maj demonstration i Västerås (110503)
 39. http://nordiskungdom.se/aktion-mot-arbetsformedlingens-diskriminering-av-svenskar/ Nordisk Ungdom: Aktion mot Arbetsförmedlingens diskriminering mot svenskar (110429)
 40. https://archive.is/aUrDp Nationell.nu: Nordisk Ungdom gör schindlers list-aktion (110429)
 41. https://archive.is/apyr8 Nationell.nu: Anställ en nyanländ invandrare och få 75% av lönen betald (110429)
 42. https://archive.is/XOZWt Nordisk Ungdom: Aktion mot Arbetsförmedlingens diskriminering mot svenskar (110429)
 43. http://centerpolitik.se/22
 44. https://archive.is/iBN7b
 45. https://archive.is/Rm0yd
 46. Nationell.nu: Extra! Nationella besegrade Centerns toppjurist
 47. http://centerpolitik.se/241 Centerpolitik.se - Rör ni Las blir det knas - en sammanfattning (110503)
 48. http://flaggjakten.nordiskungdom.se/om-flaggjakten Nordisk Ungdom: Flaggjakten - Om Flaggjakten (110426)
Nd-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nationaldemokrati
Nordisk ungdom.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordisk Ungdom

Externa länkar