Tattare

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Tattare är den svenska benämningen på det folk som uppstod i blandningen mellan svenskar och zigenare. Beteckningen användes tidigare även om zigenare. De zigenare som kommit till Sverige före 1700-talet blandade sig då och då med lösaktiga svenskar och en ny blandrasbefolkning uppstod. Efter 1800-talets inledning började man allt oftare skilja på tattare och zigenare. Zigenarna var de mera renrasiga, medan tattarna var deras rasblandade släktingar. I Finland ville invånarna ogärna blanda sig med zigenare, och därför bibehöll de sina sedvänjor i högre grad. I Sverige däremot uppgick delar av zigenarstammen i den svenska befolkningen. Sedan början av 1800-talet skiljde man i Sverige på dessa grupper.

I boken Tattarplågan, av C.M. Bergstrand (1942) beskrivs tattarna på följande sätt: ”Våra dagars tattare har förmodligen som regel något zigenarblod i sina ådror, men i huvudsak är tattarsläktet säkerligen produkten av en under många århundraden försiggången blandning av asociala element, såsom frigivna trälar, förrymda brottslingar, krigsfångar, frigivna fångar, avskedade soldater, rackare, lösaktiga och lättjefulla kvinnor och andra förkomna eller utan tukt uppvuxna individer.”

När Allan Etzell redovisade en undersökning (1944) om tattares livsstil var det ingen ljus bild han gav. Mellan åren 1929-1943 undersöktes 65 tattares liv. 58 % av dem var födda utom äktenskapet. 40 av dem hade sammanlagt 141 barn varav 67 var födda utom äktenskapet. 20 av dem hade varit intagna på uppfostringsanstalt. Några av dem var besvågrade mellan kusiner. Av 47 tattares fäder var 21 straffade. Av 40 tattares mödrar var 6 straffade. 40 av de 65 männen i undersökningen hade sammanlagt 283 syskon. De vanligaste brottskategorierna i gruppen var stöld, bedrägeri, misshandel, dråp och mord. Som yrken uppgav de flesta att de var hästhandlare eller gårdfarihandlare.

I Tidskrift för psykologi och pedagogik (nr 3 1943) publicerades en studie om ”Begåvningsförhållandena hos tattare”. Av 35 undersökta personer inom en viss släkt var 20 psykiskt undermåliga. De släkter som undersöktes hade alla kriminalitet bland sig. Rasblandning mellan zigenare och den dominerande befolkningen har i de nordiska länderna varit mest utbredd i Sverige.

August Strindberg skrev romanen Tschandala, som handlar om magister Andreas Törners möte med en tattare.

Se även

Extern länk