Ränta

Från Metapedia
(Omdirigerad från Ränte)
Hoppa till: navigering, sök

Ränta, är priset som en kreditgivare tar för att tillhandahålla en kredit procent på det utlånade kapitalet. Priset för utlånat kapital kallas räntesats eller räntefot och anges vanligtvis i procent per år. Att ta ut ränta har inom kristendomen och islam tidigare varit förbjudet.


Ekonomiska begrepp - ränta

Ränta-på-ränta effekt
Uppkommer när upplupen ränta läggs till kapitalet och ny ränta beräknas på det nya kapitalet.

Räntabilitet
Den avkastningsförmåga en kapitalinsats har. Till exempel årsvinsten uttryckt i procent av eget kapital.

Räntefond
Fond som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper.

Räntejustera
Att ändra räntan på ett lån med bunden ränta. Justering sker vid avtalade tidpunkter.

Räntejusteringsdag
Dagen då räntejustering äger rum.

Räntelagen
Lag som reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut av gäldenärer som är i dröjsmål med betalning.

Räntemarginal
Skillnaden i procentenheter mellan genomsnittlig utlåningsränta och genomsnittlig inlåningsränta i exempelvis en bank.

Räntenetto
Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor.

Räntepunkt
Punkt betyder i samband med ränta en hundradels procent, det vill säga 0,01 %.

Ränterörlighet
Ett mått där risken mäts i ett värdepapper som löper med fast ränta.

Räntesats / räntefot
Räntans storlek under en tidsperiod i procent.

Ränteskillnadsersättning
Ersättning som långivaren har laglig rätt att ta ut av den låntagare som löser ett bundet lån i förtid.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat jämfört med räntebetalningar.

Räntetrappa
Bestämmer en banks upplåningsränta i Riksbanken.

Rörlig ränta
En ränta som varierar under lånetiden.


Goldmoney.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Ekonomi