Jupiter

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Jupiter

Jupiter är förutom solen den största planeten i solsystemet.

Miljön på Jupiter

Jupiter är med en polarradie på 66335,4 km, en ekvatorsradie på 71438,1 km, och en massa 318 gånger så stor som jordens den största av alla solsystemets planeter. Dess sålunda ansenliga avplattning är ett resultat av planetens snabba rotation. Vår sol, vilken på Jupiters avstånd framstår blott som en stark stjärna, går från en enskild punkt på planetens skenbara yta betraktad, upp och ned med nio och 5/6 timmes intervall, vid ekvatorn något påskyndat. Planeten Jupiter har en inkonsistent yta bestående av komprimerat, nedkylt väte, helium, ammoniak och metan. Enkannerligen ammoniak, men även väte och metan uppvisa till följd av tryck och varierande temperaturer troligtvis växlande fastillstånd på planeten. En besökare som färdades mot Jupiters mitt skulle först passera ett molntäcke av metan och ammoniak varav ammoniaken under passagen kondenserades till ammoniakregn och ammoniaksnö. Längre ned ökar temperaturen och ammoniaken skulle kunna ses förångas i ett skådespel med oerhörda elektriska laddningar för att därpå återgå till molnen. Vad det anbelangar kunskaperna om planetens mer centrala delar så är de mycket begränsade.

Jupiter i rymden

Såsom himlaobjekt iakttages Jupiter till följd av sin storlek och albedo med en maximal ljusreflexion vilken överträffar stjärnan Sirius från jorden observerade ljusstyrka. Avståndet mellan solen och Jupiter är i genomsnitt runt 778,33 miljoner kilometer och omloppstiden 11,86 år. Detta stora avstånd är vad som i kombination med planetens storlek den omständighet som sörjt för dess bibehållande av allt inkommet väte, vilket eljest genom förångning och solvind skulle ha slitits ifrån planeten. Jupiter är omtalad för sin röda fläck, en gigantisk virvelstorm med trefaldiga dimensioner relativt jorden. Denna virvelstorm omvittnades redan 1631 och är sedemera stadd i långsamt avtagande. Jämte den röda fläcken iakttagas hos Jupiter även mörka band vilka på olika latituder omsvepa planeten parallellt med ekvatorn, samt tillfälliga fläckar av oregelbunden karaktär. Yttemperaturen beräknas till nedemot -140 grader. Kring Jupiter kretsar 28 månar varav de 4 största: Io, Ganymedes, Callisto, och Europa är ungefär av samma storlek som vår egen måne och planeten Merkurius. I likhet med Saturnus är Jupiter omgiven av ett ringsystem, ehuru Jupiters ringar är mycket tunnare.