Illegala invandrare

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Illegala invandrare är invandrare som illegalt vistas i Sverige. Förskönande omskrivningar inkluderar termer som gömda flyktingar, irreguljära migranter, eller papperslösa.

Asylsökande vars ansökan behandlas har tillstånd att vistas i Sverige. Detta gäller även om dessa illegalt tog sig in i landet inklusive med falska ID-handlingar innan man sökte asyl. Omvänt kan personer som tagit sig in i landet legalt förlora sin rätt att vistas legalt i landet.[1][2]

Fria Tider använder dock termen "illegala invandrare" som syftande på alla som illegalt tagit sig in i landet även om därefter fått rätt att vistas i landet genom att söka asyl.[3]

Antal och orsaker till illegal vistelse

Social rapport 2010 angav 10 000-50 000 illegala invandrare i Sverige. Gruppen inkluderar personer som stannar kvar efter att ha fått avslag på sin asylansökan, personer som stannat efter att andra tillfälliga tillstånd upphört, och personer som illegalt tagit sig in i Sverige och aldrig ansöker om tillstånd.[1] En annan grupp är brottslingar dömda till utvisning.

Migrationsinfo uppskattar antalet till 25 000-50 000 personer.[4]

Läkare i världen uppskattar antalet till 10 000-35 000.[5]

År 2011 angavs att polisen hade nära 18,000 ouppklarade utvisningsärenden och avvisningsärenden. Många av ärendena som Migrationsverket skickade till polisen var svåra eller omöjliga att verkställa då det ofta saknades riktiga identitets- och resehandlingar och de länderna som personerna ska utvisas till vägrade att ta emot dem. Hur många av dessa personer som var kvar i Sverige var oklart.[6]

År 2014 var antalet ouppklarade utvisningsärenden 22 500 personer. Detta innebar en ökning med 74% på sex år. Personer som fått avslag men vistades helt öppet i Sverige och där myndigheterna visste var de fanns var den grupp som ökat mest till nära tiotusen. Detta innebar en ökning med 92% på sex år. Detta angavs ofta bero på att länderna de ska till inte vill ta emot dem, på att de saknar giltiga id-handlingar eller på pågående konflikter i länderna. Migrationsverket kritiserades för att skicka över många ärenden som man angavs veta var omöjliga att verkställa. En informationschef vid Migrationsverket angav dock att "Jag håller inte med om den beskrivningen att det skulle vara omöjligt att verkställa de här besluten som är fattade av domstol...Det här handlar alltså inte om personer som inte kan återvända hem. Utan vad det handlar om det är personer som genom att inte samarbeta med svenska myndigheter omöjliggör den här hemresan."[7][8]

År 2012 lämnade mindre än hälften av alla asylsökande som fått avslag landet frivilligt.[9]

Är 2006 infördes systemet med migrationsdomstolar istället för Utlänningsnämnden och man införde lösare regler för "asyl" p.g.a. "humanitära skäl" (idag "ömmande skäl"). En förhoppning var att detta skulle medföra en minskning av antalet illegala invandrare som stannade kvar i Sverige trots att deras asylansökan avslagits. År 2013 angavs att det motsatta inträffat. År 2000–2005 var andelen som återvände till hemlandet självmant 54,6%. År 2007-2012 hade andelen sjunkit till 45,5%. Detta trots att man även införde ett "återvändarbidrag" till de som återvände frivilligt.[10]

EU-medborgare (inklusive EU-tiggare) har rätt att uppehålla sig i landet i tre månader utan försörjning. Chefen för utredningsenheten på Gränspolisen har angett att "eftersom det råder passfrihet för EU-medborgare är det omöjligt att följa upp när någon reste in och hur länge han/hon har vistats i Sverige".[11]

I en rapport från 2017 beräknas cirka 50,000 invandrare befinna sig illegalt i Sverige. Man föreslår att polismyndigheten nu ska ges utökade möjligheter att dels ta fingeravtryck, dels omhänderta pass eller andra identitetshandlingar.[12]

Brottslingar dömda till utvisning

Av de verkställighetsärenden av utvisning som överlämnades till polisen i Skåne år 2012 gällde ungefär vart nionde personer som dömts till utvisning p.g.a. brottslighet. Eftersom svenska domstolar bara dömer till utvisning för exceptionella brott så kan andelen av de som skulle utvisas som hade begått brott vara ännu större.[13]

År 2011 angavs det finnas några tiotal grova brottslingar som dömts till utvisning (som mördare och grova narkotikabrottslingar) och som inte kunde utvisas p.g.a. oklar identitet. Det angavs vara anmärkningsvärt att stora mängder personer kan ta sig in i Sverige utan att styrka sin identitet.[14] Antalet som dömts till utvisning och som skulle kunna utvisas men som lyckats undvika polisen eller som återvänder illegalt efter en utvisning är oklart.

