Arbetskraftsinvandring

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Arbetskraftsinvandring syftar på personer som fått rätt att invandra p.g.a. arbete. För andra sorters invandring och översikt se artikeln om invandringsprocessen. Beträffande relationen mellan invandring och arbete mer generellt se artikeln om invandring och arbete.

Invandrare från andra länder än EU/EES måste få ett arbetstillstånd av Migrationsverket. EU/EES-medborgare har rätt att vistas 3 månader utan tillstånd i Sverige och ska därefter registrera en uppehållsrätt för arbete. Särskilda regler finns för gästforskare och personer som vill starta företag.[1]

År 2012 arbetskraftsinvandrade 19936 personer från utanför EU/EES och 10121 från EU/EES. Dessutom kom 9679 personer som anhöriga till arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES och en oklar andel av de totalt 7310 personer som invandrade som anhöriga från EU/EES.[2]

Enligt en rapport från OECD har Sverige ett av världens mest öppna arbetskraftsinvandringenssystem.[3]

Kritik

Olika former av kritik har riktats mot arbetskraftsinvandring som att det förekommer omfattade fusk med systemets regler, att den orsakar sänkta löner, att arbetstillstånd köpes för att kunna invandra permanent till Sverige, att den snedvrider konkurrensen till fördel för utländska bolag och fuskande bolag, att skatteinkomster flyttas till andra länder, och att den underlättar kompetensflykt från Sverige.

Utomeuropeisk arbetskraftsinvandring

År 2008 blev det lättare för utomeuropeiska invandrare att få komma till Sverige på tillfälliga arbets- och uppehållstillstånd om man hade arbete. Detta har skapat en illegal handel med arbetstillstånd där de som vill komma till Sverige betalar upp till hundra tusen kronor för resan och arbetstillståndet. Arbetskraftsrekryterare, svenska arbetsgivare och juristfirmor delar på pengarna. Ofta arbetar inte invandraren med det arbete personen fick arbetstillstånd för. Personen måste då själv betala arbetsgivaravgifterna till det företag som låtsas anställa personen så att inte fusket ska upptäckas. Istället arbetar invandraren med något annat och ofta svart. Efter 4 år får man permanent uppehållstillstånd (PUT).[4]

LO skrev i en rapport år 2013 att de nya reglerna år 2008 orsakat fusk och utnyttjande. Reformen innebär bland annat att man slopade arbetsmarknadsprövningen vilket innebär att man utfärdar arbetstillstånd för områden där det redan är arbetslöshet. 2/3 av arbetskraftsinvandrarna från utanför EU/EES angavs arbeta i sådana branscher. Att arbetsgivare i sådana branscher är intresserad av arbetskraftsinvandring angavs bero antingen på dåliga villkor/arbetsförhållandena för arbetarna eller att man får betalt för arbetstillstånden. Dåliga villkor/arbetsförhållandena angavs ha spritt sig till allt fler branscher vilket snedvridit konkurrensen. "Vi vill att det företag som är mest produktivt ska vinna i konkurrensen. Nu är det i stället fuskaren som vinner". Reformen införde även att alla yrken gäller som grund för att senare få ett PUT. Detta missbrukas av arbetsgivare som säljer arbetstillstånd. LO:s utredare angav att "I stället för att betala en flyktingsmugglare, betalar man en svensk arbetsgivare, det är den lättaste vägen in i Sverige". Man misstänkte att hälften av alla arbetstillstånd inom LO:s område är förmedlade via betalning.[5][6]

Rikskriminalpolisen skrev år 2012 att "Människosmugglare som har Sverige som destinationsland har enligt underrättelser riktat om sin verksamhet från traditionell smuggling till att istället erbjuda hjälp med utfärdandet av ”falska” arbetstillstånd. Inkomna uppgifter visar även på att detta görs i samarbete med företag som besitter juridisk expertis. Människosmugglarna nyttjar företag – ofta utan egentlig verksamhet – och genom företaget beviljas ett stort antal personer arbetstillstånd baserat på påstådda arbetstillfällen inom företaget. Bedömningen från Europols sida är att den svenska arbetskraftslagstiftningen erbjuder gynnsamma möjligheter för att utfärda arbetstillstånd på oriktiga grunder. Fördelarna med att få ett tillstånd utfärdat i ens egen riktiga passhandling, och på så sätt få tillståndet att framstå som äkta, är så stora att denna hantering troligtvis kommer att fortgå."[7]

