Diskriminering

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Påstådd diskriminering av olika grupper är en populär och politiskt korrekt förklaring till olika samhällsproblem.

Definition

Ett stort antal definitioner av diskriminering har föreslagits.

Den ursprungliga och fortfarande använda betydelsen av termen "diskriminera" är att särskilja eller att separera. Etymologiskt syftar termen på siktning (exempelvis med redskap som sil/såll).[1]

Vissa definitioner av diskriminering är extremt breda och inkluderar i princip all ansedd felaktig särbehandling av människor eller människogrupper. I praktiken syftar dock termen ofta på ansedd felaktig särbehandling p.g.a. tillhörighet till vissa speciella grupper och där särbehandlingen är relativt mild och inte omfattas av lagar gällande grövre brott. Exempelvis så används termen ofta i samband med anställning men sällan i samband med våldsbrott.

I Sverige hänvisas ibland till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som påstås deklarera att alla människor är "lika i värde". Detta skulle i så fall möjligen innebära att alla människor är lika mycket värda i samband med exempelvis anställning och medföra att man då inte får ta hänsyn till exempelvis personens utbildning. Detta brukar dock inte anses vara diskriminering och uttrycket "lika i värde" har angetts vara en felöversättning (se artikeln om deklarationen).

Bara särbehandling p.g.a. grupptillhörighet till vissa speciella grupper anses vara diskriminering. Exempelvis anses det inte vara diskriminering att minderåriga saknar en mängd rättigheter som vuxna har.

Diskrimineringsombudsmannen har angett en definition som beskriver diskriminering som "Att någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier."[2]

Segregering

Om segregering där man behandlar alla grupper likadant men vill särskilja grupperna ska anses vara diskriminering är oklart och möjligen beroende på använd definition och ingående grupper. Exempelvis beträffande offentliga toaletter så anses segregering baserat på ras vara oacceptabelt men segregering baserat på kön anses vara acceptabelt.

Antidiskriminering som ideologi

Antidiskriminering kan ses som en ideologi där förespråkarna i varierande grad förespråkar vissa idéer:

 • Alla grupper har i genomsnitt samma medfödda förmågor och intressen.
 • Minoritetsgruppers kulturer är aldrig negativa.
 • Olika grupper borde finns representerade inom olika samhällsområden och inom olika organisationer på ett sätt som motsvarar gruppernas demografi inom samhället i stort.
 • Om en sådan representation inte finns beror detta inte på genetiska eller kulturella faktorer hos de grupper som är negativt representerade.
 • Om en sådan representation inte finns är detta skadligt.
 • Om en sådan representation inte finns beror detta ofta på diskriminering.
 • Diskriminering ska bekämpas med tvångsmetoder som lagstiftning.
 • En bra tvångsmetod är "positiv särbehandling" (omvänd diskriminering) innebärande att underrepresenterade grupper prioriteras till exempelvis utbildningar eller arbeten vid likvärdiga eller sämre kvalifikationer.
 • Genetiska eller kulturella faktorer förklarar inte heller negativa beteenden som överrepresentation för brottslighet.
 • Således finns ingen saklig anledning för, exempelvis, butiker att neka vissa grupper tillträde eftersom man är orolig för stölder.
 • Även sådan särbehandling ska bekämpas med tvångsmetoder.
 • Sådana tvångsmetoder är bra för samhället.

Särrättigheter för samer

I Sverige har samerna flera särrättigheter som andra etniciteter inte har som rätt att rösta i Sametinget som har rätt att fatta vissa politiskt beslut gällande den egna etniciteten som beträffande hur man ska fördela bidragspengar. Renskötsel får enbart utföras av samer. I politiskt korrekta kretsar betraktas detta som inte diskriminering av andra etniciteter.

Hävdad diskriminering av invandrare i arbetslivet i Sverige

Se Invandring och arbete: Diskriminering.

Hävdad diskriminering i arbetslivet i USA

Se Invandring och arbete: Diskriminering och "positiv särbehandling" i USA.

Hävdad diskriminering av invandrare i rättsväsendet

Se Invandring och brottslighet: Falskt för höga eller för låga siffror

Hävdad diskriminering av vissa raser i rättsväsendet

Se Ras och brottslighet: Diskriminering i rättsväsendet.

Annan diskriminering i USA

Se Rasism: Politiskt inkorrekta artiklar om rasism.

Sydafrika och Zimbabwe

Se artiklarna om Sydafrika och Zimbabwe beträffande diskriminering av vita i länderna.

Israel

Kritiker av Israel har hävdat att icke-judar på olika sätt diskrimineras.

Antidiskrimineringsorganisationer

Se Antidiskrimineringsorganisationer.

Rasdiskrimineringskonventionen

Se Rasdiskrimineringskonventionen.

Referenser

 1. Artiklarna om orden "discriminate", "discern" och "crisis". Etymology Online. http://www.etymonline.com/
 2. Ordlista. Diskrimineringsombudsmannen. http://www.do.se/Fakta/Ordlista/