Robert Schumann

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Robert Schumann Tysk pianist och kompositör av klassisk musik som föddes den 8 juni 1810 i Zwickau Tyskland och dog 29 juli 1856 i Endenich Tyskland. Robert Schumann är en av den tyska musikromantikens namn. Han var en nervöst livlig person och hans stora känslighet visar sig tydligt i hans musik. Pianot intar en dominerande ställning i Schumanns skapande. Hans pianostil är virtuos - han hade först tänkt sig en karriär som pianist men hindrades av en självförvållad handskada. Som musikkritiker spårade han upp och stödde nya begåvningar, såsom Fredéric Chopin och Johannes Brahms.

Uppväxtsåren

Schumanns far var mycket litterärt intresserad och hade arbetat sig upp till att bli en välbärgad förlagsbokhandlare. Från honom fick sonen i arv både äregirighet och de litterära intressena, medan den musikaliska begåvningen stammade från hans mor, som var en fin amatörpianist. Robert visade tidigt sina anlag för musik. Hans första musiklärare var en ung gymnast, som var inneboende hos familjen Schumanns, men det dröjde inte länge, förrän Robert överglänste sin lärare. Så småningom övertog stadens organist lektionerna i pianospel, men någon teoretisk undervisning fick Robert inte.


Som 9-åring hörde han Ignaz Moscheles spela, och hans strävan var sedan att bli en lika stor pianist som denne. Dittills hade pojkens främsta intresse varit att tillsammans med sin far sätta ihop små rövarkomedier - fadern hoppades att sonen skulle bli diktare och förläggare - men från och med nu sköta alla slags litterära arbetsen åt sidan till förmån för musiken.


Gymnasietiden, första kompositionen och faderns död

År 1820 kom Robert in på gymnasiet, och där hittade han snart kamrater, som var lika musikaliskt och litterärt intresserade som han själv. De bildade tillsammans en orkester, som Schumann ledde från pianot. Redan ett par år senare stod en stor komposition av honom själv, den 150:e psalmen, på programmet. Efter detta försökte fadern att få Carl Maria von Weber till lärare åt Robert, men Weber var just då upptagen med att komponera operan Oberon och stod mitt uppe i förberedelserna för sin englandsresa, och därför kunde han inte åtaga sig uppdraget.


För Robert var det ett hårt slag, när fadern kort tid därefter avled. Han hade varit ett gott stöd för sonen i dennes konstnärliga intressen, men modern tänkte med förfäran på att Robert skulle få leva sitt liv inom ett - "brödlöst yrke" - som konstnärens.

Schumanns tidiga Litterära intressen

Även om det var musiken, som i särskilt hög grad upptog hans tid under dessa år, ägnade han sig även åt sina litterära ambitioner, som mycket aktiv medlem av skolans litterära förening. Redan under denna period var det den ärkeromantiske diktaren Jean Paul han i konstnärligt hänseende kände sig mest besläktad med. Pauls böcker blev hans dagliga bröd.

Slarvar med Juridikstudierna

Enligt moderns önskan började han 1829 att studera juridik i Heidelburg och Leipzig, men han tog inte sina studier särskilt allvarligt. Schumann själv uttalade sig om juridik - " Juridiken ger mig kalla kårar efter ryggraden. Med sina iskalla definitioner kramar den livet ur mig. Medicin vill jag inte och teologi kan jag inte studera".


Vid denna tid gjorde Schumann sina första allvarliga försök att komponera, men han sysselsatte sig mest med att förbättra sin pianoteknik. Han längtade efter att bli pianist, och särskilt hans möte med violinisten Ernst och en Paganini konsert 1830 blev avgörande. Mer och mer stod det klart för honom, att musiken var hans kall. År 1830 skrev han till sin mor och bad henne om hennes samtycke till att ägna sig helt åt musiken.

Schumann experimenterar med att försöka förlänga sitt finger

Hösten 1830 började Schumann att studera för pianoläraren Friedrich Wieck i Leipzig. Han övade dag och natt och var lidelsefullt upptagen med att finna nya medel till förbättring av fingertekniken. Men medan Wieck vintern 1831 - 1832 var ute på konsertturné fick Schumanns experiment det sorgliga resultatet, att han förlorade rörligheten i högra handens fjärde finger.

Han hade använt ett instrument, som han själv uppfunnit och som höll fjärde fingret utsträckt, medan han övade de andra fingrarna. Han försökte alla upptänkliga medel för att få handen frisk igen men måste slutligen helt uppge hoppet om att kunna bli pianist.

Mötet med Clara Wieck

Redan 1831 utkom Abeggvariationerna för piano och de följdes snart av åtskilliga andra pianoverk. Samtidigt bedrev Schumann studier i komposition. Detta var enligt Schumann torrt och tråkigt och det låg inte för honom att studera kontrapunkt, men han förstod i alla fall, att ett visst mått av teoretiska kunskaper var nödvändigt för han, om han ville bli kompositör.


Som elev till Wieck kunde Schumann på nära håll följa den unga Clara Wiecks utveckling som pianist. Vid 11 års ålder hade hon redan mad succéartad framgång spelat offentligt i Paris, och hon fängslade Schumann både genom sin enastående musikalitet och sin egenartade personlighet. Genom sina kompositioner hade Schumann fäst uppmärksamheten på sig som en egenartad och originell musiker, och då han kom tillbaka till Leipzig 1833, blev han snart centrum för en stor krets av unga musiker och amatörer.

Schumann som tidningsredaktör och bildandet av ett Davidsförbund

Schumann startade en musiktidskrift i Leipzig, som han var redaktör på, och här visade han sig som en fin, fantasifull, uppfinningsrik och saklig skribent. Hans namn blev allmänt känt, och de unga vänner, som samlade sig kring honom i restaurangen - Kaffebaum - fick allt större betydelse. Konstnärer på besök i Leipzig försummade inte att besöka Schumanns - stamställe -,och han knöt förbindelse med allt flera framstående män.


Som musikkritiker hade Schumann för vana att använda pseudonymer. Inspirerad av Jean Paul förde han då fram både sig själv och sina vänner som personer under olika fantasinamn. Tillsammans bildade denna krets av uppdiktade personer ett - Davidsförbund - som kämpade mot - filistéerna - de gamla, förstockade motståndarna till allt nytt.


I detta Davidsbund var det Schumann uppträdde under de två namnen - Eusebius och Florestan -,som han använde som pseudonymer i sin tidskrift. Denna delning av personligheten var inte bara ett romantiskt infall utan uttryck för en allvarlig känsla av att han var själsligen splittrad.

Schumanns personlighetsklyvning

I ett brev till sin mor förklarade han öppet i maj 1832, att han svårligen kunde förlika de bägge sidorna av sitt väsen med varandra, den passivt tänkande och reflekterande med den aktivt handlande. Schumanns person som han kallade Eusebius representerade det överkänsliga, det själviakttagande, det drömmande och längtande, det andligt ensamma i hans karaktär, det återhållande, medan hans andra person Florestan representerade det omedelbara, det glada, öppna och sunda i honom.


Schumann använde även en tredje pseudonym av sig själv, nämligen - Mäster raro, den sällsynte - som närmast kan sägas syfta på den ideella men sällsynta föreningen av Eusebius och Florestan.


" Florestan och Eusebius är mina dubbelnaturer, som jag gärna skulle se förenade i Mäster raro" förklarade han själv. I många av Schumanns piano kompositioner återfinner man namn ur denna fantasikrets av vänner.

De första Ångestanfallen och giftermålet med Clara

År 1833 förlorade Schumann sin bror och svägerska. Det gjorde ett djupt intryck på honom, och han blev nervös, fick andnöd, och plötsliga svimningsanfall. Han längtade efter ömhet och värme och hade svårt för att tåla ensamheten på inackorderingsrummet under de långa vintermånaderna. Sommaren 1834 hade han en kortvarig kärlekshistoria med Ernestine von Fricken, en ung dam från staden Asch. Han märkte dock ganska snart, att det hela var ett misstag och att han med hela sin person kände sig knuten till Clara Wieck.


Han friade till Clara1835, men hennes fader gav inte sitt samtycke och satte sig med alla krafter emot deras planer. Den uppslitande kampen med Claras far varade i 5 år och blev en mycket hård påfrestning för Schumanns nerver. Först på Claras 21-årsdag, den 12 september1840, kunde de äntligen gifta sig.

Inget erkännande för sina kompositioner

Under åren före giftermålet arbetade Schumann sig fram till ett ansett namn som kritiker, och han blev även känd som en mycket originell kompositör. Men hans kompositioner vann inte något allmänt erkännande. Man talade om deras - föga attraktiva kakafoni. Inte ens Fréderic Chopin gillade Schumanns musik.


De första åren efter äktenskapet var de lyckligaste och mest harmoniska i Schumanns liv. Men också nu kunde han ha svårigheter, bland annat för att det inte var lätt för Clara att vara både konsertpianist, hustru och mor - Clara fick under loppet av 7 år 5 barn. Han hade dessutom svårt för att vara borta från Clara, men led också av att ställas i skuggan av henne, när han följde med på hennes konsertturnéer.

Det första lyckade skapandet

Hans skapande förmåga nådde fram till sin fulla utveckling under hans äktenskap första lyckliga år. Intill året 1840 hade Schumann väsentligen komponerat för piano, men från och med nu sökte han sig nya områden för sin skapande verksamhet. Egendomligt är det, att han i allt längre perioder koncentrerar sig på kompositioner av ett speciellt slag. Året 1840 är ett - Sångens år. Då komponerade han en lång rad sånger till piano, allt som allt mer än 120 stycken, som såncyklerna - Myrthen, liederkreis, och Frauenlieben und leben.


År 1841 har han sitt symfoniår - 1:a symfonin fullbordad, den 4:e påbörjad - 1842 är hans kammarmusikår - 3 stråkkvartetter, pianokvintett, pianokvartett och triofantasistycken - medan 1843 inleder en mera allsidig period, då körkompositioner upptar en stor del av hans tid.

