Ensamkommande flyktingbarn

Från Metapedia
(Omdirigerad från Ensamkommande flyktingbarnen)
Hoppa till: navigering, sök
"Ensamkommande flyktingbarn". Mannen på fotot heter Ahmed och påstås vara 14 år.

Ensamkommande flyktingbarn är en politiskt korrekt benämning på personer som påstår sig vara under 18 år och som efter att ha rest till Sverige utan medföljande vårdnadshavare påstår sig ha behov av asyl. Genom att okritiskt acceptera de emotionella påståendena om barnstatus och flyktingstatus kan begreppet ses som ett sätt att skapa acceptans genom att anspela på känslor istället för rationellt förnuft. Termen har likheter med Frankfurtskolans kulturpropaganda och nyspråk. Fenomenet har många likheter med begreppet apatiska flyktingbarn.

Ungdomarna brukar också kallas för "ankarbarn" då de efter att ha fått permanent uppehållstillstånd i många fall återfinner sin familj och vill att de skall återförenas med dem i Sverige.[1] [2] Ungdomarna fungerar alltså då som ett "ankare" för att resten av familjen och släkten också skall kunna få uppehållstillstånd.

Statistik och prognoser

Migrationsverket skriver att "Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommit hit och sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare". Man anger att år 2011 kom 2657 "ensamkommande barn" till Sverige och sökte asyl. 1693 påstods komma från Afghanistan och 251 påstods komma från Somalia medan övriga länder bidrog med mindre än 100 per land. 1576 påstod sig vara 16-17 år, 877 13-15 år, 145 7-12 år, och 59 0-6 år. 2257 var av manligt kön och 400 av kvinnligt kön.[3]

Det har skett en kraftig ökning av antalet asylsökande "ensamkommande barn". År 2000 rörde det sig om 350 asylsökande och år 2008 om 1510.[4] Slutresultatet för år 2012 blev 3600 varav över hälften påstod sig komma från Afghanistan. I över 90% av de avgjorda ärendena fick personerna asyl.[5] April 2013 prognostiserades 4000 under år 2013 och samman antal år 2014.[6]

Mellan januari och oktober 2015 ansökte 23 349 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Av dom var mer än hälften från Afghanistan.[7] Migrationsverket beräknar att med nuvarande nivå så kommer antalet ensamkommande flyktingbarn uppnå till 33.000 personer för 2015. Nästa år beräknar man att Sverige tar emot cirka 24.000 barn.[8]

Är 2013 beslöt Alliansen och Miljöpartiet att förändra lagtexten beträffande gruppen asylsökande "barn" som får uppehållstillstånd p.g.a. av "synnerligen ömmande omständigheter" till lagtexten "särskilt ömmande omständigheter". Uppehållstillstånd p.g.a. "ömmande omständigheter" ges till personer som inte anses vara konventionsflyktingar eller ha skyddsbehov utan där man anser att uppehållstillstånd är motiverat p.g.a. omständigheter som "anpassningen i Sverige" eller personens hälsa. Vidare ska "barn" med ännu inte verkställt utvisningsbeslut kunna begära en ny prövning om "nya omständigheter" framkommit. Lagändringarna medför att fler "barn" och deras anhöriginvandrande familjer kommer att få uppehållstillstånd och beräknades träda i kraft sommaren 2014.[9] År 2014 presenterades riktlinjer för hur ändringen ska tolkas praktiskt och som även angav att en överklagan ska tolkas mer generöst.[10]

Den kraftiga ökningen har orsakat ett "underskott av platser i systemet". Alla kommuner vill inte ta emot "ensamkommande flyktingbarn" varför Alliansen och Miljöpartiet år 2013 planerade att införa en lag som tvingar kommunerna till detta med start 1 januari 2014.[11]

Kostnader

År 2010 angavs att staten betalar boendet för en asylsökande till en kostnad av 1,900 kronor/dygn vilket ger en årskostnad på 693,500 kronor. Vidare ersätts också kostnaden för skolgången med 64,300 kronor per år. Andra kostnader inkluderar utredningskostnader och ersättning till gode män. Mottagande kommun får också en grundersättning på 500,000 kronor per år för att "underlätta mottagandet samt öka kvalitén". Den asylsökande får även en "dagpenning". Därutöver tillkommer kostnader för särskilda behov och extraordinära åtgärder.[4]

Riksrevisionen angav i en rapport från år 2012 att Migrationsverket i extrema fall betalade 16,000 kronor per dygn och person. I "normalfallet" låg kostnaderna på 3,000-6,000 kronor per dygn och person. Mottagande kommun får full ersättning för bland annat hyra, personal, och mat. Krav på detaljerade fakturor ställs inte, insynen i kommunernas avtal med privata aktörer är dålig, ersättning kan fås för tomma platser, och ersättning söks för kostnader som inte är berättigade till detta. Sådana faktorer gör att kostnaderna riskerar att bli orimliga enligt Riksrevisionen.[12]

