Kontinent Europa Stiftelsen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kontinent Europa Stiftelsen

Kontinent Europa är ett europeiskt samarbetsprojekt som verkar för europeisk kultur och identitet. Arbetet startades 2004 av Patrik Brinkmann och har sin huvudsakliga verksamhet i Tyskland (inklusive Österrike), Frankrike, Spanien, Ungern och Ryssland. Kontinent Europas juridiska status som stiftelse har dock ännu inte beviljats.

Presentation

"Medvetet om alla krig och kontroverser som de europeiska nationerna har fått genomlida de senaste århundradena och till minne av de offer, som har gått bort i dessa konflikter med varandra, är det nu dags för Europa att hitta en gemensam röst i vår globaliserade värld. Globalisering inom de kulturella och ekonomiska områdena samt den ökande dominansen av USA inom dessa områden gör att det är viktigare än någonsin att Europa enas. Målet för arbetet är att verka för en europeisk identitet, där kunskap om vår gemensamma historia skapar grunden för en gemensam identitet. Europa är en gemensam idé om samma värderingar och attityder. Vi består av varierande folkslag och kulturer, byggt på ett samhälle rikt på regionala traditioner. Att bistå dessa måste vara en samlad målsättning för modern europeisk politik.Kontinent Europa kommer organisera forskare från hela kontinenten för att såväl bevara som upplysa om vår gemensamma historia och därtill arbeta för en enad framtid för våra europeiska folk och folkhem."

Patrik Brinkmann, stiftelsens grundare

Ändamål

- skall främja vetenskap och forskning med särskild hänsyn tagen till hela Europas, dess folks och dess olika nationella gruppers allmäna bästa.

- skall även publicera och stödja all slags vetenskaplig information och den skall också arbeta inom ramen för vetenskaplig och personlig utbildning.

- skall främja och öka förståelsen för olika nationer, europeisk identitet, kultur och språk;

- skall stödja forskningen inom området för politiska konflikters orsaker och hur man löser dem på bästa sätt;

- skall stödja forskning om de europeiska folkens och nationella gruppers etniska, religiösa och sociala rötter och traditioner;

- skall stödja offentliga mediers projekt inom speciella områden, t ex kultur, historia, genealogi och andra därmed relaterade vetenskaper;

- skall anslå medel till forskningsprojekt till sådana institutioner eller organisationer som arbetar för det allmänna bästa på områdena för vetenskap, forskning och utbildning;

- skall dela ut stipendier som skall användas för att skaffa vetenskaplig utbildning, akademiska examina och information och för att samarbeta med andra vetenskapliga institutioner, särskilt universitet och andra utbildningsanstalter i andra europeiska länder;

- skall bevara, vårda och underhålla historiska platser, arkiv och bibliotek


Saltsjöbaden – Europamanifestet

För ett nytt, förändrat Europa

Den 26:e december 2007

Vetenskapsmän och journalister från hela Europa har samlats i Kontinent Europa Stiftelsen med syfte att söka stärka en europeisk strömning och anda, vilken innebär rätt till folkligt individuell identitet. Med detta manifest hoppas vi kunna bringa hopp åt såväl Europas folk som de mindre folkgrupperna i dessa.

Artikel 1: Vad är Europa?

Europa är ett geografiskt område där olika folk, ur ett tusenårigt utvecklings- och historiskt perspektiv och även med hänsyn tagen till bl.a. historia, delad kultur och värdemönster formats till något av ett levande väsen och enhet. Inom detta område lever idag 680 millioner människor fördelade på 46 länder. Alla dessa länder konfronteras idag med samma problem; inflytelserika politiker och andra makthavare, vilka arbetar för främmande intressen och med internationell likriktning som redskap söker, rasera den så livsnödvändiga suveräniteten hos de olika folken.

Artikel 2: Vad och vilka är européerna?

Europa utgör i sig ett stort geografiskt område vilket, inom sig, ett stort befolkningsrelaterat gemensamt kulturarv återfinns. Europa är inte framsprunget ur en och samma eller enda källa; de keltiska, germanska, grekiska, latinska och slaviska influenser formade tillsammans den europeiska kulturen och dess mentaliteter.

Artikel 3: Vad förenar Europa?

Europas olika folk uppvisar trots de olika språken en speciell typ och mentalitet. Konst, kultur, språk, lagar och vetenskap såväl som religiös tro är fundament för en gemensam mänsklig förståelse. Dessa faktorer förenar samt skiljer dem kulturellt och värderingsmässigt från de muslimska, asiatiska och afrikanska delarna av världen.

Artikel 4: Realistiska lösningar på Europas förestående kris är svårfunna.

I ett krig eller kamp för ett bevarande av sitt eget kulturarv och historia måste varje land kämpa för sitt – eller gå under. Den europeiska identiteten med dithörande värderingar hotas pga. massinflyttning och omplacering av folk. De europeiska värderingarna kan enbart försvaras genom att de europeiska folken återvinner sin ursprungliga identitet och oberoende. Europa uppvisar alltjämt en ekonomisk, militär, mental och befolkningsmässig potential vilken borgar för möjlighet att återfå frihet och självbestämmande. Dock måste denna kontinents olika folk kunna upptäcka och känna igen hotet samt fokusera på gemensamma intressen för att nå dit hän. En förutsättning för detta är att arbeta för en ökad medvetenhet bland européer samt skapade av ett nätverk av nationellt tongivande och framstående personer. Genom den strategin kan Europa bevaras och dess folk ges en möjlighet att bibehålla sina respektive arv.

Artikel 5: Uppgifter från den europeiska överenskommelsen Artikel 5.1: Ekonomiska frågor och social säkerhet.

Den europeiska medvetenheten och nationella tilliten måste tillta, samt överbrygga svårigheter skapade av de självdestruktiva krig, förda mellan Europas broderfolk. Dessa krig placerade ett ok på Europas axlar, det har lagts på Europa av folkens fiender, vilka vi idag kallar globaliseringens förespråkare. Dessa globalister ställer sig bakom och ger näring åt ekonomisk spekulation utan hänsynstagande till folkens bästa.

Artikel 5.2 Europas militärkapacitet – säkerhet för alla.

Europa blev pga. NATO involverat i krig vilka hade sina rötter i USArelaterade intressen, och härigenom lades mycken av Europas militära potential i USA:s händer. Europas behov av en egen, modern säkerhetsorganisation är oerhört angelägen, en organisation fordras vilken verkar för, och tar tillvara Europiska intressen. Följaktligen måste alla USA:s rymdförsvarsprogram samt dithörande vapen förpassas från Europa. Plikten och rätten att skydda sina medborgare och deras nationella intressen tillfaller Europa självt. Det är omöjligt att uppnå fred utan suveränitet, ingen suveränitet utan kraft till motstånd och det går ej att skapa fred i världen och ej heller social välfärd utan medvetna och engagerade samhällsmedborgare.

Artikel 5.3: Familjen, förhållningssätt och uppbyggnad.

Familjens största rikedom och tillgång är barnen, liksom ett lands största tillgång är familjen. Det vilar på varje land att göra var familj till en cell i den totala kropp som utgörs av folket.

Artikel 6: Vårt mål.

Vår avsikt med att sprida detta meddelande är att öppna ögonen på gemene man. Vi slåss för en värld av unika länder och variation bland folk, till kynne och läggning. Vi hänvisar i och med denna vår strävan till Parisöverenskommelsen träffad den 21 november 1990, Kontinent Europa Stiftelsen, vilken jämställer alla dess folk och länder. I framtida europeiska organisationer kan varje folk med endast en röst således ändå representeras, då fundamentala frågor som gäller för alla människor självklart bör behandlas utifrån en rättslig jämställdhetsanda. Vi tillbakavisar således det överförmyndarstyrda Europa där Europeiska Unionen berövat de olika länderna sin särart och själ. Principen för denna europeiska omorganisation liknar något av ett genomförande av 1920-talskrigen. Tidens strömningar får dock ej beskugga den väg vi måste ta. Detta möjliggjordes emellertid i den USA-skapade världsordningen, och det skulle med all säkerhet även hända i en islam-inrättad värld. Vi önskar ett Europa där inga länder önskar att bryta sig ur gemenskapen, ett Europa utom räckhåll för globalisternas spekulationer. Vi önskar ett Europa vilket motstår både afrikanisering och islamisering men samtidigt också står emot fortsatt US-amerikanisering. Detta är inte negativt riktat mot befolkningen i Afrika eller Arabländerna, det är en intention för bevarandet av ett europeiskt Europa. Precis som människor har rätt att äga egendom, har även ett folk sin okränkbara och självklara rätt till sitt område och att försvara sin identitet och sitt arv. Kontinent Europa Stiftelsen är en del av ett intellektuellt avantgarde för en europeisk förnyelse. Stiftelsens verksamhet kommer förhoppningsvis att innebära ett nätverksskapande tillsammans med detta avantgarde och sörja för ett spridande av våra grundvärderingar och öppnar för andra att instämma i Kontinent Europas manifest. Vi står med dessa intentioner vid början av ett angeläget arbete. Vi ber våra folk att bekämpa hotet, att delta i kampen med själ och medvetande för ett samarbetande Europa, att stärka möjligheter för en bibehållen fred – både inom och utanför Europas gränser.

Personer kring Kontinent Europa