År 2013 avslöjades att medlemmar i fackföreningen SAC Syndikalisterna hade sålt anställningserbjudanden till personer utanför EU för mellan 20 000 till 40 000 kronor.[8] Samma år angav flera nagelsalonger som rekryterar personal från Vietnam att man ville ha 70 000-140 000 kronor för att ordna arbetstilltstånd till arbeten med en lön på 6 500 kronor i månaden.[9]

LO skrev angav i en rapport år 2013 att "I det tidigare arbetstillståndsystemet gällde att arbetstagare i yrken där Arbetsförmedlingen gjorde bedömningen att brist på arbetskraft skulle råda under en längre tid beviljas permanent uppehållstillstånd redan vid inresa. Det är inte längre möjligt enligt det nya regelverket. Istället gäller en fyrårig kvalificeringsperiod. Dvs efter fyra år i arbete i Sverige kan arbetstagaren ansöka om permanent uppehållstillstånd." Detta angavs ha orsakat en minskning av antalet PUT mellan år 2008 och 2009. En ökning av har sedan skett fram till år 2012.[10] År 2013 är det första år som man kan ansöka om PUT efter denna fyrårig kvalificeringsperiod vilket kan komma att orsaka en kraftig ökning av antalet PUT.

40% av arbetskraftsinvandringen var okvalificerad enligt en beräkning år 2011. Endast 20% hade mer än 3 års högskoleutbildning.[11]

År 2013 angavs att 2/3 av arbetskraftsinvandringen rörde enkla jobb som främst var inom städ- och restaurangbranschen. Kostnaderna för att köpa ett tillstånd varierade för olika arbeten med en kostnad på upp till 200 000 kronor enligt polisen. P.g.a av en lucka i lagen fanns ingen möjlighet att lagföra säljaren om Migrationsverket godkänt tillståndet även om det skett på falska grunder. Det fanns exempel på pizzerior som anställt 100 personer.[12]

"Arbetskraftsinvandrare" blir asylsökare

År 2014 angavs att över hälften av "arbetskraftsinvandrarna" som stannade mer än två år i Sverige sökte asyl och att "arbetskraftsinvandringen" således blivit en metod för att kunna ta sig in i Sverige för att göra detta. Ett annat fenomen var att personer som först sökt asyl sedan blivit "arbetskraftsinvandrare" för att få uppehållstillstånd. En hög andel hade mycket låga eller obefintliga inkomster efter ett par år i landet vilket antydde att "arbetena" var skenanställningar.[13]

Högutbildade dataspecialisterna angavs oftast bara stanna några månader eller något år. Förutom dataspecialister var det inte många bristyrken där det förekom någon omfattande arbetskraftsinvandring. Klimatet och språket var stora nackdelar beträffande att få högkvalificerade personer att stanna längre. Personer som stannade längre för att arbeta gjorde detta huvudsakligen i lågkvalificerade yrken där det redan fanns ett stort överskott på arbetssökande.[13]

EU-regler

LO har även kritiserat hur företag använder EU-regler. Exempelvis kan företaget vara skriver i Irland med låga arbetsgivaravgifter och använda arbetskraft från Polen där inkomstskatt är en egenavgift som enligt LO sällan betalas av de polska arbetarna. Detta anges ledda till snedvriden konkurrens jämfört med de företag som betalar skatt i Sverige och använder svensk arbetskraft. En jurist på LO angav att "Transportsektorn håller på att falla söder på grund av den här typen av konkurrens". Även byggbranschen angavs ha problem. LO varnade för sänkta svenska löner, sänkta svenska skatteintäkter, och dålig arbetsvillkor och säkerhet för de utländska arbetarna.[14]

Ojämlika regler för kassaapparater

Från och med år 2014 måste svenska torg- och marknadshandlare ha kassaapparat som kan ge kunden kvitto. Lagen omfattar inte utländska handlare. Branschorganisation angav att detta förutom snedvriden konkurrens kan orsaka att många företagare i miljardbranschen kommer att registrera sig utomlands. Detta kan i praktiken innebära att man slipper betala moms. Även skatteverket ansåg särbehandlingen märklig.[15][16]