År 2013 beslöts i en prejudicerande dom att personer som fått asyl och som hävdar att de är minderåriga och föräldralösa har rätt till efterlevandestöd. År 2013 uppgick detta till 2966 kr per månad. Personen behöver inte kunna bevisa hur eller när föräldrarna ska ha dött eller deras identitet. Bidraget upphör inte nödvändigtvis vid 18 års ålder. Om den stödberättigade exempelvis studerar kan vederbörande betraktas som barn i ytterligare flera år. Om personen uppger falskt för låg ålder kan även detta medföra utökad bidragsperiod. Bidraget gäller även retroaktivt från den dag personen anlände till Sverige. Inte bara nyanlända personer omfattas av beslutat utan även personer som fått asyl tidigare och som då angivit sig vara minderåriga och föräldralösa.[13] År 2014 angavs allt fler "ensamkommande flyktingbarn" få barnpension från de svenska pensionsfonderna.[14]

Nära anhöriga till "ensamkommande flyktingbarn" med uppehållstillstånd har rätt att få uppehållstillstånd. Anhöriga till personer med flyktingstatus kan få bidrag för resan till Sverige. Vad som händer med tidigare utbetalt efterlevandestöd om en "död" anhörig visar sig vara levande och vill komma till Sverige är oklart.[15][13]

Kostnaderna för att ta emot de ensamkommande barnen beräknas till 27.6 miljarder kronor för 2016, vilket utgör 46 procent av den uppskattade totala utgiften för migrationen, för att stiga till 34 miljarder 2017 eller cirka 47% av migrationskostnaderna. Dessa summor är lika mycket som polisen, domstolsväsendet och åklagarmyndigheten kostar tillsammans.[16]

Se artikeln om Invandringsprocessen beträffande mer allmänna förmåner för nyanlända invandrare och samhällets kostnader för dessa.

Uppföljning

År 2006 fick 316 "ensamkommande flyktingbarn" uppehållstillstånd. En undersökning år 2013 av hur det gått för personerna skrev att "Resultatet är nedslående. Endast i några få undantagsfall klarar de nu vuxna barnen att försörja sig själva eller att studera vidare. Dessutom dras många med skulder hos Kronofogden." 93% av personerna hade uppnått straffålder och av dessa hade 13% blivit dömda för något brott och 3% för grov och upprepad brottslighet. Man gifte sig ofta tidigt. Bara en tredjedel av personerna deklarerade någon inkomst år 2010 och denna var oftast liten.[17]

Svensk allmän kritik

Se sektionen om enskilda fall för kritik beträffande enskilda fall

Kraftig kritik mot begreppet "ensamkommande flyktingbarn" har framförts då det anses vara manipulativt att använda och visar på en beröringsångest från svensk media att skriva ut sanningen för läsare och TV-tittare. Även politiker har fått ta emot kritik av samma orsaker. Även vid en visuell granskning av "flyktingbarnen" när de förekommer i media, kan man se att att i stort sett alla är för gamla för att definitionsmässigt vara barn. [18]

På kritiska bloggar, forum och chattsidor i hela Sverige förekommer ofta förlöjligande och satiriska omskrivningar av begreppet "ensamkommande flyktingbarn". Förutom den mer korrekta termen "ankarbarn" används uttryck som "skäggebarn" och "hitskickade unga män". Uttrycket "skäggebarn" används ofta eftersom flera av de "barn" som kommer har grov skäggväxt och ibland även begynnande tunnhårighet. "Hitskickade unga män" är ett uttryck för att beskriva det faktum att det i de flesta fallen rör sig om män. Kvinnor eller flickor förekommer även i statistiken, men är påfallande få.

Per Gudmundson skrev år 2010 att "Den ojämna köns- och åldersfördelningen antyder att tillströmningen inte beror på plötsliga humanitära katastrofer. Det ligger istället nära till hands att misstänka att familjer i ett antal patriarkala länder (idag främst Afghanistan, Somalia och Irak) väljer ut en högt värderad son, samlar de cirka 150000 kronor som krävs för smuggelrutten, och investerar i hans framtid... ...I Sverige kan de som definieras som ensamkommande flyktingbarn, vare sig de har asylskäl eller ej, enklare få permanent uppehållstillstånd än andra – exempelvis om det saknas anhöriga i hemlandet att skicka tillbaks personen till. Följden tycks ha blivit en mångdubbling av antalet sökande med oklar ålder, bristande identitetshandlingar och svårlokaliserade släktingar."[4]

Merit Wager skrev år 2009 att "Visserligen är ingenting enbart svart eller enbart vitt, men det som miggorna berättar i flera inlägg är att en majoritet av de ensamkommande unga 1) sällan har egna asylskäl, 2) inte alltid är så unga som de säger sig vara, 3) inte alltid kommer från det land de säger sig komma från och alltså inte är de som de säger sig vara samt 4) inte heller alltid talar sanning om sina döda eller försvunna släktingar (eftersom många återfinns eller återuppstår snabbt efter att den unge har fått permanent uppehållstillstånd, PUT)."[19]

