Abram/Abraham

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Abram var, enligt den judiska tron och bibliska historien, ättling till Set, Noas son. Han utvaldes av Gud till att bli stamfader till det judiska folket, Israel, Guds utvalda folk, och blev således den första patriarken. Han fick först sonen Ismael med sin egyptiska slavinna Hagar, sedan sonen Isak med sin fru Sara. Isak fick sonen Jakob som i sin tur fick 12 söner, vilkas avkommor blev det judiska folkets 12 stammar.

Abraham är en centralgestalt inom den judiska tron och en av judendomens viktigaste personer.

Historia

När Abraham fick sin uppenbarelse från Gud och ingick sitt förbund med honom var han 99 år och barnlös. Han var gift med Saraj, som fick namnet Sara då förbundet slöts. Abraham kunde inte helt lita på Guds löfte om att få en son, då även hans hustru var mycket gammal. Därför låg han med sin egyptiska slavinna Hagar som sedan födde honom sonen Ismael, vilken då kom att bli Abrahams förstfödda son. Sara blev dock havande och födde sonen Isak. Sara kunde inte tåla Hagar och Ismael, hon ville inte heller att Ismael skulle dela det utvalda arvet med Isak, utan befallde Abraham att driva iväg dem, vilket han gjorde.

Förbundet

Gud ingick ett förbund med Abram, gav honom namnet Abraham, och lovade att hans avkommor skulle bli Guds eget folk, ett stort och mäktigt folk, lika talrikt som himlens stjärnor. De skulle även få ett stycke land, Israel, ett land vilket skulle var deras i evig tid, och vilket de med våld och död skulle driva ut andra folkslag från. Ingen människa, tillhörande ett annat folkslag än det som kom från Abraham, som levde inom Israels geografiskt utstakade område, fick lämnas levande. Alla, inklusive kvinnor och, barn skulle dödas. De som förbannade Abrahams avkomma skulle Gud i sin tur förbanna, medan de som välsignande Abrahams ättlingar skulle bli välsignade. Som ett tecken på förbundet skulle Abraham och alla hans avkommor av manligt kön omskäras vid 8 dagars ålder.

1 Mosebok 17

Förbundet som upprättas mellan Gud och Abraham är omnämnt i Första Mosebok 17 där även omskärelsen som en del av förbundet är dokumenterat. I passagen berättas hur Gud lovar bort ett bebott område till judarna. Guds syn på ägande av slavar behandlas i samma stycke:

"När Ab­ram var 99 år up­pen­ba­ra­de sig Her­ren för ho­nom och sa­de: ”Jag är Gud den Väldi­ge. Håll dig all­tid till mig och var oförvit­lig. Jag skall in­stif­ta ett förbund mel­lan mig och dig och göra din ätt övermåttan tal­rik.” 3Då föll Ab­ram ner på sitt an­sik­te, och Gud sa­de till ho­nom: ”Det­ta är mitt förbund med dig: du skall bli fa­der till många folk. Därför skall du in­te läng­re he­ta Ab­ram: ditt namn skall va­ra Ab­ra­ham, ty jag skall låta dig bli fa­der till många folk. Jag skall göra dig övermåttan frukt­sam, och folk och kung­ar skall utgå från dig. Jag skall upprätthålla mitt förbund, förbun­det mel­lan mig och dig och di­na ätt­ling­ar i släkt­led ef­ter släkt­led, ett evigt förbund: jag skall va­ra din Gud och di­na ätt­ling­ars Gud. Jag skall ge dig och di­na ätt­ling­ar det land där du nu bor som främling, he­la Ka­naan, som egen­dom för all fram­tid. Och jag skall va­ra de­ras Gud.”
Vi­da­re sa­de Gud till Ab­ra­ham: ”Du å din si­da skall hålla mitt förbund, du och di­na ätt­ling­ar i släkt­led ef­ter släkt­led. Förbun­det mel­lan mig och er och di­na ätt­ling­ar skall ni hålla på det­ta sätt: ni skall låta omskära al­la av man­ligt kön. Ni skall skära bort förhu­den, och det­ta skall va­ra teck­net på förbun­det mel­lan mig och er. Al­la av man­ligt kön bland er skall omskäras när de är åtta da­gar gam­la, i släkt­led ef­ter släkt­led, också sla­var som är födda hos dig och sla­var som du har köpt av någon utlänning, såda­na som in­te är av din släkt. De skall omskäras, både sla­var som är födda hos dig och sla­var som du har köpt. Så skall ni ha mitt förbund på er kropp som ett evigt förbund. Men en oom­sku­ren, en av man­ligt kön som in­te har fått förhu­den bort­sku­ren, han skall ut­stötas ur sitt folk: han har bru­tit mitt förbund.”"[1]

Referenser

Toraläsning.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Judendom