Homosexualitet

Från Metapedia
(Omdirigerad från Homosexuella)
Hoppa till: navigering, sök

Homosexualitet syftar på sexualitet med inriktning mot det egna könet.

Ibland används termen homosexuell enbart för att beteckna en mer permanent sexuell orientering. Då används istället ofta termen "män som har sex med män" eller "MSM" (engelska "men who have sex with men") för att beteckna en grupp som begår homosexuella handlingar utan att nödvändigtvis anse sig själva vara homosexuella (detta kan exempelvis inkludera grupper som prostituerade). Termen används exempelvis inom hivforskningen.[1]

Ofta diskuteras samtidigt bisexualitet, transpersoner och "queer" (förkortning HBTQ).

Förekomst

Icke-mänskliga djurarter

Vissa former av homosexuellt beteende har observerats hos olika djurarter men exklusiv eller dominerande homosexualitet har angetts vara sällsynt.[2] I vissa fall kan sådana beteenden bero på en frånvaro av tillgängliga partners av det motsatta könet. Det har t.o.m. hävdats att det hos inte finns något tydligt exempel på preferens för exklusiv homosexualitet bland icke-mänskliga vilda djurarter om det finns tillgängliga partners av motsatt kön.[3][4]

Jägare-samlare

Homosexualitet har angetts vara sällsynt hos jägare-samlare (vilket är den samhällstyp som har dominerat människans evolutionära historia). Ett undantag har angetts vara vissa besläktade stammar på Nya Guinea och men detta då bara under en begränsad tidsperiod i samband med troligen obligatoriskt deltagande i vissa övergångsriter för pojkar.[2]

Sverige

Förekomsten av homosexualitet enligt olika undersökningar påverkas bland annat av frågeställningen. Exempelvis om man frågar efter exklusiv homosexualitet, bisexuella handlingar eller enbart att någon gång känt en attraktion till personer av samma kön.

En undersökning i Sverige år 1996 angav att 2,4% hade haft någon form av sexuell kontakt med personer av samma kön. Skillnaden mellan könen var obetydlig.[5]

En undersökning i Sverige år 1998 beträffande någon form av homosexuella känslor angav män/kvinnor att man var "Enbart heterosexuell" 95%/89%, "Huvudsakligen heterosexuell" 2%/10%, "Ungefär lika" 1%/0%, "Huvudsakligen homosexuell" 1%/0%, och "Enbart homosexuell" 1%/1%.[5]

Andra länder

Högkvalitativa studier har angetts visa att 2-4% av befolkningen i västerländska länder är mer än tillfälligt homosexuella. Ibland har högre siffror som 10% hävdats men dessa har kritiserats för att inte vara baserade på representativa undersökningar.[6]

Den största undersökning som gjorts i USA publicerades år 2012 och angav att 3,4% av vuxna identifierade sig själva som HBT. Bland vita var siffran 3,2%, hispanic 4,0%, asiater 4,3% och svarta 4,6%. Bland kvinnor var siffran 3,6% och bland män 3,3%. Bland personer i åldern 18-29 var siffran 6,4% medan den i åldern 65+ var 1,9%. I åldern 18-29 var siffran 8,3% bland kvinnor och 4,6% bland män. Siffrorna var högre hos personer med mindre inkomst och kortare utbildning. HBT-kvinnor och icke-HBT-kvinnor hade lika ofta barn under 18 år i hemmet. HBT-män hade barn under 18 år i hemmet ungefär hälften som ofta som icke-HBT-män. Vissa av dessa trender skilde sig från vad tidigare och mindre undersökningar angett.[7]

En översikt år 2011 angav att studier i andra västerländska länder i allmänhet funnit lägre siffror än i USA beträffande självidentifikation som homosexuell/bisexuell (1,2-2,1%).[8] En studie år 2012 i Storbritannien som undersökte självidentifikation som homosexuell/bisexuell angav en förekomst på 1,5%. Som i USA var förekomsten mycket högre bland unga än hos äldre. I åldern 16-24 år var förekomsten 2,6% medan den i åldern 65+ var 0,4%.[9]

Studier har funnit en högre förekomst av homosexualitet hos män än hos kvinnor (ungefär dubbelt så hög förekomst hos män). Bisexualitet har istället angetts vara vanligare hos kvinnor.[6][8]

Det har hävdats att homosexuella aktivister har citerat siffran 10% beträffande förekomst av homosexualitet som en medveten taktik för att få större politiskt inflytande. Studier i USA har vidare funnit att amerikaner i allmänhet anger ännu högre siffror och att sådana felöverskattningar blivit större under senare tid. Detta kan vara relaterat till allt det blivit allt vanligare med skildringar av homosexualitet och homosexuella i massmedia.[10][11] Media har vidare felaktigt angetts beskriva HBT som stereotypt rika, högutbildade och vita.[7]

Likheter och olikheter mellan homosexuella män och heterosexuella kvinnor/män

Flera studier har undersökt likheter och olikheter mellan homosexuella män och heterosexuella kvinnor/män. En litteraturöversikt år 2003 angav att i genomsnitt så uppvisar homosexuella män i barndomen en stark tendens till vissa beteenden liknande flickors. Vidare så angavs att i likhet med flickor så påbörjar man i genomsnitt puberteten tidigare än pojkar. Homosexuella män angavs även i genomsnitt ha vissa likheter med heterosexuella kvinnor beträffande vissa hjärnstrukturer som uppvisar könsskillnader. Homosexuella män angavs på tester av olika sorters smalare mentala förmågor ha fått genomsnittliga resultat mer liknande heterosexuella kvinnor än heterosexuella män eller fått intermediära resultat (se även Kön och intelligens: Smalare förmågor). I genomsnitt angavs homosexuella män ha en ökad preferens för kvinnodominerade yrken.[12]

Homosexuella män sexuella beteende eller sexuella preferenser angavs mer likna heterosexuella mäns än heterosexuella kvinnors beträffande exempelvis genomsnittlig preferens för partnervariation. Vissa andra hjärnstrukturer än de som nämnts ovan angavs i genomsnitt likna heterosexuella mäns och inte heterosexuella kvinnors.[12]

Skillnader beträffande exempelvis hjärnstrukturer behöver inte nödvändigtvis bero på genetik utan skulle även kunna uppstå p.g.a. miljöfaktorer. Vidare, även om det finns skillnader beträffande medelvärden så behöver detta inte innebära att en viss individs sexuella läggning helt säkert kan identifieras genom att mäta exempelvis en viss hjärnstrukturs volym eftersom spridningarna av värdena kan vara stora och vara överlappande mellan olika grupper.[3]

Möjliga orsaker till homosexualitet

Ett stort antal teorier har föreslagits som förklaringar till homosexualitet.

Heritabilitet

Heritabilitet anger för en studerad grupp hur stor del av en egenskaps variation i gruppen som beror på genetiska faktorer. Om genetik inte påverkar variationen är heritabiliteten 0 och om genetik bestämmer all variation så är heritabiliteten 1. Heritabilitetssiffran anger situationen vid ett visst mättillfälle och kan förändras om balansen mellan miljöfaktorer och genetiska faktorer ändras. Exempelvis, om miljön blir mer likartad så kommer de genetiska faktorerna att bestämma relativt mer av variationen och heritabiliteten ökar. Heritabilitet kan uppskattas exempelvis genom studier på tvillingar.

Flera studier av heritabiliteten för homosexualitet har givit varierande resultat vilket kan bero på stora metodologiska skillnader. En studie i Sverige år 2005-2006 (publicerad år 2010) som angav sig vara den största och metodologiskt bästa angav en heritabilitet för män på 0,34-0,39 och för kvinnor på 0,18-0,19.[13]

Evolutionära genetiska förklaringar

Flera evolutionspsykologiska förklaringar har föreslagits för det genetiska bidraget till homosexualitet. Reproduktivt sett är exklusiv homosexualitet negativt för personerna och genvarianter som bidrar till exklusiv homosexualitet borde därför försvinna p.g.a. naturlig urval om genvarianterna inte har några andra effekter. Evolutionära förklaringar har därför försökt hitta någon kompenserande reproduktiv fördel för bisexuella eller heterosexuella släktingar (och som delvis har samma gener som sina homosexuella släktingar).[12][14][4]

En föreslagen förklaring är att homosexuella skulle öka släktingars reproduktiva framgång genom att på olika sätt hjälpa dessa. Studier har funnit stöd för sådan hjälp i Samoa i södra Stilla havet. Emellertid har studier i flera i-länder angett att homosexuella inte hjälper släktingar mer än heterosexuella.[12][15]

Ett flertal andra reproduktiva fördelar för släktingar och olika slags genetiska mekanismer genom vilka detta kan ske har föreslagits. Även mekanismer som epigenetik har föreslagits. En populär evolutionspsykologisk förklaring till homosexualitet är att släktingar till homosexuella får fler barn än genomsnittligt vilket har fått stöd av vissa studier.[14][4]

Hormoner

Förändringar av könshormonnivåer hos vuxna ändrar inte sexuella könspreferenser och könshormonnivåerna hos vuxna homosexuella liknar heterosexuellas könshormonnivåer.[3][16]

Hos många arter påverkar könshormoner utvecklingen av anatomiska strukturer som skiljer sig mellan könen inklusive inklusive anatomiska strukturer i hjärnan. Könshormoner kan även påverka beteenden. En sådan hormonell effekt kan vara vara begränsad till en specifik åldersperiod (exempelvis graviditeten eller en begränsad tidsperiod under graviditeten) och samma effekt behöver inte inträffa under andra åldersperioder. Hos andra djurarter har man observerat att ändrade hormonnivåer tidigt under nervsystemets utveckling kan ändra senare sexuella könspreferenser. Detta har även föreslagits som förklaring till homosexualitet även hos människan.[12][3][16]

Könshormoner, ämnen med könshormonliknande egenskaper eller ämnen som på indirekta sätt påverkar könshormonsystemet behöver inte nödvändigtvis produceras av den individ som påverkas. Många naturliga och konstgjorda ämnen har sådana egenskaper och kan exempelvis finnas i mat, vatten och mediciner. Några mer välkända exempel är DDT, PCB och bisfenol A. Många växter producerar fytoöstrogener. Ett annat exempel är ämnet diethylstilbestrol som gavs som medicin till gravida kvinnor och där vissa studier (men inte alla) funnit förhöjd förekomst av kvinnlig homosexualitet bland barnen.[16][14][17]

Ett problem för teorin är att även vid hormonella syndrom som ger stora könshormonförändringar under tidig utveckling så blir inte alla påverkade individer homosexuella utan bara en minoritet (som dock kan vara stor). Vidare så finns inga direkta bevis för ändrade hormonnivåer under uppväxten för de flesta homosexuella. Möjliga förklaringar är individuella skillnader i hormonkänslighet eller att det är hormonnivåerna i ett begränsat område eller under en begränsad tidsperiod som är avgörande.[3][16]

Stress under graviditeten

Stress under graviditeten har angetts vara en förklaring till senare homosexualitet. En möjlig förklaring är påverkan på hormonnivåer. En association mellan stress och senare homosexualitet har påvisats hos vissa djurarter medan studier på människor varit mer motsägelsefulla.[3][16]

Nikotin och mediciner under graviditeten

Nikotinanvändande under graviditeten var associerat med ökad sannolikheten för homosexualitet hos barnet i en studie. Detta gällde i synnerhet om det fanns samtidig stress.[18]

En annan studie fann att ökat användande av receptbelagda mediciner under graviditeten var associerat med ökad sannolikhet för homosexualitet hos barnet. Detta gällde i synnerhet sköldkörtelhormoner och amfetaminliknande bantningsmediciner.[19]

Immunologi

Manliga homosexuella har statiskt sett fler äldre manliga bröder än heterosexuella män. Varje äldre broder som en man har ökar sannolikheten för att mannen ska bli homosexuell med 33%. En föreslagen förklaring till detta är att moderns immunförsvar kan utveckla en immunrespons mot könsspecifika antigen hos manliga foster. Möjligheten att detta ska inträffa anges öka med varje nytt manligt foster. Teorin anger vidare att om en sådan immunrespons uppstår så påverkar antikroppar producerade av moderns immunförsvar utvecklingen av det manliga fostrets hjärna. Olika slags indirekta bevis har angetts stödja teorin. Vidare så kan teorin föreslå en evolutionär genetisk reproduktiv fördel för släktingar till homosexuella: gener som ökar immunresponsen mot skadliga infektioner kanske samtidigt ökar sannolikheten för en immunrespons mot ett manliga foster. Teorin kan dock inte förklara kvinnlig homosexualitet och det har angetts att teorin bara kan vara en förklara en liten del av manlig homosexualitet.[12]

Icke könsstereotypa beteenden under uppväxten

Vissa icke könsstereotypa beteenden i barndomen är starkt associerat med homosexualitet senare i livet. En fråga har varit om detta bara reflekterar orsaker som uppstått tidigare (som genetik/graviditetsrelaterade faktorer) eller om sådana beteenden i sig orsakar homosexualitet. Det har således exempelvis föreslagits att det finns en tendens att utveckla en sexuell attraktion till det kön man har minst kontakt med i barndomen. En jämförelse har gjorts med Westermarckeffekten som skyddar mot nära inavel genom att det utvecklas en motvilja mot sex med personer man kommer i nära kontakt med under tidig uppväxt (vanligen nära släktingar). Biologiska faktorer som olika hormonnivåer orsakar enligt denna teori inte homosexuella/heterosexuella preferenser genom en direkt styrning utan genom indirekta effekter som genom att orsaka att pojkar föredrar mer aggressiva beteenden och därför föredrar att leka med pojkar och därför har mindre kontakt med flickor än pojkar under uppväxten.[20][21]

I diskussioner om uppfostrans betydelse för sexuell könspreferens har man ofta nämnt studier av pojkar med ett fysiskt utseende mer liknande flickors p.g.a. av vissa syndrom och som därför klassificerats som och uppfostrats som flickor. Resultaten har dock av flera olika anledningar angetts vara mycket svårtolkade och har angetts både motsäga och stödja betydelsen av uppfostran.[3][16]

Övergrepp under uppväxten

Homosexualitet har angetts vara associerat med sexuella och andra psykiska och fysiska övergrepp i barndomen och ungdomen. Flera olika förklaringar till denna association har föreslagits 1) redan existerande homosexuella beteenden ökar risken för övergrepp 2) redan existerande icke-könsstereotypa men inte homosexuella beteenden ökar risken för övergrepp 3) ökad tendens att komma ihåg eller tolka händelser som övergrepp hos homosexuella 4) övergreppen orsakar homosexualitet. Att identifiera vilken förklaring som är mer korrekt har angetts vara komplicerat och flera förklaringar kan gälla samtidigt. Vissa forskare har funnit stöd för att sist nämnda alternativet (4) är en förklaring.[22]

Detta skulle kunna uppstå genom att 1) övergreppen orsakar minskat självförtroende och stigmatisering och individen identifierar sig därför med med andra stigmatiserade individer som homosexuella 2) övergreppen får pojkar att tro att de är homosexuella 3) övergreppen "lär" pojkar homosexuellt beteende 4) övergreppen får flickor att undvika män 5) övergrepp och stress orsakar hormonella och andra biologiska förändringar.[22]

Familjefaktorer under barndomen associerade med senare heterosexuella eller homosexuella äktenskap

En stor studie i Danmark publicerad år 2006 jämförde personer som gifte sig heterosexuellt och homosexuellt. De homosexuella männen hade ökad sannolikhet för en äldre moder, skilda föräldrar, frånvarande fader och att vara det yngsta barnet. De homosexuella kvinnorna hade ökad sannolikhet för en moder som dog under adolescensen och att vara det enda eller yngsta barnet eller enda flickan. De heterosexuella personerna hade ökad sannolikhet för yngre föräldrar, små åldersskillnader mellan föräldrarna, stabil relation mellan föräldrarna, många syskon och många äldre syskon. De hade även ökad sannolikhet att inte vara född i Köpenhamn.[23]

Begränsad tillgång till partners av motsatt kön

Som för andra djurarter har det angetts att homosexualitet förekommer vid begränsad tillgång till partners av motsatt kön som i fängelser.[4]

Studier i Kina har föreslagit att en stor brist på kvinnor (orsakad av bland annat omfattande selektiva aborter) kan vara en orsak till homosexualitet mellan män.[24][25]

Massmedia

Att på olika sätt agera för att homosexuella som grupp skall få ett ökat inflytande och flytta fram sina maktpositioner brukar rättfärdigas genom att försöka påvisa en allmän, irrationell, utsatthet i samhället till följd av sociala strukturer. Detta brukar karaktäriseras som ett institutionellt förtryck kopplat till samhällets traditionella fundament som exempelvis kärnfamiljen. Detta benämns inom etablissemangsmedia som normkritik och att ifrågasätta stereotyper.[26] Att ifrågasätta homosexuellas maktkrav eller ifrågasätta analysens reliabilitet benämns inom etablissemangsmedia som hat.[27]

GLAAD (tidigare en förkortning för "Gay & Lesbian Alliance Against Defamation") är en inflytelserik amerikanska lobbyorganisation som övervakar och försöker påverka medias skildringar av homosexuella. Kritiker har hävdat att detta är en bidragande orsak till politiskt korrekt censur i media och att pro-homosexuell propaganda mer eller mindre öppet infogas i exempelvis populära TV-serier och filmer. Sådan propaganda har även angetts erkännas av inflytelserika personer involverade i vissa mycket välkända mediaproduktioner. Kritiker har även pekat på artikeln "The Overhauling of Straight America" (1987) och den efterföljande boken "After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the ’90s" (1989) som anges ha beskrivit ett antal propagandastrategier för att påverka synen på homosexualitet och kritiker har hävdat att många av dessa sedan tagits i bruk.[28][29][30]

Se även sektion "Förekomst: Andra länder" ovan beträffande hur massmedia kan bidragit till allt större felöverskattningar av förekomsten av homosexualitet.

En studie år 2013 i USA beträffande nyhetsmedias skildring av debatten om homosexuella äktenskap angav att nyheter som fokuserade på förespråkande av homosexuella äktenskap var fem gånger vanligare än nyheter som som fokuserade på motstånd till homosexuella äktenskap. Detta trots mycket mindre åsiktsskillnader hos befolkningen i allmänhet. Överrepresentationen beträffande stöd för homosexuella äktenskap fanns i både nyhetsskildringar och i mer öppet erkända opinionsbildande inslag. Vidare fanns en överrepresentation i nästan alla nyhetssektorer inklusive hos konservativa Fox News.[31]

Flera studier har angett att större konsumtion av pornografi förutsäger mer positiv inställning till homosexualitet i framtiden.[32][33]

Hälsa

Sexuellt överförbara sjukdomar

Homosexuella män har angetts ha en högre förekomst av olika slags sexuellt överförda infektioner och följdsjukdomar än heterosexuella medan homosexuella kvinnor har angetts ha en likadan eller lägre förekomst.[34]

RFSL angav år 2012 i en artikel med namnet "Sluta låtsas: Hiv-risken är visst större för homomän" att "I Sverige står män som har sex med män för cirka hälften av de inhemska virusöverföringarna. 2011 var 59 procent av dem som fick viruset överfört i Sverige en man som haft sex med en annan man. Detta kan bland annat förklaras med att förekomsten av hiv-viruset är ungefär 80 gånger högre i gruppen jämfört med befolkningen i sin helhet. 4,8 procent av gruppen män som har sex med män vet om att de är hiv-positiva. I befolkningen i sin helhet är den siffran 0,06 procent." Samtidigt angavs kunskapen om statistiken vara så låg att detta bland annat bidragit till hiv-preventionsprojekt för homosexuella fått avslag med motiveringen att gruppen "inte var prioriterad".[35] Bland annat nya mediciner har markant förbättrat sjukdomsprognosen men medför bland annat risk för ett antal läkemedelsbiverkningar och behandlingen som är livslång är mycket kostsam.[36]

En studie år 2012 angav att förekomsten av hiv bland "män som har sex med män" (MSM) var 25,4% i Karibien, 14,7-17.9% i Subsahariska Afrika, Nordamerika, Latinamerika och södra och sydöstra Asien, och 3-6,6% i övriga världen. Hivepidemier bland MSM angavs vara expanderande i de flesta länder.[1]

En hög förekomst av oskyddade anala samlag och många sexuella partners har angetts öka risken för sexuellt överförbara infektioner som hiv för MSM.[34][1] "Barebacking" syftar på oskyddat analt samlag och har angetts vara vanligt förkommande bland unga MSM i USA trots hög risk för hivinfektion. Möjliga angedda förklaringar har inkluderat att hiv inte längre ses som en dödsom och att beteendet ses som en form av uppror mot normer och regler. Vidare har det angetts finnas "bug chasers" som vill bli hivinfekterade och "gift givers" som vill sprida hiv till "bug chasers". Möjliga förklaringar till att detta har angetts vara att man inte vill vara rädd för att bli hivinfekterad, att man känner sig exkluderad från gruppen hivinfekterade som kan inkludera vänner och partners, att man ser beteendet som ett politiskt ställningstagande för en stigmatiserad grupp, att man ser säker sex som ett hinder för riskfylld och spontan sex och att man är attraherad till riskfylld sex med hivinfekterade.[37] I vissa områden har det rapporterats ökad användning av amfetaminliknande ämnen hos MSM i samband med sex. Användning har associerats med ökad förekomst av olika riskfyllda beteenden och ökad förekomst av hivinfektion.[1]

En meta-analys av tidigare studier år 2009 angav en förekomst av oskyddade anala samlag på 26% hos MSM i USA med hivinfektion och där deras partners var personer utan hiv eller med osäker hivstatus. Studien angav att vissa beteenden tydde på att en del hivinfekterade försökte skydda andra från att bli infekterade. Användande av skydd påverkade dock inte enligt studien av om personen använde eller inte använde antiretrovirala läkemedel, rapporterade eller inte rapporterade hög följsamhet med medicineringen, och inte heller av om virusnivåerna var mätbara eller inte (vilket angetts påverka smittsamheten).[38]

Ökad förekomst har även angetts beträffande flera andra sexuellt överförda infektioner. Ett exempel är hepatit C där studier i flera länder under senare tid funnit så kraftigt ökad förekomst att sjukdomen beskrivits som en möjlig ny epidemi bland MSM. Sjukdomen medför kraftigt ökad risk för svåra leversjukdomar. Sexuell överföring av hepatit C-viruset är sällsynt hos icke-MSM varför det föreslagits och vissa studier funnit stöd för att sexuella beteenden som orsakar risk för skador och blödningar på olika slemhinnor kan vara en orsak (sådana skador är en riskfaktor för andra sexuella överförbara sjukdomar). Sådana beteenden inkluderade oskyddade anala samlag, "fisting", "rimming", lavemang, sadomasochism, sexleksaker, gruppsex och droger som appliceras på slemhinnor (som i näsan). Andra sexuellt överförbara sjukdomar som orsakade sår på slemhinnor kunde även vara en orsak. Tidigare hivinfektion kunde vara en orsak genom att försvaga immunförsvaret.[39][40] Effektivare nya mediciner har utvecklats men är mycket kostsamma.[41]

Annan hälsa

En stor meta-analys år 2008 angav högre förekomst av depression, ångest, substansmissbruk och självmordsförsök hos homosexuella och bisexuella. Resultaten var likartade för de båda könen men kvinnliga homosexuella/bisexuella hade speciellt hög risk för substansmissbruk och manliga homosexuella/bisexuella hade speciellt hög risk för självmordsförsök.[42]

En litteraturöversikt år 2008 angav att i USA så har homosexuella högre förekomst av depression, ångest och självmord. En studie angav att manliga homosexuella hade 4,5-7,6 gånger högre risk för depression. En annan studie att 21% av homosexuella män hade gjort självmordsplanering och att 12% hade gjort ett självmordsförsök (jämfört med 3,6% för heterosexuella män). Bland unga homosexuella av båda könen var självmordsrisken 3-7 gånger högre än för heterosexuella.[34]

Vissa studier har angett högre förekomst av psykotiska symptom och psykossjukdom som schizofreni hos homosexuella. Även ökad förekomst av vissa sorters personlighetsstörningar har angetts.[43][44][45] Även högre förekomst av bipolär sjukdom, tvångssyndrom och fobier har angetts för homosexuella män jämfört med heterosexuella män.[46]

Studier har angett högre användande av tobak, alkohol och narkotika hos homosexuella av båda könen än hos heterosexuella. Även högre förekomst av problem relaterade till detta har angetts.[34]

Vissa studier har funnit högre förekomst av övervikt och mindre konsumtion av frukter och grönsaker hos homosexuella kvinnor än hos heterosexuella kvinnor. Å andra sidan har vissa studier funnit en likadan eller lägre förekomst av vissa ätstörningar som anorexi.[34]

Homosexuella män har istället angetts ha en högre risk för vissa ätstörningar.[34]

Vissa sorters cancer har angetts vara vanligare hos homosexuella.[34]

En litteraturöversikt år 2013 angav att homosexuella/bisexuella jämfört med heterosexuella hade generellt sämre fysisk hälsa och ökad risk för cancer, kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, astma, allergier, artros och kroniska magproblem. Man hade även ökad förekomst av och tidigare inträffande av olika funktionsnedsättningar. Homosexuella män hade även ökad risk för migrän och urininkontinens.[47]

En enkätstudie i Sverige åren 2005 och 2008 av personer i åldern 16-29 angav beträffande kroppslig hälsa sämre allmänt hälsotillstånd och mer långvariga sjukdomar hos båda könen hos homosexuella och bisexuella liksom hos personer "osäkra på sin sexuella läggning". Man angav även sämre psykiskt välbefinnande och mer svåra besvär av ängslan, oro och ångest. Skillnaderna jämfört med heterosexuella var dock inte alltid statistisk signifikanta. De icke-heterosexuella grupperna hade kraftigt ökad förekomst av självmordstankar och självmordsförsök. För vissa av grupperna fanns även statistiskt signifikanta skillnader beträffande daglig rökning, prov av cannabis och "riskabla alkoholvanor".[48]

En annan studie i Sverige år 2005 av tvillingar angav ökad förekomst av depression, generaliserat ångestsyndrom, ätstörningar, alkoholberoende och ADHD hos personer med homosexuella erfarenheter.[49]

Möjliga orsaker till hälsoskillnader

De försämrade hälsovariablerna anges ofta bero på stigmatisering, diskriminering och övergrepp av det övriga samhället. Även andra förklaringar har dock angetts som beträffande sexuellt överförbara infektioner (se sektionen ovan) och att det höga användandet av tobak, alkohol och narkotika kan vara relaterat till en hög frekvens av bar- och klubbesök inom den homosexuella subkulturen.[34][1]

Beträffande angiven ökad förekomst av vissa cancerformer är en angiven förklaring är vissa sorters sexuellt överförbar infektioner ökar risken för vissa sorters cancer. En annan att högt användande av tobak och alkohol är associerat med vissa sorters cancer. Hög förekomst av stress och depression kan ha negativa effekter på immunförsvaret vilket föreslagits vara en annan förklaring. Även faktorer relaterade till nutrition har föreslagits. Graviditetsrelaterade faktorer har föreslagits som att en lägre förekomst av graviditet hos homosexuella kvinnor ökar risken för bröstcancer.[34]

Studier har även föreslagit att gemensamma genetiska faktorer kan bidra till både homosexualitet och försämrad psykisk hälsa.[50][51][49]

En annan föreslagen förklaring är att skillnader beträffande hur man hanterar stress. En studie år 2009 angav att homosexuella män jämfört med heterosexuella män mer ofta använde känslomässiga och undvikande "coping styles" och att skillnaden beträffande den känslomässiga varianten kunde vara relaterade till hälsoskillnader för män. Studien angav ingen skillnad i "coping styles" för kvinnor.[52]

Som nämnts i sektion "Möjliga orsaker till homosexualitet" har det föreslagits att olika sorters övergrepp under uppväxten kan vara orsak till homosexualitet istället för att vara en konsekvens av homosexualitet. Det har föreslagits att sådana övergrupp samtidigt även skulle kunna orsaka försämrad hälsa.[22]

Det har angetts att även andra icke könsstereotypa beteenden än sexuella är associerade med försämrad mental hälsa. En angiven förklaring är att sådana beteenden är associerat med ökad risk för olika sorters vanvård, övergrepp och mobbning inom och utom familjen under uppväxten. Eftersom homosexualitet är associerat med sådana icke könsstereotypa, icke sexuella beteenden har detta angetts vara en möjlig bidragande faktor till den försämrade hälsan.[53][54][55] En annan fråga är om försök av samhället att minska könsstereotypa beteenden hos barn och ungdomar är associerat med ökad risk för olika sorters negativa händelser och försämrad hälsa.

Homosexuell pedofili

Studier har angett att homosexuella och heterosexuella i allmänhet inte är sexuellt attraherade av barn.[12]

Det finns dock även mindre grupper av homosexuella och heterosexuella pedofiler. En litteraturöversikt år 2007 av vetenskapliga artiklar om pedofili angav olika sorters skillnader mellan homosexuella och heterosexuella pedofiler. Av pedofiler angavs 9-40% vara homosexuella pedofiler. Detta angavs vara ungefär 4-20 gånger större än andelen av vuxna män som var attraherade till andra vuxna män (2-4%). Enligt studier som använde självrapportering hade bisexuella pedofiler i genomsnitt begått övergrepp på 27,3 barn och begått 120 övergrepp, homosexuella pedofiler hade i genomsnitt begått övergrepp på 10,7 barn och begått 57 övergrepp och heterosexuella pedofiler hade begått övergrepp på 5,2 barn och begått 34 övergrepp. En anonym studie av icke-incestrelaterade pedofiler vars lagliga situation var uppklarad angav mycket större självrapporterade siffror: homosexuella pedofiler hade i genomsnitt begått övergrepp på 150,2 barn och begått 281,7 övergrepp och heterosexuella pedofiler hade i genomsnitt begått övergrepp på 19,8 barn och begått 23,2 övergrepp. Bisexuella och homosexuella pedofiler angavs ha större återfallsrisk än heterosexuella pedofiler.[56]

Vidare angav litteraturöversikten att det var sannolikare att homosexuella pedofiler än heterosexuella pedofiler själva blivit utsatta för pedofila övergrepp. Som nämnts ovan i sektion "Immunologi" ökar varje äldre broder sannolikheten för att en man blir homosexuell. Samma samband har angetts gälla för homosexuella pedofiler och samma förklaring till sambandet har föreslagits.[56]

En könsskillnad är att pedofiler i de allra flesta fall är män vilket dock delvis kan spegla underrapportering av pedofili av kvinnor. Studier av pedofiler har ofta bara studerat män. En annan könsskillnad är att pedofiler attraherade till flickor i genomsnitt angavs föredra en yngre ålder (8-10 år) än pedofiler attraherade till pojkar (10-13 år).[56]

Litteraturöversikten angav även att det allmänt anses att de flesta pedofiler inte är exklusivt attraherade av barn. En studie manliga pedofiler angav att bara 7% angav sig själva vara exklusivt attraherade av barn.[56]

Kriminalitet

En studie år 2005 angav bland annat ökad förekomst av kriminalitet hos homosexuella. Detta kan delvis vara relaterat till en större användning av alkohol och narkotika. Studien angav även ökad förekomst av fordonskörning medan påverkad av alkohol eller narkotika. Studien använde huvudsakligen resultaten från en stor enkätundersökning som gjorts tidigare i USA år 1996 av en amerikansk myndighet men jämförde även med resultaten från från flera andra studier i USA och andra länder av olika forskare.[57] Studiens författare var bland annat den kontroversiella psykologiforskaren Paul Cameron (skapare av tankesmedjan Family Research Center) men publicerades i en fackgranskad vetenskaplig tidskrift.

Bland annat Paul Cameoron har även hävdat ökad förekomst av ett antal beteenden som är kriminella eller negativa för andra personer eller för samhället (eller den homosexuelle själv). Detta delvis baserat på enkätstudier utförda av bland annat Cameron men publicerade år 1989 i en fackgranskad tidskrift.[58][57]

Paul Cameron har även publicerat artiklar bland annat om andelen homosexuella bland lärare som begått sexuella övergrepp mot elever och bland gärningspersoner till våldtäkt och mord av barn. Dessa publicerades dock inte i någon traditionell vetenskaplig tidskrift och baserades på databasundersökningar av nyhetsartiklar.[59][60]

Studier har angett lika stor eller ökad förekomst av nära partnervåld hos homosexuella jämfört med heterosexuella. Även förekomst av negativa/kriminella beteenden i samband med hiv har angetts som att inte berätta om eller ljuga om hivinfektion innan sex eller att avsiktligen smitta en partner med hiv. Vissa studier som studerat rasskillnader har angett stora skillnader.[61][62][63]

Relationsstabilitet

Studier i bland annat Sverige har funnit ökad risk för skilsmässor och separationer för homosexuella par och i synnerhet för lesbiska par. En ökad risk fanns även för par med barn.[64]

Barn och homosexuella föräldrar

Hur barn som växer upp hos homosexuella föräldrar klarar sig jämfört med barn som växer upp hos heterosexuella föräldrar är ett kontroversiellt forskningsområde. Ett flertal studier har hävdat att det inte finns någon skillnad mellan grupperna. Kritiker har hävdat att många eller alla av dessa studier har stora metodologiska problem som med representativitet och att nya och representativa studier funnit mer negativa utfall för barn med homosexuella föräldrar. En av dessa studier som publicerades år 2012 av Mark Regnerus följdes av en hätsk debatt. Bland annat Regnerus publicerade senare nya analyser och svar på kritik mot studien. År 2013 publicerades en stor kanadensisk studie som fann sämre utbildningsresultat för barn med homosexuella föräldrar och i synnerhet för flickor.[65][66][67][64][68][69][70][71]

Hävdad bias i forskning och ställningstaganden

En studie publicerad år 2010 undersökte hur man inom forskarvärlden citerat tre olika artiklar som liknande varandra beträffande många variabler. En av artiklarna hade dock troligen bättre metodologi men angav mer negativa resultat beträffande lesbiskt föräldraskap. Denna artikel citerades nästan aldrig av andra forskare. Två andra artiklar var troligen metodologiskt sämre men angav mer positiva resultat beträffande lesbiskt föräldraskap. Dessa mer positiva artiklar hade citerats 14 och 18,5 fler gånger av andra forskare än den mer negativa artikeln. Detta angavs kunna indikera en pro-homosexuell bias inom den nutida samhällsvetenskapen.[72]

En tidigare president för det amerikanska psykologförbundet (American Psychological Association, APA) som själv tidigare bidragit till att avklassificera homosexualitet som sjukdom angav år 2012 att organisationen tagits över av "ultraliberaler" och att politisk ideologi blivit viktigare än vetenskapliga resultat när det gällde APA:s offentligt uttalade ställningstaganden i vissa frågor. Vita heterosexuella män angavs vara underrepresenterade inom APA och homosexuella aktivister angavs ha stort inflytande. Även andra personer med tidigare toppositioner inom APA liksom även andra kritiker har framfört liknande kritik.[73][74][75][76]

"Hatbrott"

"Nazister" framställs ofta som ansvariga för en mycket stor andel av "hatbrotten" mot hbt-personer. År 2013 angavs dock bara 2% av polisanmälningarna gällande homo-, bi- och heterofobiska "hatbrott" ha "tecken på koppling till högerextremism och nationalsocialism". Vilka grupper som anses ansvariga för de övriga 98% framgår inte av rapporten.[77]

Hbt-personer riskerar att utsätts för "hedersvåld".

Attityder till homosexualitet

Gruppskillnader

Forum för levande historia och SCB genomförde år 2009 en undersökning av gymnasieelevers attityder bland annat till homosexuella beroende på vilken religiös grupp eleverna angav sig tillhöra. Mest positiva var personer som angav sig tillhöra gruppen "Kristen Svenska Kyrkan", därefter gruppen "Ingen", därefter gruppen "Kristen övriga" och slutligen (och således mest negativ) gruppen "Islam". Inom gruppen "Islam" angavs bara 17% vara positivt inställda, 43% angavs vara ambivalent inställda och 40% angavs vara negativt inställda.[78]

En undersökning år 2013 av Pew Research Center fann att mycket stora skillnader beträffande synen på homosexualitet i olika länder. Västerländska och i viss mån latinamerikanska och östasiatiska länder hade vanligen en mycket mer positiv syn än övriga asiatiska och afrikanska länder.[79]

En studie år 2010 angav att i genomsnitt hade vita i USA under de senaste årtiondena blivit mer positiva till homosexualitet medan medan svartas åsikter ändrats mycket mindre vilket skapat allt större genomsnittliga åsiktsskillnader mellan grupperna.[80]

Evolutionspsykologiska teorier

Motvilja mot homosexualitet ("homofobi") har förekommit i många kultur. Denna motvilja har i den vetenskapliga litteraturen föreslagits ha evolutionspsykologiska orsaker. Föräldrar investerar omfattande resurser i sina barn vilket evolutionspsykologiskt förklaras med att detta medför att föräldrarnas gener kan fortplantas. Om ett barn blir homosexuellt kan detta medföra minskad reproduktiv framgång för personen och föräldrarna. Forskare har hävdat att om homosexualitet till någon del är inlärt så kan detta innebära att det evolutionspsykologiskt kan ha varit fördelaktigt för föräldrarna att undvika kontakt med homosexuella. En förutsägelse av detta är att motvilja mot homosexuella ska vara speciellt stark bland föräldrar och när homosexuella har kontakt med barn. Detta har hävdats ha fått stöd av studier vilket hävdats tala emot generell främlingsfientlighet som förklaring.[81][82]

Samband mellan inställning till homosexualitet och åsikter om orsaker till homosexualitet

Studier bland annat i Sverige har funnit att personer som anser att homosexualitet är medfött är mer positiva till homosexuella än personer som anser att homosexualitet är ett val eller inlärt.[83][84]

Se även

Externa länkar

Hbt-certifiering

Blodgivning

Islam

Invandring

Referenser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Beyrer C, Baral SD, van Griensven F, Goodreau SM, Chariyalertsak S, Wirtz AL et al. (2012) Global epidemiology of HIV infection in men who have sex with men. Lancet 380 (9839):367-77. DOI:10.1016/S0140-6736(12)60821-6 http://pubmed.gov/22819660
 2. 2,0 2,1 Kanazawa S (2012) Intelligence and homosexuality. J Biosoc Sci 44 (5):595-623. http://dx.doi.org/10.1017/S0021932011000769
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Balthazart J (2011) Minireview: Hormones and human sexual orientation. Endocrinology 152 (8):2937-47. http://dx.doi.org/10.1210/en.2011-0277
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Julien Barthes, Bernard Godelle, Michel Raymond, Human social stratification and hypergyny: toward an understanding of male homosexual preference, Evolution and Human Behavior, Volume 34, Issue 3, May 2013, Pages 155-163, ISSN 1090-5138, http://dx.doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2013.01.001
 5. 5,0 5,1 Sexuell Läggnng. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=414
 6. 6,0 6,1 Cantor JM (2012 Is homosexuality a paraphilia? The evidence for and against. Arch Sex Behav 41 (1):237-47. http://dx.doi.org/10.1007/s10508-012-9900-3
 7. 7,0 7,1 Gary J. Gates and Frank Newport. Special Report: 3.4% of U.S. Adults Identify as LGBT. October 18, 2012. http://www.gallup.com/poll/158066/special-report-adults-identify-lgbt.aspx
 8. 8,0 8,1 How Many People are Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender?. 2011. http://williamsinstitute.law.ucla.edu/research/census-lgbt-demographics-studies/how-many-people-are-lesbian-gay-bisexual-and-transgender/
 9. Statistical bulletin: Key Findings from the Integrated Household Survey: January 2012 to December 2012 (Experimental Statistics). Part of Integrated Household Survey, January to December 2012 Release. ased: 03 October 2013. http://www.ons.gov.uk/ons/rel/integrated-household-survey/integrated-household-survey/january-to-december-2012/stb-integrated-household-survey-january-to-december-2012.html
 10. How Many Gay People Are There In America? Nope — You’re Wrong http://williamsinstitute.law.ucla.edu/press/how-many-gay-people-are-there-in-america-nope-youre-wrong/
 11. Poll: Americans massively overestimate prevalence of homosexuality. http://www.lifesitenews.com/news/poll-americans-massively-overestimate-prevalence-of-homosexuality
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 Quinsey VL (2003) The etiology of anomalous sexual preferences in men. Ann N Y Acad Sci 989 ():105-17; discussion 144-53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12839890
 13. Långström N, Rahman Q, Carlström E, Lichtenstein P (2010) Genetic and environmental effects on same-sex sexual behavior: a population study of twins in Sweden. Arch Sex Behav 39 (1):75-80. http://dx.doi.org/10.1007/s10508-008-9386-1
 14. 14,0 14,1 14,2 Rice WR, Friberg U, Gavrilets S (2012) Homosexuality as a consequence of epigenetically canalized sexual development. Q Rev Biol 87 (4):343-68. http://pubmed.gov/23397798
 15. Vasey PL, VanderLaan DP (2012) Sexual orientation in men and avuncularity in Japan: implications for the kin selection hypothesis. Arch Sex Behav 41 (1):209-15. http://dx.doi.org/10.1007/s10508-011-9763-z
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Hines M (2011) Prenatal endocrine influences on sexual orientation and on sexually differentiated childhood behavior. Front Neuroendocrinol 32 (2):170-82. http://dx.doi.org/10.1016/j.yfrne.2011.02.006
 17. Fang H, Tong W, Branham WS, Moland CL, Dial SL, Hong H et al. (2003) Study of 202 natural, synthetic, and environmental chemicals for binding to the androgen receptor. Chem Res Toxicol 16 (10):1338-58. http://dx.doi.org/10.1021/tx030011g
 18. Lee Ellis, Shirley Cole-Harding, The effects of prenatal stress, and of prenatal alcohol and nicotine exposure, on human sexual orientation, Physiology & Behavior, Volume 74, Issues 1–2, 1–15 September 2001, Pages 213-226, ISSN 0031-9384, http://dx.doi.org/10.1016/S0031-9384(01)00564-9
 19. Lee Ellis, Jill Hellberg, Fetal exposure to prescription drugs and adult sexual orientation, Personality and Individual Differences, Volume 38, Issue 1, January 2005, Pages 225-236, ISSN 0191-8869, http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2004.04.004
 20. Bem, Daryl J. "Exotic becomes erotic: A developmental theory of sexual orientation." Psychological Review 103.2 (1996): 320. http://psycnet.apa.org/psycinfo/1996-01742-006
 21. Bem DJ (2000) Exotic becomes erotic: interpreting the biological correlates of sexual orientation. Arch Sex Behav 29 (6):531-48. http://pubmed.gov/11100261
 22. 22,0 22,1 22,2 Roberts AL, Glymour MM, Koenen KC (2013) Does maltreatment in childhood affect sexual orientation in adulthood? Arch Sex Behav 42 (2):161-71. http://pubmed.gov/22976519
 23. Frisch M, Hviid A (2006) Childhood family correlates of heterosexual and homosexual marriages: a national cohort study of two million Danes. Arch Sex Behav 35 (5):533-47. DOI:10.1007/s10508-006-9062-2 http://pubmed.gov/17039403
 24. Yang X, Attané I, Li S, Zhang Q (2012) On same-sex sexual behaviors among male bachelors in rural China: evidence from a female shortage context. Am J Mens Health 6 (2):108-19. http://pubmed.gov/21816858
 25. Yang X, Attané I, Li S, Yang B (2012) Same-sex sexual behaviors among male migrants in a context of male "marriage squeeze": results from an exploratory survey in urban Xi'an, China. Am J Mens Health 6 (6):485-96. http://pubmed.gov/22782362
 26. http://www.aftonbladet.se/ledare/article10224582.ab Aftonbladet.se:Bojkotta heteronormen av Zendry Svärdkrona
 27. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11181143.ab Aftonbladet.se:Hat-attacken mot Sveriges homosexuella av Mikael Stengård
 28. Censoring the 'Anti-Gay' Viewpoint http://cnsnews.com/blog/l-brent-bozell-iii/censoring-anti-gay-viewpoint
 29. The Gay Playbook, And How It's 'Overhauling' America. http://cnsnews.com/blog/pete-winn/gay-playbook-and-how-its-overhauling-america
 30. The real gay agenda is on your tv and movie screens. http://www.gcmwatch.com/7409/the-real-gay-agenda-is-on-your-tv-and-movie-screens
 31. News Coverage Conveys Strong Momentum for Same-Sex Marriage. June 17, 2013, Pew Research. http://www.journalism.org/2013/06/17/news-coverage-conveys-strong-momentum/
 32. Wright, P. J. and Bae, S. (2013), Pornography Consumption and Attitudes Toward Homosexuality: A National Longitudinal Study. Human Communication Research, 39: 492–513. doi: 10.1111/hcre.12009 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hcre.12009/abstract
 33. Paul J. Wright, Robert S. Tokunaga, Soyoung Bae. (2014), Pornography Consumption and US Adults' Attitudes toward Gay Individuals' Civil Liberties, Moral Judgments of Homosexuality, and Support for Same-Sex Marriage: Mediating and Moderating Factors. Communication Monographs. Vol. 81, Iss. 1, 2014. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03637751.2013.871048#tabModule
 34. 34,0 34,1 34,2 34,3 34,4 34,5 34,6 34,7 34,8 Barker, M. R. (2008) "Gay and Lesbian Health Disparities: Evidence and Recommendations for Elimination," Journal of Health Disparities Research and Practice: Vol. 2: Iss. 2, Article 6. http://digitalscholarship.unlv.edu/jhdrp/vol2/iss2/6
 35. Sluta låtsas: Hiv-risken är visst större för homomän. Publicerad 4 augusti, 2012 - 10:00. SVT Debatt. http://debatt.svt.se/2012/08/04/sluta-latsas-hiv-risken-ar-visst-storre-for-homoman/
 36. Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2013, uppdaterad version – Behandlingsrekommendation. Folkhälsomyndigheten. http://www.folkhalsomyndigheten.se/referensgruppen-for-antiviral-terapi/rekommendationer/hiv/antiretroviral-behandling-av-hiv-infektion/
 37. Gabriella H. Breifeller and Amar Kanekar. Intentional Hiv Transmission Among Men Who Have Sex With Men: A Scoping Review. Gay & Lesbian Issues and Psychology Review, Vol. 8, No. 2, 2012. Australian Psychological Society. http://committeehub.groups.aps.stage.roadhouse.com.au/Assets/Files/GLIP%20Review%20Vol%208%20No%202.pdf
 38. Crepaz N, Marks G, Liau A, Mullins MM, Aupont LW, Marshall KJ et al. (2009) Prevalence of unprotected anal intercourse among HIV-diagnosed MSM in the United States: a meta-analysis. AIDS 23 (13):1617-29. DOI:10.1097/QAD.0b013e32832effae http://pubmed.gov/19584704
 39. Urbanus AT, van Houdt R, van de Laar TJ, Coutinho RA (2009) Viral hepatitis among men who have sex with men, epidemiology and public health consequences. Euro Surveill 14 (47):. http://pubmed.gov/19941800
 40. Bradshaw D, Matthews G, Danta M (2013) Sexually transmitted hepatitis C infection: the new epidemic in MSM? Curr Opin Infect Dis 26 (1):66-72. DOI:10.1097/QCO.0b013e32835c2120 http://pubmed.gov/23242342
 41. Price of new hepatitis C drug questioned by U.S. medical experts. http://www.cbc.ca/news/health/price-of-new-hepatitis-c-drug-questioned-by-u-s-medical-experts-1.2568495
 42. King M, Semlyen J, Tai SS, Killaspy H, Osborn D, Popelyuk D et al. (2008) A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self harm in lesbian, gay and bisexual people. BMC Psychiatry 8 ():70. http://dx.doi.org/10.1186/1471-244X-8-70 http://pubmed.gov/18706118
 43. Bolton SL, Sareen J (2011) Sexual orientation and its relation to mental disorders and suicide attempts: findings from a nationally representative sample. Can J Psychiatry 56 (1):35-43. http://pubmed.gov/21324241
 44. Gevonden MJ, Selten JP, Myin-Germeys I, de Graaf R, ten Have M, van Dorsselaer S et al. (2014) Sexual minority status and psychotic symptoms: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studies (NEMESIS). Psychol Med 44 (2):421-33. http://dx.doi.org/10.1017/S0033291713000718
 45. Sexual minorities vulnerable to psychosis? http://blog.journals.cambridge.org/2013/05/sexual-minorities-vulnerable-to-psychosis/
 46. Sandfort TG, de Graaf R, Bijl RV, Schnabel P (2001) Same-sex sexual behavior and psychiatric disorders: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Arch Gen Psychiatry 58 (1):85-91. http://pubmed.gov/11146762
 47. Minority Stress and Physical Health Among Sexual Minorities. David J. Lick, Laura E. Durso, Kerri L. Johnson. October 2013. The Williams Institute. http://williamsinstitute.law.ucla.edu/research/health-and-hiv-aids/minority-stress-and-physical-health-among-sexual-minorities/
 48. Hon Hen Han. Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2. Ungdomsstyrelsen. http://www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer/hon-hen-han-0
 49. 49,0 49,1 Frisell T, Lichtenstein P, Rahman Q, Långström N (2010) Psychiatric morbidity associated with same-sex sexual behaviour: influence of minority stress and familial factors. Psychol Med 40 (2):315-24. DOI:10.1017/S0033291709005996 http://pubmed.gov/19460186
 50. Zietsch BP, Verweij KJ, Bailey JM, Wright MJ, Martin NG (2011) Sexual orientation and psychiatric vulnerability: a twin study of neuroticism and psychoticism. Arch Sex Behav 40 (1):133-42. DOI:10.1007/s10508-009-9508-4 http://pubmed.gov/19588238
 51. Zietsch BP, Verweij KJ, Heath AC, Madden PA, Martin NG, Nelson EC et al. (2012) Do shared etiological factors contribute to the relationship between sexual orientation and depression?] Psychol Med 42 (3):521-32. DOI:10.1017/S0033291711001577 http://pubmed.gov/21867592
 52. Sandfort TG, Bakker F, Schellevis F, Vanwesenbeeck I (2009) Coping styles as mediator of sexual orientation-related health differences. Arch Sex Behav 38 (2):253-63. http://dx.doi.org/10.1007/s10508-007-9233-9 http://pubmed.gov/17899350
 53. Rieger G, Savin-Williams RC (2012) Gender nonconformity, sexual orientation, and psychological well-being. Arch Sex Behav 41 (3):611-21. http://dx.doi.org/10.1007/s10508-011-9738-0
 54. Roberts AL, Rosario M, Corliss HL, Koenen KC, Austin SB (2012) Childhood gender nonconformity: a risk indicator for childhood abuse and posttraumatic stress in youth. Pediatrics 129 (3):410-7. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2011-1804
 55. Andrea L. Roberts, Margaret Rosario, Natalie Slopen, Jerel P. Calzo, S. Bryn Austin, Childhood Gender Nonconformity, Bullying Victimization, and Depressive Symptoms Across Adolescence and Early Adulthood: An 11-Year Longitudinal Study, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 52, Issue 2, February 2013, Pages 143-152, ISSN 0890-8567, http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2012.11.006
 56. 56,0 56,1 56,2 56,3 Hall RC, Hall RC (2007) A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues. Mayo Clin Proc 82 (4):457-71. http://dx.doi.org/10.4065/82.4.457
 57. 57,0 57,1 Cameron P, Landess T, Cameron K (2005) Homosexual sex as harmful as drug abuse, prostitution, or smoking. Psychol Rep 96 (3 Pt 2):915-61. http://pubmed.gov/16173359
 58. Cameron P, Cameron K, Proctor K (1989) Effect of homosexuality upon public health and social order. Psychol Rep 64 (3 Pt 2):1167-79. http://pubmed.gov/2762461
 59. Cameron, Paul. "Teacher-Pupil Sex Across the World: How Much Is Homosexual?." The Empirical Journal of Same-Sex Sexual Behavior (2007). http://www.ejssb.org/resources/ejssb_CameronP_WorldwideTeacherPupilSexualInteractions$5B1$5D.pdf
 60. Cameron, Paul. "Do Those Who Engage In Homosexual Sex More Frequently Rape and Murder The Underage? A Test Of Traditional Morality" The Empirical Journal of Same-Sex Sexual Behavior (2007). http://www.ejssb.org/resources/ejssb_CameronP_RapeAndMurder$5B1$5D.pdf
 61. Leslie K. Burke, Diane R. Follingstad, Violence in lesbian and gay relationships: Theory, prevalence, and correlational factors, Clinical Psychology Review, Volume 19, Issue 5, August 1999, Pages 487-512, ISSN 0272-7358, http://dx.doi.org/10.1016/S0272-7358(98)00054-3
 62. Finneran C, Stephenson R (2013) Intimate partner violence among men who have sex with men: a systematic review. Trauma Violence Abuse 14 (2):168-85. http://pubmed.gov/23271429
 63. Stephenson R, Finneran C (2013) The IPV-GBM Scale: A New Scale to Measure Intimate Partner Violence among Gay and Bisexual Men. PLoS ONE 8(6): e62592. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0062592
 64. 64,0 64,1 Mark Regnerus, Parental same-sex relationships, family instability, and subsequent life outcomes for adult children: Answering critics of the new family structures study with additional analyses, Social Science Research, Volume 41, Issue 6, November 2012, Pages 1367-1377, ISSN 0049-089X, http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.08.015
 65. Loren Marks, Same-sex parenting and children’s outcomes: A closer examination of the American psychological association’s brief on lesbian and gay parenting, Social Science Research, Volume 41, Issue 4, July 2012, Pages 735-751, ISSN 0049-089X, http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.03.006
 66. Mark Regnerus. Lesbian Mothers’ Children. Is it time to retire the National Longitudinal Lesbian Family Study? November 12, 2012 3:00 AM. National Review Online. http://www.nationalreview.com/articles/333193/lesbian-mothers-children-mark-regnerus
 67. Mark Regnerus, How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study, Social Science Research, Volume 41, Issue 4, July 2012, Pages 752-770, ISSN 0049-089X, http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.03.009
 68. Walter R. Schumm, Methodological decisions and the evaluation of possible effects of different family structures on children: The new family structures survey (NFSS), Social Science Research, Volume 41, Issue 6, November 2012, Pages 1357-1366, ISSN 0049-089X, http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.08.011
 69. A Social Scientific Response To The Regnerus Controversy. http://www.baylorisr.org/2012/06/a-social-scientific-response-to-the-regnerus-controversy/
 70. Douglas W. Allen. High school graduation rates among children of same-sex households. Review of Economics of the Household December 2013, Volume 11, Issue 4, pp 635-658. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11150-013-9220-y
 71. A Married Mom and Dad Really Do Matter: New Evidence from Canada. http://www.thepublicdiscourse.com/2013/10/10996/
 72. Schumm WR (2010) Evidence of pro-homosexual bias in social science: citation rates and research on lesbian parenting. Psychol Rep 106 (2):374-80. http://pubmed.gov/20524536
 73. Former president of APA says organization controlled by ‘gay rights’ movement. http://www.lifesitenews.com/news/former-president-of-apa-says-organization-controlled-by-gay-rights-movement
 74. Noted U.S. Psychologists Condemn Gay Activist Influence on APA. http://www.lifesitenews.com/news/archive/ldn/1951/22/5122008
 75. Therapists: APA gay ‘marriage’ declaration based on politics, not science. http://www.lifesitenews.com/news/therapists-apa-gay-marriage-declaration-based-on-politics-not-science
 76. APA Appoints Gay Activists to Monitor Homosexual Reorientation Therapy. http://www.lifesitenews.com/news/archive/ldn/1970/62/7062201
 77. Hatbrott 2012. Rapport 2013:16. Brå. Sidan 77. https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2013-06-27-hatbrott-2012.html
 78. Den mångtydiga intoleransen. 2010. Forum för levande historia. Sidan 93. http://www.levandehistoria.se/material/den-mangtydiga-intoleransen
 79. The Global Divide on Homosexuality. June 4, 2013. Pew Research Center. http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/
 80. Glick SN, Golden MR (2010) Persistence of racial differences in attitudes toward homosexuality in the United States. J Acquir Immune Defic Syndr 55 (4):516-23. http://pubmed.gov/20838226
 81. Gordon G. Gallup Jr., Have attitudes toward homosexuals been shaped by natural selection?, Ethology and Sociobiology, Volume 16, Issue 1, January 1995, Pages 53-70, ISSN 0162-3095, http://dx.doi.org/10.1016/0162-3095(94)00028-6
 82. Gordon G. Gallup Jr., Attitudes toward homosexuals and evolutionary theory: The role of evidence, Ethology and Sociobiology, Volume 17, Issue 4, July 1996, Pages 281-284, ISSN 0162-3095, http://dx.doi.org/10.1016/0162-3095(96)00042-8
 83. Ernulf KE, Innala SM, Whitam FL (1989) Biological explanation, psychological explanation, and tolerance of homosexuals: a cross-national analysis of beliefs and attitudes. Psychol Rep 65 (3 Pt 1):1003-10. http://pubmed.gov/2608821
 84. Landén M, Innala S (2002) The effect of a biological explanation on attitudes towards homosexual persons. A Swedish national sample study. Nord J Psychiatry 56 (3):181-6. http://dx.doi.org/10.1080/080394802317607156