Sveriges Radio publicerade den 7 mars 2010 en artikel med titeln Ensamkommande barn kan vara vuxna där både personal och enhetscheferna vid flera boenden såväl som personer som sökt och fått uppehållstillstånd angav att "barnen" kunde vara vuxna. En av som uttalade sig var ungdomscoachen Sara Darabi: "Jag måste vara uppriktig och säga att det är ett stort antal av de personer, klienter jag möter, som varit över 18, säger hon. Det kan skilja på tio år." Migrationsverkets handläggare ska fastställa åldern men de träffar den asylsökande kortvarigt och utgår ofta från vad denna själv anger. Felaktig ålder innebär problem som att vuxna placeras tillsammans med barn i boenden och i skolklasser. "Barnen" omfattas av FN:s barnkonvention. De har därför rätt till skola, boende och omvårdnad och får inte skickas tillbaka om det inte i hemlandet finns någon som tar emot dem. [20]

Jönköpingsposten publicerade i juli 2012 en insändare från Svenska Afghanistankommiténs Victoria Rahm där hon, som replik på ett konstaterande att de ensamkommande nästan alltid är unga män, skriver: ”inga familjer eller släktingar skickar sina döttrar eller flickor ensamma på månadslånga resor till Sverige. Så förhåller det sig.”[21]

I mars 2012 började media till viss del använda begreppet flyktingungdomar istället för flyktingbarn.[22]

En undersökning publicerad år 2009 som dels intervjuat 100 "ensamkommande flyktingbarn" vid ankomsten och dels intervjuat 68 av dessa 10 år senare angav att de "ensamkommande flyktingbarnen" ofta redan hade en utvidgad släkt i Sverige och i vissa fall rest med sådana släktingar till Sverige. Vidare skrev man att "De unga vuxna som faktiskt är ensamma i den bemärkelsen att de varken har anhöriga som väntar på dem eller som kommer hit när barnen fått permanent uppehållstillstånd är i minoritet i detta material. (16 av 68 personer)" och "Man kan också konstatera att detta inte handlar om övergivna barn och ungdomar som skickas ut i världen. Tvärtom får man intrycket att det handlar om ansvarsfulla planerande föräldrar och släktingar som bryr sig om sina barn."[23]

Svenska myndigheter

En statlig utredning från år 2004 använder definitionen "barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare". Utredningen (Ds 2004:54) pekar även ut ett antal andra verkliga orsaker till varför de "ensamkommande flyktingbarnen" kommer till Sverige: "I vissa fall kommer barnen till Sverige i avsikt att utnyttja det svenska mottagningssystemet. Således förekommer att barn skickas till Sverige för att söka asyl med avsikten att asylansökan skall fungera som en täckmantel för kriminell verksamhet. Det finns även misstankar om att unga flickor som kommer hit som offer för människohandel, av sina hallickar uppmanas att anmäla sig som asylsökande för att inte få problem med myndigheterna. Det händer också att barn skickas till Sverige för att barnet sedan skall skicka hem dagersättningen till familjen i hemlandet".[24]

Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2009 misstänks att somliga säger sig vara under 14 år för att gränsen för fingeravtryck i Eurodac är 14 år. Migrationsverket antyder att det förekommer falska uppgifter om ålder bland de som ansöker om PUT: "Åldersbedömning vid tveksam ålder sker främst vid ansökningsenheten. Till ledning för denna finns riktlinjer i utlänningshandboken. Bedömningar görs främst när det gäller barn som hävdar att de är 16-17 år men misstänks var över 18 år. Under året har flera barn som misstänkts vara äldre hävdat att de är under 14 år . Det kan ha att göra med att gränsen för att ta fingeravtryck för kontroll i Eurodac är 14 år."[25]

Tidningen Riksdag & Departement rapporterade 2011 att migrationsminister Tobias Billström "vill ha enade regler för flyktingbarn". Bakgrunden var enligt tidningen att Sverige saknar lagstiftning som reglerar hur man fastställer ålder i tveksamma fall. Artikeln hänvisade till undersökningar i Danmark där 73% av fallen visade sig vara äldre än 18 år. Nevine Mawati, enhetschef vid Migrationsverkets asylprövningsenhet i Malmö, sa beträffande tveksamma fall att "73 procent låter mycket, men jag kan tänka mig att siffran kan vara likartad i Sverige. Definitivt är en stor del över 18 år."[26]

Antalet nyanlända "ensamkommande barn" ökar i Sverige medan de minskar i de nordiska grannländer. Billström angav år 2011 att han inte hade någon säkert förklaring till skillnaderna men sa att "Det kan vara skillnaderna i regelverken. Det kan också vara att vi i Sverige har tagit emot många och att detta blir känt för fler och fler som därför söker sig hit. Information reser snabbt i en global värld."[27]

I en utredning av Socialstyrelsen som blev klar år 2012 ansågs tidigare använda metoder som omoderna och och inriktade på yngre barn. Istället föreslogs att en läkarundersökning tillsammans med handröntgen och tandröntgen var de mest lämpade metoderna för åldersbestämning. Metoderna har dock en viss osäkerhet och Socialstyrelsen ansåg att man hellre ska fria än fälla i osäkra fall.[28]

Riktlinjerna för den medicinska åldersbedömningen fastställdes år 2012. Deltagande i den medicinska åldersbedömningen erbjuds den asylsökande i vissa fall när en muntlig utredning "inte ger klarhet i åldersfrågan". Deltagande är frivilligt men bevisbördan ligger på den asylsökande. Vidare angavs att "resultatet av den medicinska åldersbedömningen är en del av bevisningen och ska värderas tillsammans med all övrig bevisning och utredning" vilket även inkluderar exempelvis den sökandes berättelse.[29]

Migrationsverket angav år 2013 att av de 930 "ensamkommande flyktingbarn" som sökte asyl i Sverige under tidsperioden 1 januari till 1 maj så gjorde man en medicinsk åldersbedömning i 60 ärenden eller av 6% av alla asylsökande. Efter den medicinska åldersbedömningen gjorde Migrationsverket en åldersjustering i 44 ärenden eller i nästan tre av fyra ärenden. I ytterligare 65 ärenden gjordes en åldersjustering utan en medicin åldersbedömning vilket vanligen gällde ärenden där det antingen vid ansökan varit helt uppenbart att den sökande varit vuxen, eller att den sökande tidigare har styrkt sin identitet, och därmed ålder, med pass inför andra EU-staters myndigheter.[30]

Rikskriminalpolisen angav i rapporten "Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012" att människosmugglare var involverade i transporten av de "ensamkommande flyktingbarnen" till Sverige. De som söker asyl i norra Sverige kan ha transporteras genom Ryssland och Finland och ha sitt ursprung i Afghanistan eller områden i det forna Sovjetunionen. Vidare angavs att "Det finns uppgifter om att kriminella ser behandlingshem samt tillhandahållande av boende och omsorg för ensamkommande flyktingbarn som en lukrativ marknad."[31]

En stor majoritet av nordafrikanska, så kallade gatubarn, ljuger om både identitet och ålder. 80% har uppgett en annan identitet i Sverige än den egentligen hade och i 90% av fallen så är de vuxna trots att de tidigare uppgivit att de är barn. Detta har fastställts efter att svenska myndigheter kunnat avstämma data med Marocko.[32]

När Rättsmedicinalverket undersökt cirka 11,000 ensamkommande har 80 % bedömts vara över 18 år.[33]

Utländsk kritik

En undersökning i Norge år 2009 fastställde att 92,3% av männen hade ljugit om sin ålder. Resultatet framkom efter en undersökning av männens tänder utförd på Odontologisk Fakultet vid Universitetet i Oslo.[34] Norska TV2 Nyhetene beskriver samma undersökning med en terminologi som skiljer sig något från den svenska: "Hver femte av rundt 1.300 mindreårige asylsøkere ble i fjor avslørt som løgnere og var egentlig eldre, ifølge tanntestene" (Svenska: "Var femte av cirka 1300 asylsökande blev i fjol avslöjade som lögnare och var egentligen äldre, visar tandundersökningen". [35]

Enligt en artikel publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 24 mars 2010 visar på att det finns starka misstankar mot att de asylsökande som kommer till Norge inte anger korrekt information om sin ålder och det föreslås därför att undersökningar ska göras på männens könsorgan för att bättre kunna fastställa åldern.[36]

I Finland gjordes år 2010 83 åldersundersökningar. I 50 av fallen var personerna över 18 år. Man ansåg att åldersundersökningarna hade gjort att färre uppgav felaktig ålder. Antalet asylsökande utan vårdnadshavare hade minskat betydligt till 329 år 2010. I Danmark var åldersundersökningen obligatorisk om en sådan begärs av myndigheterna. I Danmark och Norge var undersökningarna frivilliga men att vägra delta kunde påverka bedömningen negativt.[26]

Journalisten Søren Krarup på den danska tidningen Politiken[37] beskriver det rådande tillståndet i Sverige och den svenska journalistkårens beröringsångest kring sanningen bakom nyhetsrapporteringen: "For danskerne skulle kun bruges som skræmmemiddel for den svenske befolkning, der svagt, ganske svagt, er begyndt at foretage samme opgør med de ideologiske magthavere, som Danmark har gennemført. Jeg måtte minde journalistpigen om, at i 1970’erne udgav den engelske journalist Roland Huntford en bog om det Olof Palme-Sverige, i hvilket han havde arbejdet i adskillige år, og kaldte bogen for ’The New-Totalitarians’. Således karakteriserede han det moderne Sverige, som regeres af Olof Palme-politikere og -journalister. Et land af uforfalsket Svend Auken-type. Et land derfor, hvor skældsordet ’racisme’ bestemmer den offentlige debat, og hvor de menige svenskere, der under trykket af en overvældende og utålelig indvandring kalder deres landsmænd til modstand, bliver kulet ned og forfulgt af magthaverne i medier og politik. Dertil skulle denne film om et Danmark, hvor systemskiftet har fundet sted, tjene. [...] Nu er det omvendt. Nu sidder svenskerne i et mørklagt Sverige og ser misundeligt over på et Danmark, hvor der er lys og åndsfrihed, fordi danskerne har taget det opgør med ufriheden og ensretningen, som Sverige lider så stærkt under".

Maj 2011 publicerade de australiska tidningarna Herald Sun och Courier Mail artiklar som avslöjade ett omfattande bedrägeri med asylsökande män som uppgav en ålder som enligt tidningarna var felaktig. Herald Sun skrev: "Detainees are pretending to be teens to get their visa applications processed quicker and live in better conditions. Victoria's biggest youth immigration detention centre in Broadmeadows is filled with many asylum seekers claiming to be under 18 to escape the tougher regulations for adults, an investigation has discovered. Secret photos obtained by the Herald Sun reveal men with obvious signs of ageing, including crow's-feet, wrinkles around their eyes and receding hairlines. Experts say the men are more likely to be aged in their 20s. Several Immigration Department sources have confirmed the con."[38][39]

I en artikel publicerad i den belgiska tidningen 7Sur7 den 27 juni 2011 uppges att 72% av de ensamkommande flyktingbarnen är äldre än den ålder de uppgett. Då ålderstester utförts har det visat sig att nästan tre fjärdedelar av barnen i själva verket var vuxna.[40]

År 2014 angavs att över hälften av de "ensamkommande flyktingbarn" som sökte asyl i Danmark år 2011 och 2012 var vuxna. Siffran var ännu högre under de första månaderna år 2012 (79%).[41]

Enskilda fall i urval

 • Värmlands Folkblad publicerade den 9 januari 2010 en artikel om Asif Saadat, en afghansk man som enligt uppgift var 17 år gammal. Asif redogör i artikeln för sin tid i Afghanistan och hur han skulle gå ut och plocka blommor, men bara hittade gevärskulor. Under sin resa till Sverige menar Asif att han åkt gömd i personbilar, undertill på lastbilar, paddlat kanot, vandrat över berg och ridit på hästar tills han ett par månader senare dyker på T-centralen i Stockholm, utan att veta var han befinner sig: "– Jag frågade en kvinna var jag var någonstans. ”T-centralen”, sa hon. ”Jo, men i vilket land?”, frågade jag. Den natten sov Asif på tågstationen. Dagen efter gick han till Migrationsverket. Ett permanent uppehållstillstånd beviljades sex månader senare". Resan till Sverige hade kostat Asif 7000 amerikanska dollar. Nu var Asif i Sverige: "Jag växte upp på ett ont ställe, talibanerna är inte snälla mot barn och kvinnor. Vem som helst kunde bli skjuten. Här accepterar man varandra. I Afghanistan dödar man bögar, i Sverige har bögarna en egen parad. Det är otroligt, säger Asif uppspelt". Asifs familjemedlemmar har nu kommit tillrätta och även dom fått uppehållstillstånd i Sverige, skriver Värmlands Folkblad. Tillsammans har dom flyttat in i ett radhus i Filipstad. [42]
 • Den 22 juli 2010 publicerade tidningen Helagotland.se en artikel om Bakhtiyar Mohammed som enligt artikeln var 20 år gammal. Enligt Mohammeds egna uppgifter hade han betalat cirka 150 000 svenska kronor för att få komma till Sverige från Irak: "-Det kostade jättemycket. Jag betalade ungefär 150 000 kronor för resan som tog ytterligare 15 dagar. Det var inte alls en trevlig resa, säger Bakhtiyar och skakar på huvudet när han sitter i soffan i sin lägenhet i Visby."[43]
 • Tidningen Arbetarbladet publicerade den 12 januari 2009 ett reportage från Tierps kommun. Mohamad Jawad Qaderi, som enligt Arbetarbladet var 16 år gammal, talade med sina föräldrar hemma i Afghanistan, som var oroliga för Mohamads hälsa: "–Mamma undrar i telefon om jag äter ordentligt, du vet som mammor gör."[44]
 • Den 28 juli 2010 rapporterade Sydsvenskan om en händelse på Råby ungdomshem. En enligt uppgift 14-årig pojke ska ha krossat säkerhetsglas, en dörr och en toalett, beväpnad med ett rör från ett handfat på ungdomshemmet. Personalen på ungdomshemmet bedömde situationen så allvarlig och hotfull att man beslutade sig för att ringa polisen, som sedan satte in piketstyrkan för att komma tillrätta med den våldsamme tonåringen: "–Det var en mycket allvarlig situation eftersom han hade kunnat skada sig själv och andra. Polisen och personalen agerade mycket professionellt och fick till slut ut honom utan att någon skadades, säger Katarina Lindeberg, chef för Råby ungdomshem."[45]
 • I ett reportage publicerat av Sveriges Radio P4 Västerbotten den 29 juli 2009 berättar miljöpartisten Evalinda Grensman att hon har svårt att hålla tillbaka tårarna när de unga männen anser att det vore bättre att åka hem igen, istället för att vara kvar i Sorsele kommun, dit dom har blivit anvisade. Sverige beskrivs som ett helvete: "–Det var ett misstag att resa hit, att fly till Sverige för här är ett helvete, citerar Evalinda Grensman en av dem hon pratat med."[46]
 • Ett reportage i tidningen City Skåne mars 2011 skildrade ett ensamkommande flyktingbarn sittandes i ett rosa rum med en nallebjörn i handen.[48]
 • Karlskoga-kuriren publicerade i april 2011 ett reportage om ensamkommande flyktingbarn som hade fått en personlig gymtränare.[49]
