Folkmord

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Folkmord, brottsrubricering lanserad av andra världskrigets segermakter inför Nürnbergprocessen. Har sedan dess upphöjts till svensk lag.

Enligt lag (1964:169) om straff för folkmord gäller att:

   1 § Förövar någon gärning, för vilken enligt lag är stadgat fängelse i fyra år eller
däröver, mot en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp med avsikt att
förgöra gruppen helt eller delvis, dömes för folkmord till fängelse på viss tid, lägst fyra och
högst tio år, eller på livstid.
   2 § För försök, förberedelse eller stämpling till folkmord, så ock för underlåtenhet att
avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. brottsbalken stadgas.

Se även

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp