Nordengruppen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Nordengruppen var en nationalistisk tankesmedja som startade sin verksamhet 2011 men som numera är nedlagd. En av de drivande personerna bakom gruppen var Magnus Söderman.

Syfte

Nordengruppen har som syfte att genom publicistisk verksamhet vara ett värn för den nordiska kultursfären vilken är en del av den västerländska. Idag utmanas Sverige och Västerlandet av både inhemsk ”multikulturalism” och generell postmodern etnisk, kulturell, social och politisk nihilism. Nordengruppen vill i detta sammanhang lyfta, definiera och förespråka det ”svenska” och ”nordiska”, ur ett etniskt nationalistiskt perspektiv. Vidare vill vi genom kommentarer och analyser genomlysa den förda politiken och effekterna av den politiska korrekthet som genomsyrar såväl politiken som samhälls- och kulturlivet. Därtill vill vi försöka ge realistiska politiska alternativ till den rådande ordningen.

Nordengruppen verkar även för en fri historisk forskning utan politiska implikationer. Vi anser att vår förståelse för historiens skeenden tjänar på en öppen och utmanande forskning och att det skall vara ”högt i tak” gällande publiceringen av artiklar.

Gruppen är politiskt och religiöst obunden. Vi önskar dock bära vidare det frihetsarv som är intimt förknippat med Sverige och tar ställning för den nordiska idén om folkstyre. Vi erkänner kristendomens avgörande del i kulturarvet, såväl som den forna seden och visar tillbörlig respekt för människors rätt till sin egen tro. Däremot anser vi även att religioner måste tåla såväl kritik som granskning.

Nordengruppen tar ställning mot alla former av inskränkningar av åsikts- och yttrandefriheten vilka vi anser vara de två fundament som all intellektuell strävan vilar på. Av detta följer dock att vi inte önskar kränka någon genom vårt publicistiska arbete. Däremot anser vi att såväl raljerande som polemik tillhör den goda diskussionen samt att den lättkränkthet många i dagens samhälle lider av inte skall inskränka gruppens skribenters möjligheter att verka fritt. Vi står upp för åsikts- och yttrandefriheten och använder denna medborgerliga rättighet.

Förutom ett konservatoriskt arbete genom publicering av texter och poesi med mera som tillhör vårt kulturarv har Nordengruppen som mål att vara delaktiga i att skapa en idépolitisk och ideologisk grund för en nationalistisk politik i Sverige. I detta ingår att understödja och motivera aktivistiska segment.

I denna idémässiga strid, reser Nordengruppen följande fyra ödesfrågor:

För ett bevarande av den säregna nordiska etniciteten. Sveriges öde vilar ytterst i att folkets specifika genetiska särart säkerställs.

Ett identitetslöst folk står chanslöst inför framtidens utmaningar. Därtill förpliktigar arvet från tidigare generationer. Det etniska ursprunget sätter sitt främsta avtryck i ett folks historia, dess kulturella arv och sociala mönster. Folkets unika uttrycksformer måste för framtida svenska generationer förvaltas och försvaras.

Sverige står, liksom Västerlandet till sin helhet, inför ett tveeggat hot. De västerländska nationerna dels eroderar, när den verklighetsfrånvända dogmen multikulturalism, bokstavligen sliter sönder samhällena inifrån. Utifrån reser sig, likt tidigare i europeisk historia, islam, som den i dagsläget farligaste fienden till Västerlandet och därmed Sverige.

Norden har genom historien varit en naturlig enhet. I globaliseringens tidevarv, måste de nordiska länderna återgå till denna ordning och stärka banden med varandra. Nordengruppen hävdar den Nordiska tanken – att Danmarks, Islands, Norges, Sveriges och Finlands sak blir gemensam genom en förbundsstat.

Externa länkar

Folketsmarsch05.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Svensk nationalism