Svensksocialistisk samlings program

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Svensksocialistisk samlings program var ett politiskt program som antogs av Svensksocialistisk samling.

Programmet

Sverige har förvandlats från ett partistridernas samhälle till en socialdemokratisk partidiktatur. Samtliga demokratiska partier medverka i detta system, där de viktigaste livsfrågorna försummas och dagsfrågorna diskuteras eller drunkna i en bottenlös byråkrati.

Vårt lands naturrikedomar och försörjningskällor ligga direkt eller indirekt i händerna på en internationell storfinans, där judiska bank och börsherrar spela huvudrollen. Storbolag, truster och monopol samarbeta med de makthavande partierna och hota såväl den sunda företagsamheten som arbetarnas trygghet.

Det kapitalistiska systemet har icke försvagats genom demokratins maktövertagande utan i stället blivit starkare. De organiserade arbetarnas politiska ledning har lockat dem till samförstånd med kapitalismen, varigenom de nu helt äro överlämnade åt dess godtycke. Socialismen har icke genomförts.

Det svenska jordbruket skuldsättes alltmera, och dess svårigheter ökas genom flykten från landsbygden, en bristande planläggning av folkhushållet och många orättvisa pålagor. Böndernas eget politiska parti har svikit och allierat sig med storbanksintressena och socialdemokratin.

Vår nordiska folkstam befinner sig i utdöende. Det svenska folkets livsvilja avtager, och födelserna minskas på grund av en ansvarslös egoism och en felaktig socialpolitik, som missgynnar de dugligaste, arbetande folkelementen. Den moderna storstadskulturen och penningjakten samt en ansvarslös propaganda tillåtes att direkt motarbeta folkförnyelsen. Samtidigt importeras från utlandet stora mängder landsflyktiga judar och andra rasförsämrande element.

Vår nordiska kultur håller på att förgiftas och försämras genom judiskt och annat främmande inslag. Folkmeningen tillverkas av en ofri, ofta korrumperad tidningspress, varigenom åsikterna helt ledas i de makthavande partiernas och finansväldets intresse. Opinionsbildningen står i den andliga nivelleringens och folkfördumningens tjänst, för att leda bort massans uppmärksamhet från de stora avgörande livsfrågorna.

Den svenska försvarsmakten har i alla tider varit missgynnad av socialdemokratin, som endast inför det omedelbara krigshotet kunde förmås att återupprätta vad som förstördes 1925. Vår krigsmakt saknar emellertid effektiv organisation och utbildning samt garantier för att de maktägande icke ånyo förstöra den under längre fredsperioder.

Vårt land och folk saknar en målmedveten utrikespolitik och har blivit en lekboll för stormakterna. Den internationella världsdemokratins intressen har länge varit avgörande för våra politiker, varigenom Sverige ofta kommit i allvarliga motsättningar med sina germanska och nordiska grannländer. En verkligt nordisk politik, som kunnat ena och samla de nordiska folken kring gemensamma mål, har saknats.

Det är ett livsvillkor för vårt folk och för Sveriges framtid, att vi erhålla en stark, handlingskraftig och svensk ledning, som kan avskaffa den nuvarande planlösheten, korruptionen och partiboksväldet. Befolkningsdöd, näringskatastrof, åsiktsförtryck och internationellt förmynderskap måste till varje pris förhindras!

Svensksocialistisk samling

är en kamporganisation av svenska män och kvinnor, som beslutat att på övertygelsens väg samla Sveriges folk till återupprättelse av dess livsduglighet, till social förnyelse och nationell frihet. I enlighet härmed fordra vi:

Sund och livskraftig folkstam

1. En svensk befolkningspolitik med uppgift att till varje pris säkra den nordiska rasens tillväxt och förädling i vårt land. Barnrika, rasdugliga familjer skall erhålla särskilda, statliga barntillägg och beredas ekonomiska lättnader bl.a. i skattehänseende. Kostnaderna för barnens födande och fostran fördelas på hela folket (se även punkt 6 angående löner). Ungkarlsskatt införes. Arvsunda makar skall erhålla förmånliga bosättningslån. Bostadsbeståndet skall tryggas genom planmässiga åtgärder från det allmännas sida på ett ur hygienisk och befolkningspolitisk synpunkt tillfredsställande sätt (i möjligaste mån enfamiljsvillor).

Invandring av fysiskt och andligt mindervärdiga element skall förbjudas. Alla bevisligen rasförsämrande individer steriliseras. För svenskt medborgarskap skall fordras särskilda rasbiologiska kvalifikationer. Den vetenskapliga rasforskningen skall stödjas kraftigt. Obligatorisk skolundervisning i rasbiologi och rashygien införes. Folkstamsvården upprättas, framför allt skyddas hemmen och familjerna. Livsföringen reformeras för att förebygga sjukdomar och uppnå större folkhälsa.

Stark regeringsmakt och korporativ fackriksdag

2. En stadigvarande regering med stor auktoritet, oberoende av partier och ekonomiska särintressen. Dess egentliga uppgift skall vara statsmaktens utövning på grundval av den nordiska ledar- och ansvarsprincipen.