Arbetskraftsinvandring för att arbeta som personlig assistent åt släkting

År 2013 beskrevs hur familjer som sökt asyl men blivit utvisade kan återkomma som "arbetskraftsinvandrare" genom att bli personliga assistenter åt ett handikappat eller utvecklingsstört barn. Assistansersättningen betalas av staten.[17]

Lönedumpning

Det har hävdats att arbetskraftsinvandringen inte skulle påverka situationen för arbetslösa eller arbetande i Sverige. Lönedumpning påstås förhindras av att kollektivavtal ska följas. Mot detta har invänts att eftersom man tar in arbetskraft som det inte finns ett stort behov av, som okvalificerad arbetskraft, så ökar utbudet av arbetskraft vilket försämrar situation för svenska arbetare och de många arbetslösa. Det finns ett stort spann beträffande löner i kollektivavtalen. Dessutom kan arbetsgivaren kan ge lägre lön till den anställde än vad som anges till Migrationsverket.[18]

En undersökning av Statistiska centralbyrån på uppdrag av LO fann att många arbetskraftsinvandrare saknade deklarerad inkomst eller så var lönen var betydligt lägre än den som uppgivits till Migrationsverket. TCO:s chefsjurist angav "Problemet är att regeringen inte infört några kontroller och sanktioner riktade mot arbetsgivaren. Idag sker ingen systematisk kontroll att villkoren uppfylls. Staten borde ha ett intresse av att arbets– och uppehållstillstånd inte ges på falska grunder. Men då måste man kontrollera det. Även OECD har påpekat bristen på efterhandskontroll av arbetskraftsinvandringen när man utvärderade regeringens reform...Den enda sanktion som finns idag om Migrationsverket upptäcker att något är fel är att arbetstagaren blir av med jobbet och tillståndet kan dras in...Det kan uppenbart bli lönedumpning.[19]

Hotell- och restaurangfacket angav år 2012 att alla 150 företag med arbetskraftsinvandring som besökts bröt mot gällande lagar. Man bröt också mot kollektivavtalets bestämmelser och anställningsbevis skrevs i princip aldrig. Det förekom att att personer köper arbetstillstånd för att komma till Sverige. Försäljare angavs gå runt till företag som sökte arbetskraft och erbjuda mycket lågt betald sådan.[3]

År 2014 angavs lönedumpning, dåliga villkor, skattefusk och dåligt underhållna fordon av utländska åkerier och förare vara bidragande orsaker till att den svenska åkerinäringen med cirka 10 000 företag med över 86 000 anställda hölls på att slå ut.[20]

Kompetensflykt

"Arbetskraftsinvandring" har också utnyttjats för underlätta kompetensflykt från Sverige till låglöneländer. Man tar tillfälligt hit utländska personer som lärs upp och som sedan återvänder till hemlandet varefter den svenska personalen avskedas.[21]

Bättre alternativ?

Ibland har det hävdats, eller antytts, att arbetskraftsinvandringen är ett bättre alternativ till och en ersättning för en slapphänt asyl- och anhöriginvandring. Mot detta har hävdats att den lösare arbetskraftsinvandringen inte har ersatt någon annan invandring utan istället skapat ytterligare invandring som medfört nya problem.[22]

Anhöriga

Se Invandringsprocessen: Anhöriga till arbetskraftsinvandrare.

Allmän kritik gällande invandring och arbete

Se artikeln Invandring och arbete gällande föreställningar som att en hög arbetskraftsinvandring skulle behövas för motverka en påstådd framtida arbetskraftsbrist.

Se även denna artikel beträffande allmänna problem med låglöneinvandring som att lågavlönade över sin livstid får mer i bidrag än man betalar in i skatter och att låglöneinvandring kan motverka ökad produktivitet och högre BNP/person genom att företag utnyttjar billig arbetskraft istället för att införa effektivare produktionsteknik.

