Diskrimineringsombudsmannen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en av flera svenska antidiskrimineringsorganisationeroch beskriver sig själv som "en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs."

"Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet."

DO hade ett anslag på 94,3 miljoner kronor år 2013.

Utökad roll?

Utredningen Främlingsfienden inom oss föreslog att "Det klargörs att Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag innefattar att följa och analysera utvecklingen av arbetet mot främlingsfientlighet och andra former av intolerans samt att DO ska fungera som en pådrivande kraft och en kunskapsbas för andras arbete med dessa frågor. DO bör skapa ett nätverk för bättre samordning av arbetet mot främlingsfientlighet. I detta bör ingå berörda statliga myndigheter, men lämpligen också representanter för Sveriges Kommuner och Landsting, forskningen och frivilligorganisationer."

Kritik

Kritik mot antidiskrimineringsorganisationer som Diskrimineringsombudsmannen har inkluderat organisationernas kostnader, falska anklagelser för att få skadestånd, inkvotering av personer dåliga kvalifikationer och försvårande för företag att skydda sig mot brottslighet.

Alternativ media har ofta kritiserat eller uppmärksammat DO:s ageranden. Se exemplen nedan under externa länkar.

Verksamheten har även kritiserats som parasitär. Myndigheten stor skapar efterfrågan på sitt eget arbete genom att kräva orimligt höga ersättningar liknande de som utbetalas vid grova fysiska övergrepp. Småföretag som anklagats har ofta svårt att klara den kostnad och den risk som en process medför att och ser sig därför tvungna att betala. [1] Ytterligare ett problem har angetts vara en specialbestämmelse innebärande omvänd bevisbörda.[2]

År 2013 beslöts att DO skulle flytta från Stockholms innerstad till den invandrartäta förorten Tensta. Detta orsakade stora protester från myndigheten som hävdade att detta skulle orsaka en rad negativa effekter för verksamheten som ökad personalomsättningen, "kompetensbortfall", "sämre upplevd arbetsmiljö" och svårare att rekrytera ny personal. Att Tensta räknas som en utsatt förort har enligt DO inte påverkat analysen. Se Externa länkar nedan.

Se även

Externa länkar

Alternativ media

Flytt

Referenser