Den grundlagstridiga parlamentarismen avskaffas. Riksdagens befogenheter fastställas till att enligt urgamla svenska styrelseprinciper omfatta delaktighet i lagstiftning och beskattning samt juridisk kontrollrätt över regeringen.

Folkrepresentationen ombildas till en sakkunnig enkammarriksdag, vald av obligatoriska fackkorporationer (se punkt 3) inom samhällslivets skilda grenar (såsom jordbruk med skogsbruk och fiske, industri med bergsbruk, hantverk, handel, trafikväsende, finansväsende, hemarbete samt intellektuella yrken).

Den kommunala självstyrelsen skall bibehållas och representationen ordnas efter samma principer som för riksdagen.

Nationell planhushållning

3. En nationell planhushållning organiseras enligt principen: samhällsekonomins uppgift är att tillgodose folkets försörjningsbehov och ej att åstadkomma största möjliga förräntning av lånekapitalet. Näringslivet skall organiseras i statligt erkända korporationer med omfattande kontrollbefogenheter över produktion, prisbildning, avsättning och låneverksamhet. Folkhushållningen skall härigenom göras oberoende av internationella kriser. De inhemska naturtillgångarna och arbetstillfällena skall utnyttjas planmässigt för att uppnå största möjliga självförsörjning och avskaffa arbetslösheten. Teknisk och annan forskning till näringslivets förkovran skall kraftigt stödjas.

Socialisering genomföres av gruvor, riksviktigare trafikmedel, energiförsörjning och sådana truster, som ej kan uppdelas på självständiga, mindre företagsenheter. Industrierna förläggas i största utsträckning till landsbygden. Aktiebolagssystemet revideras för att förhindra det anonyma ägandet och därmed sammanhängande börsspekulation. Epa-företag och liknande osunda affärsformer förbjudas. Den hederliga enskilda företagsamheten skall stödjas och privategendomen skyddas. För handel och hantverk skall legala kompetens, villkor införas. Motorismens utveckling skall befrämjas, bl.a. genom ett rättvisare skattesystem. Storfinansens makt över svenskt näringsliv skall brytas genom att affärsbankerna förstatligas och sammanföras till en bankorganisation under riksbankens ledning och kontroll. Dess kreditverksamhet anknytes till de olika näringskorporationerna. Valutapolitiken skall vara nationell och frigjord från guldet, dess mål skall vara den inhemska köpkraftens upprätthållande.

Jordbruket som modernäring

4. Jordbruket skall vara landets modernäring. Dess fackliga, ekonomiska och kulturella organisationer sammanföras till en enhetlig rikskorporation för hela jordbruksnäringens planmässiga ordnande. En rimlig bytesrelation införes mellan jordbruket och andra näringar. Fasta, av staten garanterade priser på jordbruksprodukterna. Margarinindustrin avvecklas, och därav beroende personal beredes plats inom andra näringsgrenar. Den inhemska marknaden skall helt förbehållas inhemska jordbruksprodukter.

Nedskrivning av jordbrukets skuldbördor. Ordnade kreditförhållanden. Låga jordvärden fastställas, och skärpta lagar stiftas mot spekulation i jord, för att härmed trygga böndernas äganderätt till gård och grund. Åtgärder vidtagas för jordens bibehållande i släktens ägo. Nya jordbruk av tillräcklig storlek skapas genom upplåtelse av ännu orörd eller vanhävdad mark samt styckning av härtill lämpade allt för stora brukningsenheter. I samband härmed underlättas arrendatorers och lantarbetares möjligheter att bli självägande, och ofullständiga småbruk kompletteras. Kraftiga åtgärder för höjande av lantarbetarnas sociala standard, ej minst i bostadshänseende.

Enligt samma grunder stödes skogsbruk, trädgårdsskötsel och fiske, så att dess yrkesutövare erhålla tryggad existens.

Social rättvisa

5. Jämnare inkomstfördelning mellan olika näringsgrenar och befolkningsgrupper. Arbetarna och de anställda göras till medarbetare i företagen genom representation i ledningen och delaktighet i vinsten. Bättre befordringsmöjligheter för yrkesarbetare. Inkomstkällorna regleras rättvist, mångsyssleri och dubbeltjänster motarbetas kraftigt. Effektivare förbud mot avsked på grund av värnplikttjänstgöring.

Lagstadgad arbetstid och längre -semestertid med rätt till oavkortad lön. Effektiv socialförsäkring mot tillfällig arbetslöshet, ålderdom, sjukdom och invaliditet, i största möjliga utsträckning genom resp. fackkorporationers förmedling och försorg.

Kraftiga åtgärder för större trivsel på arbetsplatserna samt för de mindre bemedlades möjligheter att utnyttja sin fritid till resor och rekreation. Ovannämnda lagstiftning utsträckas till samtliga arbetande, således även de kontors- och affärsanställda.