Projekt Argus

Projekt Argus angav att illegal vistelse och svartjobb kunde vara omfattande men storleken var svår att uppskatta. Man fann också att personer som ej förnyat sitt uppehållstillstånd kunde få fortsatta bidrag pga dåliga rutiner.[15]

Projekt REVA

Projekt Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete‎ (REVA) är ett omdiskuterat projekt med syfte att förbättra verkställighetsarbete‎t beträffande utvisning- eller avvisningsbeslut.

"Flyktingamnestier"

År 2005 fick vissa illegala invandrare uppehållstillstånd efter en "flyktingamnesti". År 2013 ställdes krav på en ny sådan. Tobias Billström kallade dock detta för "historielöst" och angav beträffande "amnestin" från år 2005 att "När den väl hastats igenom kom snabbt nya krav på ytterligare amnestier. Det fanns ju fortfarande dem som inte beviljats uppehållstillstånd. En annan viktig aspekt är om det är humant att gå från amnesti till amnesti, att väcka människors hopp och bygga ett skuggsamhälle där det efter en tid premieras att inte följa myndigheternas beslut."[16]

Skattfinansierad sjukvård, skattfinansierad skola, och rätt att starta företag

År 2011 gjorde Alliansen en principöverenskommelse om att illegala invandrare ska få skattfinansierad sjukvård, skattfinansierad skola, och rätt att starta företag. Man hoppades då på regeringsförslag år 2012 och Miljöpartiets stöd.[17]

Skattefinansierad sjukvård

År 2012 gjorde Alliansen och Miljöpartiet en uppgörelse där vuxna illegala invandrare fick rätt till viss skattefinansierad sjukvård, tandvård, och läkemedel på samma villkor som asylsökande. Barn fick full rätt till skattefinansierad subventionerad sjukvård, tandvård, och läkemedel. Reglerna ska träda i kraft sommaren 2013. Kostnaden angavs vara oklar.[18][19]

Fria Tider angav år 2012 att reglerna i vissa fall är mycket förmånligare än för etniska svenskar. Även brottslingar dömda till utvisning innefattas. Dessutom kan landstingen själva utvidga vården ytterligare.[20]

Thoralf Alfsson angav år 2013 att rättigheterna som ska införas den 1 Juli 2013 i praktiken innebär samma rättigheter som asylsökande har:[21]

 • Gratis hälsokontroll.
 • Barn upp till 18 år helt kostnadsfri och full sjukvård.
 • Vuxna får för 50 kronor ”sjukvård som inte kan vänta” (upp till läkare att bedöma)
 • Tandvård för 50 kronor inom folktandvården eller privata som har avtal med landstingen (tandläkaren avgör vad som är ”akut”)
 • Receptläkemedel 50 kronor
 • Gratis sjukhusvård, vilket innebär ingen dygnsavgift.
 • Sjukhusresa max 40 kronor
 • Inget krav på identifiering vid besök i sjukvården eller tandvården

Sjukvården innefattar även preventivmedelsrådgivning, mödravård, förlossning, abort och rätt till tolk.[21]

Vidare får illegala invandrare rätt till en hälsoundersökning utan kostnad och vård som sker med stöd av smittskyddslagen ska vara utan avgift. Landstingen får dessutom möjlighet att själva besluta om att erbjuda även annan vård upp till samma nivå som för bosatta.[22][https://archive.is/fUizb Även innan förändringarna gavs viss vård till illegala invandrare som i vissa landsting i praktiken var helt utan avgift då man inte krävde in räkningarna för vården.[23] Om och hur räkningar ska krävas in av illegala invandrare som efter reformen inte behöver identifiera sig är oklart.

År 2014 beslöt S och MP i Region Skåne att all slags vård ska vara gratis för illegala invandrare och EU-tiggare. Detta trots redan stora ekonomiska och andra problem inom vården.[24]

Kritik mot skattefinansierad sjukvård

Thoralf Alfsson anser att det finns risk att illegala invandrare tar sig till Sverige för att arbeta svart och ändå får grundtryggheten betalad av det svenska samhället. Inklusive skola för eventuella barn. Det kan också uppstå omfattande sjukvårdsturism till Sverige vilket kan uppmuntras av resebolag och privata vårdenheter. Vidare finns det risk för bluffakturor då uppgifterna beträffande de illegala invandrarna som påstås ha fått vård inte kan kontrolleras.[21]

Svenskarnas Parti har kritiserat uppgörelsen som i praktiken innebärande att människor från hela världen nu kan resa till Sverige för att få subventionerad sjukvård.[25]

Sverigedemokraterna har kritiserat uppgörelsen för att i praktiken öppna väggen för helt fri invandring vilket införs via en bakväg då folkligt stöd saknas. Man påpekar också att Sverige inte betalar för sjukvård för svenska medborgare födda i Sverige men folkbokförda utomlands medan man nu kommer att betala för sjukvård för inte svenska medborgare.[26]

SDs vårdpolitisk talesperson frågade "Hur ska man veta att personer som säger sig vara illegalt i Sverige inte har bott här i 20 år? Det kan också vara en turist som passar på att få nya tänder. Och de som faktiskt har uppehållstillstånd kan stå inför valet att laga tänderna för flera tusen kronor eller 50 kronor. Jag är rädd att många kan komma att välja det senare."[22]

Dispatch International befarade att att den förändringen i praktiken kan komma att innebära vård baserat på rasprofilering där personerna med etniskt svenskt utseende måste betala de dyrare avgifterna medan personerna med utländsk utseende kan välja att betala de billigare avgifterna.[22]

Dispatch International skrev år 2012 i en artikel med titeln "Sverige kan bli hiv-magnet" att smittskyddslagen kommer att ändras och att illegala invandrare med hiv kommer att få kostnadsfri vård och behandling. Bromsbehandling för hiv kan kosta uppemot 100 000 kronor per år och patient. Hiv hos illegala invandrare angavs vara stort och växande problem med stort mörkertal. Nyupptäckta hiv-fall var under första halvåret 2012 i 75% av fallen hos utrikes födda. Många var dessa var asyl- eller anhöriginvandrare från högriskområden i Afrika och delar av Östeuropa. En utredning angav att kostnaderna kan bli 210-300 miljoner kronor årligen. Man varnade för att ändringen kan komma att medföra att fler illegala invandrare kommer att välja att vistas i Sverige.[27]

Skattefinansierad skola

2012 beslöt Alliansen och Miljöpartiet att illegala invandrare ska få skattefinansierad skolgång med start hösten 2013. Detta inkluderade rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Även rätt till skolskjuts och elevresor ingick. Skolans skyldighet att rapportera till polisen om utlänningar togs bort. Man gissade att förmånen skulle utnyttjas av 2.000-3.000 personer.[28]

I maj 2013 beslutade riksdagen att införa förändringen. Realisten skrev att "Naturligtvis innebär rätten till skola också samma rättigheter som andra barn till skolböcker, skolmat med mera. Ett vanligt skäl för att få stanna i Sverige är att man rotat sig här under asylprocessens alla överklaganden. Sannolikt kommer detta att användas även av illegala invandrare framöver som kommer att hävda att deras barn rotat sig medan de fått gratis skolgång från förskola tills de slutar gymnasiet, medan föräldrarna försörjt sig svart och inte bidragit med ett öre till den gemensamma välfärden."[29]

År 2014 angavs att barn till EU-tiggare fick gratis skola i vissa delar av landet och det framfördes krav på att detta skulle gälla över hela Sverige.[30]

Illegala invandrare och det svenska socialförsäkringssystemet

År 2013 angav en anställd på Försäkringskassan att nya direktiv utfärdas beträffande EU/EES-medborgare som söker svenska bidrag. Försäkringskassans personal får inte längre kontrollera om EU/EES-medborgare har laglig rätt att vistas i Sverige utan bara om de vistas i Sverige. Förändringen beskrevs som motsvarande en omfattande politik reform som kan leda till en mycket stor illegal vistelse av EU/EES-medborgare som försörjs av det svenska socialförsäkringssystemet.[31][32]

År 2014 beslöt Högsta förvaltningsdomstolen att EU-medborgare som vistas i Sverige utan uppehållsrätt har rätt att få bostadsbidrag.[33]