Återigen psykiska problem

Den våldsamma produktionen under dessa år ledde till att han blev överansträngd, och måste avbryta allt arbete. Allt svårare blev det för honom att vända sig till andra människor. Han var helt upptagen av sina egne tankar, blev mer och mer ordknapp och var så frånvarande, när han dirigerade, att han glömde slå takten. Att han också måste tjäna till familjens uppehälle gjorde livet ännu tyngre för honom, och hans mentala tillstånd förvärrades alltmer.


Redan 1844 blev han liggande sjuk under en turné med Clara till Ryssland. I dagboken kan man läsa om - reumatiska smärtor med ångestförnimmelser, tryckande melankoli, kraftiga svimningsanfall - och på ett annat ställe står det - Förödmjukelsen, som man inte står ut med på grund av Claras märkliga beteende.

Inlagd på mentalsjukhus efter ett självmordsförsök

År 1850 tog han anställning som kapellmästare i Düsseldorf - i synnerhet med avsikten att förbättra sin ekonomi. Schumann verkade direkt frånstötande på folk, som han inte gillade och blev förnärmad över den minsta likgiltighet hos andra. Hemma hos sin familj var han mycket tyst. Hans barn - han fick 7 stycken - var lyckliga, han strök dem ofta över huvudet och sade: "Mina kära små".


Men Schumann slöt sig inom sig själv, hans tillstånd förvärrades alltmer. Ibland kunde han sysselsätta sig med ett slags spiritism, fick bord och stolar att dansa osv. I Februari1850 skriver han ned ett tema, som han menar änglarna skickat honom. Även en öronsjukdom plågar honom allt värre, och i sitt betryckta tillstånd försöker han begå självmord genom att försöka dränka sig den 26 februari 1854. Han ber själv att få bli inlagd på sinnessjukhuset i Endenich vid Bonn. Här dör han 2 år senare.

Musiken

Schumann är i sin musik alltigenom den unge romantikern. I nästan allt vad han skrev äger han ungdomens omedelbarhet, dess framstormande hänförelse, dess drömmande, veka melankoli och dess djupa förtvivlan. Därtill är han den mest utpräglade romantiker, som kanske någon tid kan uppvisa. För honom är musikens enda uppgift den att ge uttryck för allt vad han känner. För honom betyder komposition inte att skapa ett byggnadsverk i toner. Musiken har inte ett mål i sig själv utan är bara ett medel för honom att få utlopp för sin personlighet.


Schumann sa själv om musik att: - " Man finner i musik utan ord uttryck för sorg, glädje, melankoli, men rakt inte några nyanser ifråga om lidelser, såsom vrede, ånger, välbefinnande och dylikt något som gör att man inte förstår Beethoven och Schubert, som i toner uttrycker alla sinnestillstånd.

Pianot som utgångspunkt

Schumann närmade sig musiken med pianot som utgångspunkt. Men då han under sitt " sångens år" kastade sig över uppgiften att tonsätta sin samtids diktning, gjorde han det med en sådan förståelse, en sådan självständighet, att han genast kom att jämte Franz Schubert stå som grundläggaren av den tyska lieden (sånger).


Omkring 1840 kände Schumann, att pianot blev för trångt för honom, och under1841 arbetade han med orkestern. Året efter var det kammarmusiken han gav sig i kast med. Under denna tid var det hans mål att bygga sina verk efter klassiska mönster, på ett tematiskt material, som skulle genomarbetas.

Avrundning

I hans bästa verk från denna tid lyckades det honom också att uppnå en fullkomlig förening av allt vad han försmådde, därför att hans fantasi inte saknade något av sin ungdomliga spontanitet utan styrdes av ett geni, som var i besittning av sin fulla kraft. Schumann förstod inte något av orkesterinstrumenten så bra, som han förstod pianot, och hans instrumentation har ofta kritiserats.


Schumann är ett av den romantikens största namn, och hans skapande är färgat av hans intresse för romantikens poetisk och fantasifulla litteratur. På 1830-talet skapade han uteslutande pianomusik. De första verken var främst av virtuos karaktär som i Papillons från1832, men senare blev uttrycket mer varierat som i - Carnaval1835 och sviten Kinderszenen 1838 - bland hans pianomusik märks även den geniala pianokonserten i a-moll från 1841.


1840 var hans så kallade - lied år - med tillkomsten för alla de stora sångcyclerna som - Frauenliebe und leben och Dichterliebe. Nästa stora lied period inträffar 1849-1850. Stilen har nu blivit strängare, med starkare dominans för melodistämman. Det lyriska bär också upp Schumanns främsta körverk, oratoriet Das paradies und die peri 1843.


Orkesterverken tillkom alla på 1840- och 1850-talen. Bland dessa märks 4 symfonier, som är spännande och dramatiska i sin melodik och utformning. Under denna period skrev han också mycket kammarmusik, som rymmer några av hans främsta kompositioner, bland annat 3 stråkkvartetter, pianokvintetten, pianotrior och en pianokvartett som är av allra högsta musikaliska kvalitet.

Videogalleri

Källor

Hämtade från musiklexikon av olika årgångar, samt biografier och översatta dagboksanteckningar över Robert Schumann.

Berlin-orkester.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Klassisk musik

Externa länkar