 • Vid ett ungdomsbråk mellan irakiska invandrare och svenskar i västerbottniska Vännäs misshandlades en svensk flicka av en invandrare. Då svenska ungdomar på kvällen den 9 maj 2009 kastade sten på invandrarnas fönster fick händelsen rubriker av "lynchmobb"[50] och "raskravaller" i medierapporteringen. I det rättsliga efterspelet beskrevs de svenska flickorna som två unga kvinnor då de vid den aktuella händelsen var 17 respektive 18 år gamla. Svensk media ansågs då vilja vinkla nyhetsrapporteringen då de "ensamkommande flyktingbarnen" beskrivs som "barn" men som endast i vissa fall är jämgamla och oftast betydligt äldre än "de två unga kvinnorna i Vännäs".[51]
 • Den nationaldemokratiske representanten i Vimmerby, Rasmus Gårdebrink, uppmärksammade i juli 2010 att ett center för mottagning av de så kallade ensamkommande flyktingbarnen var utrustat med högsta standard. I sina bostäder fanns nya möbler, platt-TV och Playstation 3. Gårdebrink skriver i sitt blogginlägg att Vimmerby kommun i början av 2010 presenterade en undersökning som visar att vart tionde barn i kommunen lever under fattiga förhållanden.[52]
 • Sveriges Radio P4 Sörmland publicerade den 25 juli 2010 en artikel om Strängnäs kommun med rubriken Startar boende för flyktingbarn. Kommunen hade sökt och fått kontakt med familjer som var intresserade att ta emot flyktingbarn i sina hem, men då det uppdagades att det inte rörde sig om barn hade flera familjer valt att ändra sina beslut: "– Vi pratade med de familjer som vi redan har avtal med och då var det några som verkade intresserade, säger Bengt Gustafsson socialchef i Strängnäs kommun. Men sedan när de fick veta att det inte handlade om barn så tackade man nej." Strängnäs kommun valde istället att placera personerna i gruppboende.[53]
 • I ett reportage publicerat i Arbetarbladet den 5 februari 2009 intervjuas den socialdemokratiske politikern Jan Emanuel Johansson, som driver en verksamhet för mottagning av "ensamkommande flyktingbarn". Johansson menar att det förekommer att de asylsökande ljuger om sin ålder för att klassas som barn: "–Migrationsverket ska göra noggranna kontroller. De som ljuger ska inte få uppehållstillstånd om de inte har andra skäl för att få stanna".[54]
 • År 2012 fick ett par familjer i Grums beskedet att de måste flytta när hela trappuppgången ska göras om till boende för "ensamkommande flyktingbarn". En person hade bott i trappuppgången i 43 år. SVT anger att beskedet har orsakat spridning av "främlingsfientlig propaganda" i området. Greger Wahlgren, som sägs vara en ledande expert på "högerextremism", sa att "Det här är ju kontraproduktivt! Det ger de högerextrema vatten på kvarnen och ett exempel som de använder för att visa att de har rätt".[55][56] Händelsen liknades vid etnisk rensning och skapade omfattande debatter på froum och bloggar.
 • I augusti 2012 rapporterades det om ett ensamkommande flyktingbarn som ansökte om resebidrag för att resa tillbaka hem till sin familj för att hälsa på. Ärendet föranledde en tvist då kommunen inte ville bevilja bidraget.[57][58]
 • Flickor och kvinnor utsatta för sexuella ofredanden, eller Taharrush gamea som är den arabiska benämningen av aktiviteten, av män på festivaler har ofta visat sig vara just ensamkommande.[59][60][61][62]
 • En av dessa "tafsare", den ensamkommande afghanen Hussain som under festivalen "Putte i Parken" i Karlstad december 2016 utsatte en 14-årig flicka för sexuella ofredanden, våldtog sedermera två 14-åriga flickor i Dalarna i december 2017.[63]
 • I augusti 2017 knivhögg det "ensamkommande flyktingbarnet" Muhammad Hussaini polisen Ted Eriksson på Medborgarplatsen. Mannens mor och syster hävdar dock att han är 25 år gammal. Uppgifterna styrks även av mannens examensbevis från gymnasieskolan. Han tog examen 2010, då 18 år gammal.[64]
 • I september 2017 blev en småbarnsmamma gruppvåldtagen i Kalmar av tre afghanska flyktingbarn. I samband med gruppvåldtäkten tog flyktingbarnen ett fotografi med kvinnan. "De skrattade åt mig som om det var något roligt" berättade offret under rättegången.[65]
 • I november 2017 blev ordförande i ”Sveriges ensamkommandes förening”, Mushtagh (Musse) Hosseini utsedd av regeringen till ledamot i Barnrättsdelegationen. Hosseini har tidigare uppmärksammats i alternativ media och i sociala medier sedan det framkommit att han dömts för kvinnomisshandel, hemfridsbrott och för att ha onanerat på en buss.[66]
 • I april 2018 dömdes en ensamkommande syrier som vid två tillfällen våldtagit en 12-årig flicka i Stenungsund. Migranten, som själv uppger sig vara 17 år gammal, har i rätten försvarat sig med att han inte känt till att sex med barn inte är tillåtet i Sverige. Han dömdes till påföljden sex månaders ungdomsvård och slipper utvisning.[67]
 • I juli 2018 polisanmäler vänsterpartisten och asylaktivisten Stefan Lindquist afghangruppen för att den används för sexuellt utnyttjande av ensamkommande. ”Samvetslösa kvinnor erbjuder pojkarna som är papperslösa, bostad och mat mot att kvinnorna får utnyttja pojkarna. Det förekommer berättelser om allt från slavliknande arbeten i hemmen till vidriga sexuella övergrepp och våldtäkter”, hävdar Lindquist.[68]
 • I Juni 2019 blev invandringsaktivisten Ingrid Guldbrandsson mördad av Afghanen Ahmad Nazari som hon undervisade i svenska. Afghanen ringde själv 112 och erkände mordet.[69]