Externa länkar

Referenser

 1. Arbeta i Sverige. Migrationsverket. http://www.migrationsverket.se/info/Arbeta.html
 2. Översikt av beviljade arbets och uppehållstillstånd åren 2005 - 2012. Migrationsverket. http://www.migrationsverket.se/info/793.html
 3. 3,0 3,1 Madeleine Rinman. Samtliga kontrollerade företag bröt mot lagen. 14:12 12 apr. 2012. Riksdag&Departement http://www.rod.se/samtliga-kontrollerade-f%C3%B6retag-br%C3%B6t-mot-lagen
 4. Randi Mossige-Norheim. Jurister säljer arbetstillstånd till utomeuropéer. fredag 09 december 2011. Ekot. SR. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4847228
 5. Åsa Dickson och Sofia Lindahl. LO vill se nya regler för arbetskraftsinvandring. Publicerad 29 maj 2013 - 05:01 – Uppdaterad 29 maj 2013 - 08:44. SVT. http://www.svt.se/nyheter/sverige/lo-vill-se-nya-regler-for-arbetskraftsinvandring-1
 6. LO vill begränsa arbetskraftsinvandringen. Uppdaterat: onsdag 29 maj kl 08:40 (publicerades onsdag 29 maj kl 06:27). Ekot. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5548418
 7. Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012. Rikskriminalpolisen. http://www.polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Organiserad-brottslighet/Polisens-lagesbild-av-grov-organiserad-brottslighet-2012/
 8. Lotten Collin. Syndikalister sålde erbjudanden om anställning. Ekot. Uppdaterat: fredag 1 mars kl 08:30 (publicerades fredag 1 mars kl 03:18). https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5459164
 9. Markus Alfreddsson. Svenska arbetstillstånd säljs för över 100 000 kr. Publicerat: kl 03:36 , Ekot. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5679741
 10. Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen. 2013. L0. http://www.lo.se/start/lo_fakta/fusk_och_utnyttjande_om_avregleringen_av_arbetskraftsinvandringen
 11. Tobias Olson. Åkesson: ”80 procent är okvalificerade”. 7 december 2011 kl uppdaterad: 15 december 2011 SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/faktakollen-akesson-80-procent-ar-okvalificerade_6689506.svd
 12. Lagmiss öppnar för utnyttjande. 15 april 2013 kl 12:08. SvD. http://www.svd.se/naringsliv/lagmiss-oppnar-for-utnyttjande_8085648.svd
 13. 13,0 13,1 ”Arbetskraftsinvandring har blivit ett nytt sätt att fly krig” Publicerad 2014-04-27 00:05. DN. http://www.dn.se/debatt/arbetskraftsinvandring-har-blivit-ett-nytt-satt-att-fly-krig/
 14. Snedvriden konkurrens hotar svenska företag. Publicerad 19 maj 2013 - 09:29 – Uppdaterad 19 maj 2013 - 21:40. SVT. http://www.svt.se/nyheter/sverige/snedvriden-konkurrens-hotar-svenska-foretag
 15. Ulrika Beck-Frii. Svenska torghandlare missgynnas Publicerat: onsdag 2 oktober kl 04:47 , Ekot. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5662382
 16. Lagen gäller inte utländska knallar. Publicerad för 2014-07-31 04:30:00. Ltz.se http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/lagen-galler-inte-utlandska-knallar
 17. Så blåser David, 41, skattebetalarna med romer och innovativt assistensupplägg. Publicerat den 11 oktober 2013 kl 01:41. Fria Tider. http://www.friatider.se/han-blaser-skattebetalarna-med-romer-och-nytt-assistensupplagg
 18. Myt 5: ”Arbetskraftsinvandrare stjäl inte jobb för arbetslösa”. Myter om invandringen. Sverigedemokraterna. http://myterominvandringen.se/2012/01/30/myt-5-arbetskraftsinvandrare-stjal-inte-jobb-for-arbetslosa/
 19. Gert Lundstedt. Arbetstillstånd på falska grunder kontrolleras inte. TCO-tidningen. http://www.tcotidningen.se/arbetstillstand-pa-falskagrunder-kontrolleras-inte
 20. SD och S i debatt om EU och lönedumpning i åkeribranschen. Publicerat 2014-05-12, 22:59 (Uppdaterat 2014-05-12, 22:59). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/05/12/sd-och-s-i-debatt-om-eu-och-lonedumpning-i-akeribranschen/
 21. Facket: Arbetskraftsinvandring skapar jobbflykt. Uppdaterad 2010-11-16. Publicerad 2010-11-16 http://www.di.se/artiklar/2010/11/16/facket-arbetskraftsinvandring-skapar-jobbflykt/
 22. Mats Dagerlind. Arbetskraftsinvandring inget alternativ till asyl och anhöriginvandring. Publicerad: 2009-07-23 13:07, Uppdaterad: 2011-11-02 17:11. Newsmill. https://archive.is/wn9aV