Samma år beslöts en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen angående en kriminell illegal som dömts till ett längre fängelsestraff och utvisning att socialbidrag inte kan villkoras med att den bidragssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning. Domen angavs kunna innebära att illegala invandrare har rätt till socialbidrag även om de är kriminella, utvisningsdömda och vägrar att samarbeta beträffande utvisningen. Dessutom måste socialbidragstagare i vanliga fall stå till arbetsmarknadens förfogande för att kunna få bidrag. Illegala invandrare saknar dock arbetstillstånd och domen angavs innebära att illegala invandrare har rätt till socialbidrag utan att behöva stå till arbetsmarknadens förfogande.[34]

Mediarapportering om enskilda fall

 • Vid en razzia mot ett företag i Jordbro utanför Stockholm i oktober 2011 greps 32 illegala invandrare. Företaget som levererar mat till flera stora företag i Sverige använde sig av illegala invandrare i syfte att konkurrera ut svenska arbetare och dumpa löner och priser.[35][36]
 • År 2013 beslöt Malmö kommun att ge illegala invandrare rätt att få låna anonymt på biblioteken. Endast en e-postadress behövs för att få lånekort. Således går det inte att få tillbaka böcker eller utkräva betalning av personer som inte återlämnar lånade böcker frivilligt. Fria Tider skrev att "Även om åtgärden är riktad mot så kallade papperslösa invandrare, så är det omöjligt att verifiera huruvida någon verkligen är ”papperslös”, eller inte, vilket öppnar för alla som inte ser svenska ut att ansöka om de nya invandrarlånekorten."[39]
 • Från och med år 2014 fick illegala invandrare i Malmö som uppger sig vara under 18 år rätt till socialbidrag och deras familjer fick rätt till boende.[40]

Externa länkar

Se även

Referenser

 1. 1,0 1,1 Social Rapport 2010. Socialstyrelsen. sidan 13. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf
 2. Lisa Röstlund. Storbråk pågår inom Arlandas gränspolis. Aftonbladet. 2012-02-03. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14306065.ab
 3. Svar på frågor till redaktionen. Av Redaktionen den 19 april kl 16:50. Fria Tider. https://archive.is/RMk0K
 4. Irreguljär migration. Migrationsinfo. https://www.migrationsinfo.se/migration/irreguljar-migration/
 5. Fakta om papperslösa i Sverige. Läkare i världen. http://www.lakareivarlden.org/node/27 http://www.lakareivarlden.org/node/27
 6. Stockholm TT. Rekordmånga utvisningar hos polisen. 11 december 2011. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rekordmanga-utvisningar-hos-polisen_6701827.svd.
 7. Tusentals fast i utvisningslimbo. Publicerat torsdag 12 juni kl 05:26. SR https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5886887
 8. Därför blir asylsökande kvar trots utvisningsbeslut. Publicerat torsdag 12 juni kl 10:07. SR. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5887222&playaudio=4980592
 9. Färre än hälften av de som får avslag på asylansökan lämnar landet frivilligt. Publicerat 2013-03-11, 17:49 (Uppdaterat 2013-03-11, 19:51). Avpixlat.
 10. Fler gömda flyktingar trots ny lag. 27 juli 2013 kl 03:00 , uppdaterad: 27 juli 2013 kl 19:31. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fler-gomda-flyktingar-trots-ny-lag_8378498.svd
 11. Dan Malmqvist. Romernas kåkstäder breder ut sig i landet. Publicerad: januari 28, 2014, 10:14. Nya Tider.
 12. Fria Tider: 50.000 illegala invandrare i Sverige – polisen ska få utökade befogenheter
 13. Polisen: En av nio är utvisningsdömd. Fria Tider. Publicerat den 19 mars 2013 kl 16:32. http://www.friatider.se/var-nionde-som-utvisas-blir-utvisad-pga-lagbrott
 14. Asylsökandes brist på ID-handlingar allvarligt. Publicerad 16 december 2011 Uppdaterad 17 december 2011. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.802277-asylsokandes-brist-pa-id-handlingar-allvarligt
 15. Projekt Argus. Slutrapport. 2000-12-31. Migrationsverket.
 16. Erik Magnusson. Ökade krav på flyktingamnesti. Publicerad 5 mars 2013 00.45. Uppdaterad 5 mars 2013 16.4. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/sverige/okade-krav-pa-flyktingamnesti/
 17. Regeringen enig om papperslösa. 2 mars 2011. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-enig-om-papperslosa_5980185.svd
 18. Papperslösa och gömda flyktingar får rätt till vård. Publicerades torsdag 28 juni kl 07:58. Ekot. SR.
 19. Lättnad efter beslut om akutvård till papperslösa. 28 juni 2012. Ekot. SR. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5171668
 20. Så funkar Reinfeldtcare: Hela listan på förmåner till illegala invandrare 9 juni 2012 kl 09:22. Fria Tider. http://www.friatider.se/sa-funkar-reinfeldtcare-har-ar-hela-listan-pa-formaner-till-illegala-invandrare
 21. 21,0 21,1 21,2 Thoralf Alfsson. Vård för illegala Invandrare. Onsdag 6 mars 21:04 http://thoralf.bloggplatsen.se/2013/03/06/9561053-vard-for-illegala-invandrare/
 22. 22,0 22,1 22,2 "Gratis för illegala – dyrt för skattebetalare" och "Ledare: Gratisgalenskapen". Publicerat 2013-04-11, 18:31 (Uppdaterat 2013-04-12, 00:52) Avpixlat. Ursprungligen i Dispatch International.
 23. Elinor Ahlqvist och Elin Schwartz. Vilken vård papperslösa får beror på var de bor. 25 maj 2011. Göteborgs Fria. ]
 24. S och MP överens om gratis vård till illegala och tiggare i Region Skåne. Publicerat 2014-10-15, 17:26 (Uppdaterat 2014-10-15, 17:28). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/10/15/s-och-mp-overens-om-gratis-vard-till-illegala-i-region-skane/
 25. SvP tar avstånd från beslutet att ge fri vård till illegala invandrare. 2012-06-28. https://archive.is/nOnMK
 26. Betala inte för vård till dem som vistas olagligt i Sverige. 2012-07-06 16:55. SD. https://sverigedemokraterna.se/2012/07/06/betala-inte-for-vard-till-dem-som-vistas-olagligt-i-sverige/
 27. Fredrik Nilson. Sverige kan bli hiv-magnet. Publicerad 2012-11-08. Dispatch International.
 28. Elisabet Rudhe. Gömda barn får rätt till skola. Från Lärarnas tidning 2012-10-24 15:51. http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/10/24/gomda-barn-far-ratt-skola
 29. Klart för gratis utbildning för illegala invandrare. Publicerad 2013-05-15, klockan 17:17. https://archive.is/QOCRu
 30. Nu ska även hitresta tiggares barn få gå i svensk skola?. Publicerat 2014-10-21, 11:25 (Uppdaterat 2014-10-21, 15:57). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/10/21/nu-ska-aven-tiggarnas-barn-far-ga-i-svensk-skola/
 31. Fler uppmärksammar att Försäkringskassan inte får kontrollera uppehållsrätt innan pengar betalas ut. Publicerat 2013-05-22, 19:36 (Uppdaterat 2013-05-22, 23:10). Avpixlat. https://archive.is/grXgQ
 32. Försäkringskassan slopar kravet på laglig vistelse för EU-medborgare. Publicerat 2013-04-10, 02:19 (Uppdaterat 2013-04-10, 02:33). http://avpixlat.info/2013/04/10/forsakringskassan-slopar-kravet-pa-laglig-vistelse-for-eu-medborgare/
 33. Bostadsbidrag till EU-medborgare. Publicerat 2014-04-22, 17:17 (Uppdaterat 2014-04-22, 17:17). Avpixlat. http://web.archive.org/web/20140814150900/http://avpixlat.info/2014/04/22/bostadsbidrag-till-eu-medborgare/
 34. Kriminella illegala invandrare får rätt till socialbidrag. Publicerat 2014-06-21, 14:54 (Uppdaterat 2014-06-21, 22:36). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/06/21/hogsta-domstolen-illegala-kriminella-har-ratt-till-socialbidrag/
 35. Nationell idag - Razzia mot matfabrik – 32 papperslösa gripna
 36. Aftonbladet - 32 fast i razzia på matbutik
 37. Dala-Demokraten I Dalarna får papperslösa vård
 38. Nordfront - Dalademokraten inför ny variant av “vitpixling”
 39. Malmö: Invandrare får ”låna” böcker utan att uppge identitet. Publicerat den 16 juni 2013 kl 13:20. Fria Tider. http://www.friatider.se/malmo-invandrare-far-lana-bocker-utan-att-uppge-identitet
 40. Illegala invandrare får gratis boende och bidrag. Publicerat den 30 december 2013 kl 00:01. Fria Tider. http://www.friatider.se/illegala-invandrare-far-gratis-boende-och-bidrag