Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, är en definition och internationell överenskommelse gällande folkmord och dess praktiserande i aktiv handling. Konventionen antogs av FN i New York den 9 december 1948 och ratificerades av Sverige den 9 maj 1952. Den 10 december 1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.


KONVENTIONEN OM FÖREBYGGANDE OCH BESTRAFFNING AV BROTTET FOLKMORD

Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide)
Antagen den 9 december 1948 GA res. 260 A (III)
Trädde i kraft den 12 januari 1951

De fördragsslutande parterna, som tagit under övervägande den förklaring, som Förenta Nationernas generalförsamling
antog genom sin resolution 96 (I) den 11 december 1946 av innehåll, att folkmord är ett brott enligt folkrätten, strider mot Förenta
Nationernas anda och syftemål samt fördömes av den civiliserade världen; som fastställa, att folkmord i all historisk tid
har tillfogat mänskligheten stora förluster; och som äro övertygade om att mellanfolkligt samarbete
är nödvändigt för att befria mänskligheten från en så avskyvärd hemsökelse; överenskomma härmed följande:

Artikel I
De fördragsslutande parterna bekräfta, att folkmord, vare sig det förövas i fredstid eller
i krigstid, är ett brott enligt folkrätten, vilket de förplikta sig att förebygga och bestraffa.

Artikel II
I denna konvention förstås med folkmord envar av följande gärningar förövad i avsikt
att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,
a) att döda medlemmar av gruppen;
b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Artikel III
Följande gärningar skola vara straffbara:
a) folkmord;
b) stämpling till folkmord;
c) omedelbar och offentlig uppmaning till folkmord;
d) försök till folkmord;
e) delaktighet i folkmord.

Artikel IV
Personer, som göra sig skyldiga till folkmord eller annan i artikel III uppräknad gärning, skola bestraffas, vare sig de äro grundlagsenligt
ansvariga styresmän, ämbets- och tjänstemän eller enskilda personer.

Artikel V
De fördragsslutande parterna förplikta sig att i överensstämmelse med vars och ens grundlag genomföra den lagstiftning
som erfordras för att möjliggöra en tillämpning av denna konventions bestämmelser, och i synnerhet att stadga verksamma straff,
som skola drabba personer, vilka göra sig skyldiga till folkmord eller andra i artikel III uppräknade gärningar.

Artikel VI
Personer, som anklagas för folkmord eller annan i artikel III uppräknad gärning, skola lagföras vid
behörig domstol i den stat på vars område gärningen begåtts, eller vid den internationella straffdomstol som må vara
behörig i förhållande till de av denna konventions parter vilka erkänt dess domsrätt.

Artikel VII
Folkmord och övriga i artikel III uppräknade gärningar skola icke betraktas såsom politiska
brott, när fråga uppkommer om utlämning. De fördragsslutande parterna förplikta
sig att i hithörande fall medgiva utlämning i överensstämmelse med sina gällande lagar och traktater.

Artikel VIII
Envar fördragsslutande part äger hemställa till vederbörande organ inom Förenta Nationerna
att vidtaga sådana åtgärder enligt Förenta Nationernas stadga, som dessa organ anse ägnade
att förebygga och undertrycka gärningar, innefattande folkmord eller någon av övriga i artikel III uppräknade gärningar.

Artikel IX
Tvister mellan de fördragsslutande parterna angående tolkningen, tillämpningen eller uppfyllandet
av denna konvention, däri inbegripet tvister, som angå en stats ansvarighet för folkmord eller annan i artikel III
uppräknad gärning, skola hänskjutas till Internationella domstolen, där någon av de tvistande parterna så fordrar.

Artikel X
Denna konvention, vars engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter äga lika vitsord, skall dagtecknas den 9 december 1948.

Artikel XI
Denna konvention skall intill den 31 december 1949 vara öppen för undertecknande för envar medlem av
Förenta Nationerna och för envar ickemedlemsstat, till vilken generalförsamlingen har riktat inbjudan att underteckna.
Konventionen skall ratificeras, och ratifikationsinstrumenten skola deponeras hos Förenta Nationernas generalsekreterare.
Efter den l januari 1950 kan denna konvention tillträdas av envar medlem av Förenta Nationerna och av envar ickemedlemsstat,
som mottagit inbjudan därtill enligt vad ovan sagts.
Tillträdesinstrumenten skola deponeras hos Förenta Nationernas generalsekreterare.

Artikel XII Envar fördragsslutande part äger när som helst genom ett till Förenta Nationernas
generalsekreterare riktat tillkännagivande utsträcka denna konventions tillämplighet till
alla eller några av de områden för vilkas förbindelser med främmande makter den fördragsslutande parten är ansvarig.

Artikel XIII
Generalsekreteraren skall å den dag, då de första tjugu ratifikations- eller tillträdesinstrumenten ha deponerats,
upprätta ett protokoll häröver och översända ett exemplar därav till envar medlem av Förenta Nationerna och till envar av de ickemedlemsstater som avses i artikel XI.
Denna konvention skall träda i kraft nittio dagar efter dagen för deponerandet av det tjugonde ratifikations- eller tillträdesinstrumentet.
Ratifikation eller tillträde, som äger rum efter sistnämnda dag, skall träda i kraft nittio dagar efter deponerandet av ratifikationseller tillträdesinstrumentet.

Artikel XIV
Denna konvention skall förbliva i kraft under en tidrymd av tio år från dagen för dess ikraftträdande.
Den skall därefter förbliva i kraft under en tidrymd av fem år i sänder för de fördragsslutande
parter som icke ha uppsagt densamma minst sex månader före den löpande periodens utgång.
Uppsägning skall verkställas genom skriftligt tillkännagivande till Förenta Nationernas generalsekreterare.

Artikel XV
Därest till följd av uppsägningar antalet parter i denna konvention skulle nedgå under sexton,
skall konventionen upphöra att gälla från och med den tidpunkt, då den senaste av dessa uppsägningar fick giltig verkan.

Artikel XVI
Hemställan om ändring av denna konvention kan göras när som helst av envar fördragsslutande part i form av skriftligt tillkännagivande till generalsekreteraren.
Generalförsamlingen skall avgöra, vilka åtgärder som eventuellt skola vidtagas i anledning av en sådan hemställan.

Artikel XVII
Förenta Nationernas generalsekreterare skall underrätta alla Förenta Nationernas medlemmar och de icke-medlemsstater, som avses i artikel XI, om följande:
a) underskrifter, ratifikationer och tillträdesanmälningar, som mottagits enligt artikel Artikel XI
b) tillkännagivanden, som mottagits enligt artikel XII;
c) den dag, å vilken denna konvention träder i kraft enligt artikel XIII;
d) uppsägningar, som mottagits enligt artikel XIV;
e) konventionens urkraftträdande enligt artikel XV;
f) tillkännagivanden, som mottagits enligt artikel XVI.

Artikel XVIII
Originalexemplaret av denna konvention skall deponeras i Förenta Nationernas arkiv.
Bestyrkta avskrifter av konventionen skall översändas till alla Förenta Nationernas
medlemmar och till de icke-medlemsstater, som avses i artikel XI.

Artikel XIX
Denna konvention skall inregistreras av Förenta Nationernas generalsekreterare vid den tidpunkt, då den träder i kraft.


Referenser