Kvinnorna en värdig uppgift

6. Hemarbetets rikskorporation upprättas, omfattande husmödrar och övriga inom hemmen sysselsatta personer, för ordnande av hithörande sociala frågor. Hemarbetet underlättas och rationaliseras kraftigt, särskilt på landsbygden. Husmödrarnas semester ordnas bl.a. genom kvinnlig samhällstjänsteplikt. Effektiv husmodersutbildning för all kvinnlig ungdom. Lagligt reglerad arbetstid och yrkesutbildning för hembiträden. Kommunala hemhjälpcentraler till tjänst för mindre ' bemedlade barnrika familjer. Effektivare moderskapshjälp och mödravård.

Kvinnans naturliga uppgift fullgöres i hemmet såsom maka och mor. Ogifta (i vissa fall även gifta) kvinnor skola dock ha tillträde, till arbetsmarknaden på alla härför lämpliga områden. Grundlönen skall härvid vara lika för samma arbetsprestation och utökas med statliga familjetillägg enligt behovsprincipen. (Se punkt 1, angående barntillägg.)

Utökad kvinnlig representation i de offentliga styrelser och nämnder, inom vilkas verksamhetsområden kvinnorna besitta speciell sakkunskap.

Nordisk kulturförnyelse

7. En rent nordisk livsinställning och moraluppfattning skall prägla svenskt kulturliv och folkbildningsarbete. Tidningspress, radio, film, teater och förlagsverksamhet skall ställas i sanningens och den nationella pånyttfödelsens tjänst. Konsten skall ha sin nära förankring i folket. Kraftigt stöd åt hembygdsvård, fornkunskap och folkminnesforskning. Landskapstanken ställes i medelpunkten för kulturpolitiken.

Statligt skydd och garanterad bekännelsefrihet för alla samfund i deras rent religiösa verksamhet. Kyrkans statliga förvaltningsåligganden inskränkas till förmån för själavården. Gudlöshetspropagandan undertryckas, och religionen hävdas som, ryggraden i vårt folks moraliska medvetande.

Vetenskaplig forskning skall vara fri men också medveten om sitt, ansvar i hävdandet av vårt folks sunda utveckling till nationellt och socialt liv. Skolundervisningen grundas på karaktärsdaning med ökat utrymme åt fysisk fostran och försvarsutbildning (sö, även punkt 1, angående rasläran). Tidig specialisering för olika förvärvsgrenar. Obligatorisk yrkesrådgivning och effektiv utbyggnad av yrkesskoleväsendet. Kostnadsfri undervisning och utbildning av, begåvade, mindre bemedlade elever.

Nordisk rätt

8. Rättsväsendet skall vara fritt från obehörigt politiskt och ekonomiskt inflytande. Det skall anknytas till det gamla svenska lagsamhällets germanska rättsgrundsatser och ha till uppgift att trygga alla medborgare inom folkgemenskapens ram.

Korruption och bestickning i alla dess former skall förbjudas, likaså all landsförrädisk och sedesupplösande propaganda. Brottsligheten förebyggas genom folkuppfostran och samhällsordning samt bekämpas genom straffsatsernas skärpande, särskilt i fråga om bedrägeri, förskingring och annan ekonomisk utplundring. Kroppsstraff, återinföres för nidingsdåd och dödsstraffet för överlagda mord.

Ordningsmakten omändras till en enhetlig, effektiv statlig poliskår.

Judarnas makt brytes

9. Det judiska inflytandet över svenskt samhällsliv avskaffas genom den statliga, ekonomiska, rasliga och kulturella nydaning, som kräves i övriga programpunkter. All judisk nyinvandring förbjudas. Judarna ställas under främlingslag, som bl.a. innebär förbud mot innehav av statsämbeten och inflytelserika poster samt mot äktenskap med svenskar. Utvisning av i Sverige befintliga judar, i första hand sådana som inflyttat efter år 1900.

Svensk medverkan till en internationell, slutgiltig lösning av judefrågan i avsikt att skaffa judarna en egen stat.

Nordiskt statsförbund och starkt folkförsvar

10. En målmedveten, på historisk tradition och svensk folkgemenskap grundad utrikespolitik. Sverige skall vara oberoende gentemot alla stormaktsblock och imperialistiska strävanden. Svenskarnas rätt och kultur i andra länder stödes kraftigt. Nordens folk skall samlas till ett fast statsförbund för tillvaratagande av gemensamma politiska, ekonomiska och kulturella intressen. Norden skall gemensamt försvara sitt naturliga livsområde och samarbeta med övriga germanska stater gentemot judiska intressen och internationell världsfinans.

Krigsmakten skall vara modern, välorganiserad och effektiv samt grundad på allmän värnplikt; befälsutbildningen reformeras. Vapenindustrierna förstatligas. Det civila luftskyddet och den ekonomiska försvarsberedskapen skall organiseras även i fredstid. Frivilligt, av staten kontrollerat, försvarsarbete skall kraftigt stödjas. Den pacifistiska självuppgivelsepropagandan förbjudas. Obligatorisk arbetstjänst skall införas, likaså fysisk fostran av hela folket genom gymnastik, idrott och friluftsliv.

Källor

  • Motstand.org - Svensksocialistisk samlings program