Se även

Externa länkar

Bildgalleri

Videogalleri

Referenser

 1. Kent Ekeroth: Ensamkommande flyktingbarn=ankarbarn
 2. Merith Wager: ”Det här med Migrationsverkets barnhantering är rena tramset.”
 3. Asylsökande 2011. 2012-01-01 04.32. Migrationsverket. http://www.migrationsverket.se/download/18.95fff51133976f7baf800028780/Asyls%C3%B6kande+2011+-+Asylumseekers+2011.pdf
 4. 4,0 4,1 4,2 Per Gudmundson. Värna asylrätten. 13 mars 2010, uppdaterad: 13 mars 2010. SvD. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/varna-asylratten_4416503.svd
 5. Övervägande majoritet av ensamkommande barn får uppehållstillstånd. Sidan senast uppdaterad: 2013-04-04. Migrationsverket. http://www.migrationsverket.se/info/7113.html
 6. Drivkrafter och växande motkrafter för migration. Sidan senast uppdaterad: 2013-04-26. Migrationsverket.http://www.migrationsverket.se/info/7309.html
 7. Migrationsinfo: Ensamkommande barn
 8. Svt: Kraftigt ökade utgifter för ensamkommande barn (151029)
 9. Fredrik Mellgren och Mikaela Åkerman. 10 april 2013 kl 21:01 , uppdaterad: 10 april 2013 kl 21:04. SvD. Fler asylsökande barn ska få stanna. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fler-asylsokande-barn-ska-fa-stanna_8072716.svd
 10. Fler asylsökande barn får stanna i Sverige. Publicerad 2014-01-22, klockan 19:44. Realisten. http://web.archive.org/web/20140209034515/https://www.realisten.se/2014/01/22/fler-asylsokande-barn-far-stanna-i-sverige/
 11. Kommuner kan tvingas ta emot flyktingbarn. 2 maj 2013 - 08:48 – Uppdaterad 2 maj 2013 - 15:33. SVT. http://www.svt.se/nyheter/sverige/kommuner-kan-tvingas-ta-emot-flyktingbarn-1
 12. Ralph Hermansson. Ensamkommande kan kosta 16 000 per dygn. 29 februari 2012. Riksdag & Departement. http://rod.se/ensamkommande-kan-kosta-16-000-dygn
 13. 13,0 13,1 “Ensamkommande” får rätt till efterlevandestöd. Publicerat 2013-10-13, 15:31 (Uppdaterat 2013-10-13, 16:24). Avpixlat. https://archive.is/V9Kf1
 14. Alltfler “ensamkommande” får barnpension. Publicerat 2014-05-31, 15:34 (Uppdaterat 2014-05-31, 15:36). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/05/31/alltfler-ensamkommande-far-barnpension/
 15. Anhöriginvandring. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. hhttp://sweref.org/anhoriginvandring_.aspx
 16. Fria Tider: Ensamkommande får mer pengar än polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna tillsammans (151031)
 17. Ann Persson, Stefan Lisinski, och Mattias Carlsson. Så gick det för flyktingbarnen. Publicerad 2012-09-18 06:04. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-gick-det-for-flyktingbarnen/
 18. Politiskt Inkorrekt: Bildkollage: ensamkommande unga män…
 19. Merith Wager. Om ensamkommande unga asylsökande på DN Debatt m.m.. tisdag, 4 augusti, 2009 http://meritwager.wordpress.com/2009/08/04/om-ensamkommande-unga-asylsokande-pa-dn-debatt-m-m/
 20. Sveriges Radio - Ensamkommande barn kan vara vuxna. 07 mars 2010. Nyheter P4 Örebro. http://www.sr.se/cgi-bin/orebro/nyheter/artikel.asp?artikel=3491113
 21. http://www.swedenconfidential.info/2012/07/11/freudiansk-felskrivning-avslojar-ensamkommandebluffen/
 22. Björn Björkqvist ger några exempel i en ledarartikel: https://archive.is/sQswe
 23. Maria Hessle. Ensamkommande men inte ensamma. 2009. Stockholms Universitet. http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:234312
 24. Regeringen - Departementsserien, Ds 2004:54
 25. Migrationsverket - Årsredovisning 2009
 26. 26,0 26,1 Riksdag & Departement - Billström vill ha enade regler för flyktingbarn
 27. Ralph Hermansson. Åldersbestämning av asylsökande övervägs. 14 november 2011. Riksdag & Departement. http://www.rod.se/%C3%A5ldersbed%C3%B6mning-av-asyls%C3%B6kande-%C3%B6verv%C3%A4gs
 28. Ralph Hermansson. Nya sätt att bedöma åldern på asylsökande. 22 Juni 2012. Riksdag & Departement. http://rod.se/nya-s%C3%A4tt-att-bed%C3%B6ma-%C3%A5ldern-p%C3%A5-asyls%C3%B6kande
 29. Migrationsverket har fastställt riktlinjer för åldersbedömningar. Sidan senast uppdaterad: 2012-07-24. Migrationsverket. http://www.migrationsverket.se/info/5944.html
 30. Migrationsverket redovisar statistik angående åldersbedömningar i ny delrapport. Sidan senast uppdaterad: 2013-06-03. Migrationsverket.http://www.migrationsverket.se/info/7452.html
 31. Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012. Rikskriminalpolisen. http://www.polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Organiserad-brottslighet/Polisens-lagesbild-av-grov-organiserad-brottslighet-2012/
 32. De nordafrikanska gatubarnen: 90% ljuger om ålder, 80% om identitet. Samhällsnytt.https://samnytt.se/de-nordafrikanska-gatubarnen-90-ljuger-om-alder-80-om-identitet/
 33. Svt: Åldersbedömningar splittrar regeringen – utredning dröjer
 34. VG Nett - UDI-tanntester: Asylsøkere lyver på alderen
 35. TV" Nyhetene - Asylsøkere lyver på alderen
 36. Sydsvenskan - Förslag: Undersök barns könsorgan
 37. Politiken - Krarup: Danmark er blevet et foregangsland i Europa
 38. Herald Sun - Asylum seekers pretending to be teenagers for faster processing
 39. Courier Mail - Asylum seekers pretending to be teenagers for faster processing
 40. 7Sur7 - Age falsifié chez 72% des jeunes demandeurs d'asile
 41. Danmark: Majoritet av ”ensamkommande flyktingbarn” är vuxna. 2014-09-26. Nordfront. https://www.nordfront.se/danmark-majoritet-av-ensamkommande-flyktingbarn-ar-vuxna.smr
 42. Värmlands Folkblad - ”När jag kom hit föddes jag på nytt”
 43. Helagotland.se - ”Han fick ett nytt liv på ön”
 44. Arbetarbladet - Flyktingbarn i Tierp längtar efter vänner
 45. Sydsvenskan - Piket-styrka krävdes för att avväpna 14-åring
 46. Sveriges Radio P4 Västerbotten - Flyktingbarn otrivs i Sorsele
 47. Politiskt Inkorrekt - Ensamkommande sexbrottsanmälda – ofredade badande flickor
 48. Nationell.nu - Bildextra: 40-årigt ”flyktingbarn” med skägg kramar nallebjörn
 49. Nationell.nu - Vuxna ”flyktingbarn” får personlig tränare i Karlskoga
 50. Västerbottens-Kuriren: Lynchmobb mot flyktingfamiljer i Vännäs
 51. Västerbottens Folkblad: Två unga kvinnor döms efter flyktingbråk i Vännäs
 52. Rasmus Gårdebrink - Hög standard på gruppboendet för ”flyktingbarn” i Södra Vi
 53. Sveriges Radio - Startar boende för flyktingbarn
 54. Arbetarbladet - Samarbete ska hjälpa ensamma flyktingbarn
 55. Rino Rotevatn. Han tvingas flytta. Publicerad 5 Juni 2012 17:02 – Uppdaterad 7 Juni 2012 16:59. SVT. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/han-tvingas-flytta
 56. Rino Rotevatn . Kritiserar kommunen. Publicerad 7 Juni 2012 17:03 – Uppdaterad 7 Juni 2012 17:12. SVT. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/skarp-kritik-mot-kommunen
 57. Avpixlat - Resebidrag till ensamkommande – kommun överklagar
 58. Östersunds-Posten - Kommunen överklagar beslut om resebidrag till flykting
 59. Fria Tider: Flicka fotade Mohamed efter festivaltafset
 60. Fria Tider: Flyktingbarn tafsade på minst tolv flickor under festival i Karlstad – två gripna är redan släppta
 61. Fria Tider: Polis om tafsarna: "Majoritet har sign unga invandrarkillar"
 62. Fria Tider: Flyktingbarn åtalas för festivaltafs
 63. Fria Tider: Flickor rymde hemifrån – då våldtog flyktingbarnet Hussain båda två på en gång
 64. Fria Tider: "Flyktingbarnet" som knivhögg polisen Ted Eriksson är 25 år
 65. Fria Tider: Småbarnsmamma tog kvällspromenad – blev gruppvåldtagen av flyktingbarn
 66. Nya Tider: Ensamkommande som onanerade på buss blev rådgivare åt regeringen
 67. Samhällsnytt: ‘Ensamkommande’ våldtog 12-årig flicka – trodde sex med barn var tillåtet
 68. Samhällsnytt: Vänsterpartist polisanmäler afghangruppen: ”Han onanerade framför pojken första kvällen”
 69. Nya Tider: Tog ensamkommande i sitt hem – blev mördad
 70. Hallandsposten - Ensamma flyktingbarn får bo i paviljonger
 71. Vårt Malmö - augusti 2012
 72. Avpixlat - Det är skillnad på 18 och 18
New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk
Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp