Assyriska Demokratiska Organisationen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Assyriska Demokratiska Organisationen

Assyriska Demokratiska Organisationen, (ADO) är en assyrisk nationalistisk organisation som verkar för att bevara det assyriska folkets etniska fortbestånd. Organisationen bildades den 15 juli 1957. En av dess framträdande representanter är den i Sverige bosatte vänsterpartistiske nationalisten Sait Yildiz.


ADO - en nationell organisation

Då Assyriska Demokratiska Organisationen i november 2009 anordnade en veckoslutskurs i Norrköping med målet att bilda en ungdomssektion löd parollen: "Ett nationellt tänkande hos ungdomen är A och O för ett folks framtida existens". Föreläsaren var den vänsterpartistiske kommunfullmäktigeledmoten för Södertälje kommun, Sait Yildiz. Tanken och målet med kursen förklarades vid dess början, att ett nätverk skall bildas av och för unga assyrier runt om i Sverige och en stark nationell känsla skall återigen väckas till liv för att stärka hela den assyriska rörelsen, Riksförbundet, de olika ungdomsförbunden och de lokala föreningarna. Detta i förlängningen som ett sätt att stärka hela folkgruppen och ett sätt att så långt som möjligt säkra tillvaratagandet av nationen. Ungdomarna skall vidare, då detta nätverk bildats, arbeta självständigt med frågor som man finner viktiga.

Assyriska Demokratiska Organisationens principprogram

 • Första principen
Assyriska Demokratiska Organisationen är en demokratisk särfolklig politisk rörelse vars målsättning är att bevara det assyriska folkets etniska fortbestånd och förverkliga dess legitima nationella förhoppningar (politiska, kulturella, administrativa) i sitt historiska fosterland.
 • Andra principen
Assyriska folket är den levande och oavbrutna förlängningen till den mesopotamiska civilisationens befolkning under dess många benämningar och genom alla historiska perioder: sumeriska, akkadiska, babyloniska, kaldéiska, assyriska, arameiska och syriska. Alla dessa nationella benämningar har kännetecknat vårt folk i Mesopotamien (Beth Nahrin), var och en i sitt historiska sammanhang.
 • Tredje principen
Det historiska hemlandet för assyrierna är Mesopotamien vars kultur och civilisation sträckte sig ända till Medelhavet.
 • Fjärde principen
Assyriska folket har rätt att leva i sitt fädernesland och åtnjuta sina nationella och mänskliga rättigheter, jämlikt alla andra folkslag som lever i området, i demokratisk anda präglad av jämlikhet och rättvisa.
 • Femte principen
Assyriska folkets närvaro i emigrationsländerna är en temporär företeelse och en följd av exceptionella omständigheter som har inträffat i hemlandet. Assyrierna i diasporan har rätt att bibehålla sin etniska identitet, och har kvar sin rätt att återvända till sitt fädernesland då för ändamålet gynnsamma villkor uppkommer.
 • Sjätte principen
Assyriska folket består av trosbekännare av följande kyrkor: Österns gamla kyrka, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Kaldeiska kyrkan, Grekisk-ortodoxa kyrkan, Syrisk-maronitiska kyrkan, Syrisk-katoslka kyrkan, Romersk-katolska kyrkan, diverse syriska evangeliska kyrkor samt bekännare av andra religioner.
 • Sjunde principen
Assyriska folkets språk är assyriska i bägge sina former, öst- och västassyriska. Språket har olika dialekter: suadaya, turoyo, Ma'loula och Djab'adin.
 • Åttonde principen
Assyriska Demokratiska Organisationen anser det som ett patriotiskt, nationellt och allmänmänskligt ansvar att bevara det assyriska folkets språk, traditioner och kulturarv.
 • Nionde principen
Assyriska Demokratiska Organisationen anser att demokrati är det ytterst bästa systemet för att bygga upp civiliserade samhällen med. Detta med tanke på den rättvisa, frihet och jämlikhet som den garanterar.
 • Tionde principen
Assyriska folket har, till följd av massakrer, med våld fördrivits i exil. Därför ska de ha sin fulla rätt att under internationellt beskydd återvända till de områden varifrån de blivit fördrivna, och återfå sina ägodelar och de jordar som fråntvingats dem.

Information från hemsida

  Assyriska Demokratiska Organisationens-jubileum 50 års sökande efter existens och frihet. Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) bildades den 15 juli 1957 med målsättningen att bevara det assyriska folkets etniska fortbestånd och förverkliga dess legitima nationella förväntningar (politiska, kulturella och administrativa) i dess historiska fosterland..– Assyriska Demokratiska Organisationen – 21 april 2009

Referenser