Metapedia:Justitiekanslerns uttalanden

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Svenska media

BESLUT

Datum: 2007-02-20

Dnr: 1387-07-31

IFRÅGASATT BROTT PÅ INTERNET

Justitiekanslerns beslut

Förundersökning skall inte inledas.

Ärendet

Polismyndigheten i Östergötlands län har hit överlämnat en anmälan angående ifrågasatt brott mot personuppgiftslagen med anledning av material som har lagts ut på webbplatsen www.metapedia.se. Anmälan torde avse material på webbplatsen benämnt som ”Portal:Svenska media”.

Justitiekanslern har inhämtat upplysningar från Radio- och TV-verket. Av upplysningarna framgår bl.a. att en databasanmälan har gjorts för domänadressen www.metapedia.se.

Justitiekanslerns bedömning

Innehållet på en webbplats på Internet faller i princip utanför både tryckfrihetsförordningens (TF) och yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) tillämpningsområden. Enligt den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL är emellertid grundlagens föreskrifter om radioprogram tillämpliga också när en redaktion för en tryckt periodisk skrift eller för ett radioprogram, ett företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt TF jämställda skrifter eller av tekniska upptagningar, eller en nyhetsbyrå med hjälp av elektromagnetiska vågor på särskild begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt ur en databas. Det gäller under förutsättning att mottagaren inte kan ändra innehållet i registret. Databasregeln tillämpas även på databaser som har utgivningsbevis från Radio- och TV-verket för sin verksamhet.

Grundlagsskyddet innebär att straffprocessuella ingripanden med anledning av en misstanke om yttrandefrihetsbrott skall ske i enlighet med vad som föreskrivs i YGL. Det innebär bl.a. att Justitiekanslern är ensam åklagare i mål som avser yttrandefrihetsbrott. Om YGL inte är tillämplig på en webbplats är det i stället en uppgift för allmän åklagare att pröva frågan om förundersökning skall inledas med anledning av det material som har lagts ut på webbplatsen.

Av uppgifterna i utredningen framgår att webbplatsen i fråga måste anses tillhandahållas av ett företag för yrkesmässig framställning av bl.a. tryckta skrifter och tekniska upptagningar (NFSE Media AB). Omständigheterna är också i övrigt sådana att webbplatsen omfattas av det grundlagsskydd som följer av 1 kap. 9 § YGL.

Det sagda innebär bl.a. att personuppgiftslagens bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas inte gäller för materialet på den aktuella webbplatsen. Materialet innehåller inte heller några uttalanden som kan anses gå utöver vad som är tillåtet att uttrycka inom ramen för den yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Det finns därför inte skäl att inleda förundersökning beträffande något yttrandefrihetsbrott i ärendet.


Göran Lambertz

Daniel Kjellgren

Exp. till

Polismyndigheten i Östergötlands län (0500-K5675-07), Box 345, 581 03 LINKÖPING


Eldmyra

BESLUT

Datum: 2007-03-05

Dnr: 1111-07-31

IFRÅGASATT YTTRANDEFRIHETSBROTT (HETS MOT FOLKGRUPP, M.M.)

Justitiekanslerns beslut

Förundersökning skall inte inledas.

Ärendet

I en anmälan hit sätts det i ifråga om inte en artikel med rubriken ”Eldmyra” som tillhandahålls på webbplatsen http://metapedia.se innefattar yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

I anmälan görs det också gällande att yttrandefrihetsbrottet förtal har begåtts genom yttranden som har publicerats bl.a. i flera webbtidningar och på andra webbplatser.

Justitiekanslerns bedömning

Anmälan angående hets mot folkgrupp

Justitiekanslern har i ett tidigare beslut den 20 februari 2007 i ärende 1387-07-31 konstaterat att webbplatsen metapedia.se omfattas av det grundlagsskydd som följer av 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Den nu anmälda artikeln kan inte anses innefatta yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp eller något annat yttrandefrihetsbrott. Den omständigheten att det på den aktuella webbsidan finns länkar till andra databaser med ifrågasatt innehåll ger inte anledning till någon annan bedömning. Materialet som återfinns genom de externa länkarna kan nämligen inte anses ingå i det grundlagsskyddade materialet.

Förundersökning för hets mot folkgrupp eller något annat yttrandefrihetsbrott skall således inte inledas med anledning av anmälan i denna del.

Anmälan angående förtal

Brottet förtal förutsätter att ett yttrande har riktat sig mot enskilda. Det krävs således att någon enskild person kan anses utpekad till följd av ett visst uttalande. I detta fall avser emellertid anmälan förtalsyttranden mot en kollektiv enhet. Det saknas redan av detta skäl förutsättningar för Justitiekanslern att ingripa med allmänt åtal för förtal.


Göran Lambertz

Daniel Kjellgren

Julius Streicher

BESLUT

Datum: 2007-03-23

Dnr: 2170-07-31

IFRÅGASATT YTTRANDEFRIHETSBROTT (HETS MOT FOLKGRUPP)

Justitiekanslerns beslut

Förundersökning skall inte inledas.

Ärendet

En anmälare har vänt sig hit och velat fästa Justitiekanslerns uppmärksamhet på en artikel om Julius Streicher som tillhandahålls på www.metapedia.se. Enligt anmälaren går artikeln utöver vad som utgör en vederhäftig diskussion om den judiska folkgruppen.

Justitiekanslern har tagit del av den anmälda artikeln.

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern har i ett tidigare beslut den 20 februari 2007 i ärende 1387-07-31 konstaterat att webbplatsen metapedia.se omfattas av det grundlagsskydd som följer av 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Enligt 7 kap. 4 § 11 tryckfrihetsförordningen jämförd med 16 kap. 8 § brottsbalken skall det anses som hets mot folkgrupp om någon genom en tryckt skrift hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Motsvarande gäller på yttrandefrihetsgrundlagens område, t.ex. vid publicering på en webbsida som omfattas av grundlagen (se 5 kap. 1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen).

I förarbetena till lagstiftningen om hets mot folkgrupp anges att den brottsliga handlingen typiskt sett består av hot eller uttryck för missaktning avseende en viss folkgrupp (se Lena Holmqvist m.fl., Brottsbalken s. 16:36 f.). Utanför det straffbara området faller dock, enligt vad som anges i förarbetena, omdömen som inte överskrider gränsen för saklig kritik av folkgruppen. Vidare anges att inte alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur innefattas under begreppet hets mot folkgrupp; för straffbarhet sägs böra krävas att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande folkgruppen i fråga. Begreppen ”nedsättande eller förnedrande natur” tolkas sålunda med viss restriktivitet. Det gäller inte minst på de tryckfrihetsrättsliga och yttrandefrihetsrättsliga områdena.

Det bör även framhållas att tryck- och yttrandefriheten utgör en viktig grundval för en fri debatt och åsiktsbildning. Vid bedömningen av om ett yttrande innefattar hets mot folkgrupp skall alltså beaktas att syftet med införandet av straffbestämmelsen inte har varit att motverka debatt eller kritik av skilda företeelser.

Den anmälda artikeln innehåller en levnadsteckning av Julius Streicher, grundare av den i Tyskland efter första världskriget utgivna antisemitiska tidskriften Der Stürmer. I framställningen återges under rubriken ”Julius Streichers läror” hans syn på judarna. Artikeln innefattar inte något avståndstagande från Julius Streichers antisemitiska uppfattningar men inte heller något tydligt sympatiserande med dem, även om det framstår som underförstått att artikelförfattaren i och för sig intar en positiv hållning till Julius Streicher.

En samlad bedömning av innehållet i artikeln leder mig emellertid till slutsatsen att denna inte kan anses innefatta hets mot folkgrupp i den mening som avses i den ovan nämnda straffbestämmelsen. Följaktligen skall det inte inledas någon förundersökning i ärendet.


Göran Lambertz

Daniel Kjellgren

Identitetskristendom

BESLUT

Datum: 2007-05-07

Dnr: 3126-07-31

IFRÅGASATT YTTRANDEFRIHETSBROTT (HETS MOT FOLKGRUPP)

Justitiekanslerns beslut

Förundersökning skall inte inledas.

Ärendet

I en anmälan hit har det gjorts gällande att en artikel med rubriken ”Identitetskristendom” som tillhandahålls på www.metapedia.se innefattar hets mot folkgrupp. Enligt anmälaren innehåller artikeln uppgifter som innebär ett osakligt diskuterande av den judiska folkgruppen.

Justitiekanslern har tagit del av den anmälda artikeln.

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern har i ett tidigare beslut den 20 februari 2007 i ärende 1387-07-31 konstaterat att webbplatsen metapedia.se omfattas av det grundlagsskydd som följer av 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Enligt 7 kap. 4 § 11 tryckfrihetsförordningen jämförd med 16 kap. 8 § brottsbalken skall det anses som hets mot folkgrupp om någon genom en tryckt skrift hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Motsvarande gäller på yttrandefrihetsgrundlagens område, t.ex. vid publicering på en webbsida som omfattas av grundlagen (se 5 kap. 1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen).

I förarbetena till lagstiftningen om hets mot folkgrupp anges att den brottsliga handlingen typiskt sett består av hot eller uttryck för missaktning avseende en viss folkgrupp (se Lena Holmqvist m.fl., Brottsbalken s. 16:36 f.). Utanför det straffbara området faller dock, enligt vad som anges i förarbetena, omdömen som inte överskrider gränsen för saklig kritik av folkgruppen. Vidare anges att inte alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur innefattas under begreppet hets mot folkgrupp; för straffbarhet sägs böra krävas att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande folkgruppen i fråga. Begreppen ”nedsättande eller förnedrande natur” tolkas sålunda med viss restriktivitet. Det gäller inte minst på de tryckfrihetsrättsliga och yttrandefrihetsrättsliga områdena.

Det bör även framhållas att tryck- och yttrandefriheten utgör en viktig grundval för en fri debatt och åsiktsbildning. Även för sådana yttranden som av en bred allmänhet kan uppfattas som stötande eller direkt missvisande finns det ett vidsträckt utrymme innan gränsen till det straffbara området överskrids.

Den anmälda artikeln avser att ge en beskrivning av den grundläggande teologiska innebörden av den s.k. identitetskristendomen. Framställningen innehåller visserligen för den judiska folkgruppen nedsättande uppgifter men kan likväl inte anses gå utöver vad som får anses tillåtet att uttrycka enligt den nämnda straffbestämmelsen. Följaktligen skall det inte inledas någon förundersökning i ärendet.


Göran Lambertz

Daniel Kjellgren