Samer

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Samer, är en etnisk minoritet i norra Europa, i huvudsak bosatta i ett område kallat Sápmi. Totalt räknas antalet samer uppgå till cirka 80 000 fördelade på 20 000 i Sverige, 50 000 till 65 000 i Norge, 8 000 i Finland och 2 000 i Ryssland. Samer har status av ursprungsfolk. Tidningen Populär Historia anser dock att samer inte är ett ursprungsfolk.[1]


Samisk nationalism

Inom den samiska kulturen finns en stark nationalism som präglas av en sammanhållning och ett försvar av den egna gruppen. Samerna har ett eget ting, Sametinget, där beslut fattas som rör den egna gruppen. Rösträtt till Sametinget beslutas efter upprättandet av en röstlängd, där den samiska identiteten spelar en viktig roll. Endast de som uppfattas som samer erhåller rösträtt.

Samer skiljer i regel på samer och svenskar, där svenskar uppfattas som en etnisk grupp som inte tillhör det samiska folket. Sápmi, den samiska benämningen på både det samiska folket och det land som samer betraktar som sitt hem, syftar till att beskriva den egna befolkningen och inkluderar alltså inga andra etniska grupper.

Vem är same?

Enligt Sametingslagen 1992:1433, 1 kapitlet, Inledande bestämmelser, avses en same enligt en definition:

2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan att länsstyrelsen därefter beslutat annat

Definitionen är enligt Nils Gustav Labba, verksamhetsledare på Samiskt Informationscentrum, inte tillräcklig. Enligt Labba handlar det även om blodsband och etnicitet. Man kan inte konvertera till same på samma sätt som invandrare betraktas som svenskar då svenskt medborgarskap utfärdats.

Referenser

Källor