Konstitutionen i Rhodesia

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Konstitutionen i Rhodesia.

”Den brittiska sfären”

Efter ockupationen av Mashonaland utfärdades en proklamation av Sir Henry Lock där de områden som British South Africa Company verkade på ansågs tillhöra den brittiska sfären och stå under brittisk lag.

En order från den 9 maj 1891 föreskrev att den högste kommissionären som var underställd Utrikesministern kunde utfärda proklamationer om lagstiftning, om statens utgifter och inkomster och om bevarande av freden.

Archibald Ross Colquhoun fungerade som verkställande kommissionär och Leander Starr Jameson fungerade senare som borgmästare.

Tidiga styresmän i Rhodesia: Leander Starr Jameson, C. F. Harrison, Frederick Courteney Selous, Archibald Ross Colquhoun

Ett verkställande råd tillsätts

År 1894 tillsattes, med britternas godkännande, ett verkställande råd. Det bestod av Administratören, domaren i Högsta Domstolen och tre medlemmar utsedda av British South Africa Company och godkända av den brittiska Utrikesministern.

År 1898 ändrade ett råd på konstitutionen. Ett nytt verkställande råd bildades och bestod av en i Rhodesia bofast kommissionär (utan röst), fyra medlemmar som nominerats av British South Africa Company och ett lagstiftande råd som hade fyra valda medlemmar och fem medlemmar som nominerats av British South Africa Company. Administratören var ordförande för de båda råden.

År 1902 hade antalet ledamöter i det lagstiftande rådet ökat till 14, med sju valda och sju nominerade medlemmar. Administratören hade utslagsröst. År 1908 minskade antalet nominerade medlemmar till fem, vilket gav de valda medlemmarna majoritet. År 1920 bestod det verkställande rådet av 13 valda medlemmar.

Syd-Rhodesia blir brittisk koloni

I september 1923 blev Syd-Rhodesia en brittisk koloni och den 1 oktober antogs en ny konstitution. Den förordade en Guvernör, som representerade britterna och en lagstiftande församling med 30 valda medlemmar.

Under denna konstitution hade den Rhodesiska regeringen kontrollen över inre angelägenheter utom då ändringar i konstitutionen skulle ske eller när det gällde lagar av diskriminerande natur. De måste först godkännas av den brittiska regeringen, liksom frågor rörande utrikespolitiken.

Reglerna för rösträtt ändras

År 1928 ändrades reglerna för rösträtt då rätten att rösta begränsades till brittiska undersåtar. Rätten utökades 1937 till att gälla även icke-britter som stridit för Storbritannien i krig. År 1941 togs rösträtten bort för vapenvägrare.

Flera ändringar gjordes i konstitutionen år 1951. Från 1931 var holländska ett officiellt språk i Rhodesia, men nu blev engelska det enda officiella språket.

Rhodesia ingår i Federationen Rhodesia och Nyasaland

År 1953 blev Rhodesia en del av Federationen Rhodesia och Nyasaland och flera befogenheter övergick till en federal regering. Under de kommande tio åren var många viktiga beslut (bl.a. kontrollen av armén, ansvar för radiosändningar, finanspolitiken, utvecklingen av kommunikationer och den industriella verksamheten) i händerna på den nya regeringen.

Britterna försöker påverka Rhodesia

Efter en folkomröstning 1961 beviljade Storbritannien en ny konstitution som skulle innebära självständighet för Rhodesia i alla frågor utom suveräniteten, Guvernören och utrikesfrågor. Den nya konstitutionen innehöll tre nyheter.

  • Ett rösträttssystem som skulle innebära att afrikaner för första gången kunde väljas in i den lagstiftande församlingen.
  • En Förklaring av rättigheter.
  • Ett konstitutionellt råd.

Det konstitutionella rådet sammansattes av 11 medlemmar från olika rasgrupper. Rådets huvudsakliga funktion var att meddela den Rhodesiska regeringen huruvida eventuella lagförslag överensstämde med Förklaringen av rättigheter.

I inledningen till denna konstitution accepterade den brittiska regeringen att det var ett etablerat avtal som det brittiska parlamentet inte skulle stifta för Rhodesia utan överenskommelse med den Rhodesiska regeringen.

När konstitutionen tillstyrkts hade två klausuler införts, som inte funnits med i det utkast som låg till grund för en folkomröstning i Rhodesia. Dessa klausuler innehöll nya och betydande befogenheter för britterna.

Rhodesian Front blir makthavare

År 1962 kom Rhodesian Front till makten och ansträngde sig för att förhandla fram verklig självständighet för Rhodesia. När det 1965 stod helt klart att den brittiska regeringen inte ville ge Rhodesia självständighet antogs en ensidig självständighetsförklaring (Unilateral Declaration of Independence, förkortad UDI). Konstitutionen från 1961 blev då ändrad för att ta bort de brittiska befogenheterna och göra Rhodesia till ett alldeles självständigt land.

Rhodesia blir republik

Den 17 november 1969 antog parlamentet i Rhodesia ”Constitution of Rhodesia 1969 Bill” som gjorde landet till en republik den 2 mars 1970. Konstitutionen ombesörjde bl.a. en lagstiftande församling med en President som statsöverhuvud, en senat och ett parlament och ett verkställande råd till stöd för Presidenten.

Konstitutionen var fundamentet för regeringen och lagen i Rhodesia den gav grunddragen i en Ed om Lojalitet och fastställde Engelskan som officiellt språk. Den beskrev Förklaringen av rättigheter och fastställde juridiken. Konstitutionen påvisade parlamentets och senatens sammansättning rörande europeisk och afrikansk representation.